Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative Contract Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-CCL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Comparative Contract Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U10

Wymagania wstępne:

Students should be familiar with basic concepts in contract law.

Students should be able to use the English language, at least on a B2+ level.

Skrócony opis:

This course provides an introduction to comparative contract law. It contains a presentation of various systems of contract law around the world, with a special emphasis on English and European contract law. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts will also be discussed. Also, the course will provide a comparative analysis of digital contracts.

Pełny opis:

Topics, which will be discussed during the classes:

I) Introduction: what is 'Comparative Law'?

II) Legal systems around the world - in particular common and civil law systems

III) Contract Law Theory

IV) Framework of European contract law

V) Selected other systems of contract law, in particular English and U.S. contract law

VI) Most important aspects of comparative contract law:

- sources of contract law

- promise and contract

- formation of contract

- negotiations

- content

- interpretation

- defects of consent

- breach of contract and remedies

- supervening events

VII) UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts

VIII) Case study: Legal framework for digital contracts in the EU and in the common law coutries.

Literatura:

E. Calzolaio, Comparative Contract Law. An Introduction, Routledge, 2022.

T. Graziano, Comparative Contract Law, Second Edition: Cases, Materials and Exercises, E. Elgar, 2019.

A. Farnsworth, Comparative contract law, [In:] M. Reimann, R. Zimmermann (eds), The Oxford Handbook of Comparative Law, 2006.

H. Kötz, Comparative Contract Law, [In:] M. Reimann, R. Zimmermann (eds), The Oxford Handbook of Comparative Law, 2019.

J. Cartwright, Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Hart Publishing, 2023.

E. McKendrick, Contract Law. Text, Cases and Materials, Oxford, 2022.

H. Kötz, European Contract Law, Oxford, 2017.

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, 2023.

Z. Radwański, A. Olejniczak, J. Grykiel, Zobowiązania - część ogólna, 2022.

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania - część szczegółowa, 2022.

M. Siems, Comparative Law, Cambridge, 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Participation in classes - 15 h

Consultation - 5 h

Individual study - 15 h

Group work - 15h


Total - 50h = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)