Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Case study w postępowaniu cywilnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-CSwPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Case study w postępowaniu cywilnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02

PR_U07, PR_U08

PR_U09, PR_K01

PR_K02, PR_K03

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Wykład przeznaczony dla Studentów IV i V roku na kierunku Prawo

Skrócony opis:

Podczas wykładu Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych. Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych (rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej). Wykład może być uzupełnieniem wykładu Warsztaty sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych.

Pełny opis:

Podczas wykładu, który jest de facto warsztatem i studium przypadku (CASE STUDY), Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych.

Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych, takich jak: rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, czy przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej.

W trakcie warsztatów zajmujemy się metodyką sporządzania pism w sprawach cywilnych, poznajemy metody ADR, w tym mediację. Studenci prezentują możliwe rozwiązania i tym samym scenariusze prowadzenia sprawy z perspektywy klienta i przeciwnika procesowego, sporządzają pytania do świadków, tworzą tezy dowodowe do pism procesowych, uczą się występowania przed sądem, przekazywane są metody radzenia sobie ze stresem podczas rozprawy.

Prowadzący, będący jednocześnie adwokatem i mediatorem posiada wiedzę w zakresie metodologii pracy pełnomocnika i mediatora, którą dzieli się ze Studentami.

Warsztaty to również praca na rzeczywistych orzeczeniach sądowych i możliwość tworzenia środków odwoławczych po analizie uzasadnień orzeczeń wydawanych przez sądy cywilne.

Interaktywność zajęć daje szansę każdemu na wypowiedzenie się poprzez wzajemną wymianę doświadczeń. CASE STUDY w postępowaniu cywilnym to oferta zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy w Kancelarii, ale również, a może przede wszystkim dla tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z zawodem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01, PR_W02 PR_W04, PR_W05

PR_W01 Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu postępowania cywilnego oraz posługiwać się tymi pojęciami we właściwym znaczeniu

PR_W02 Student posiada wiedzę na temat źródeł postępowania cywilnego i relacji postępowania cywilnego do innych gałęzi prawa

PR_W04 Student poznaje instytucje postępowania cywilnego oraz potrafi wyjaśnić przebieg tego postępowania i jego poszczególne etapy, a także odmienności wynikające z postępowań odrębnych

PR_W05 Student zna i rozumie system oraz sposób działania sądów cywilnych w Polsce, umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje

między nimi, potrafi dokonać wykładni przepisów postępowania cywilnego i stosować je w praktyce; student ma świadomość znaczenia prawa cywilnego procesowego w obrocie prawnym i jest przygotowany do stosowania go w pracy zawodowej.

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do zajęć i prace domowe: 30 h

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

indywidualna praca studenta

tutoring (tutoriale dla grupy od 1 do 3 studentów)

aktywność na zajęciach

Klasyczna metoda problemowa

Studium przypadku (studium przykładowe)

SWOT

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Wymagania wstępne:

wykład prowadzony stacjonarnie w języku polskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Wymagania wstępne:

wykład prowadzony stacjonarnie w języku polskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do zajęć i prace domowe: 30 h

2 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas wykładu Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych. Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych (rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej). Wykład może być uzupełnieniem wykładu Warsztaty sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych.

Pełny opis:

Podczas wykładu, który jest de facto warsztatem i studium przypadku (CASE STUDY), Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych.

Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych, takich jak: rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, czy przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej.

W trakcie warsztatów zajmujemy się metodyką sporządzania pism w sprawach cywilnych, poznajemy metody ADR, w tym mediację. Studenci prezentują możliwe rozwiązania i tym samym scenariusze prowadzenia sprawy z perspektywy klienta i przeciwnika procesowego, sporządzają pytania do świadków, tworzą tezy dowodowe do pism procesowych, uczą się występowania przed sądem, przekazywane są metody radzenia sobie ze stresem podczas rozprawy.

Prowadzący, będący jednocześnie adwokatem i mediatorem posiada wiedzę w zakresie metodologii pracy pełnomocnika i mediatora, którą dzieli się ze Studentami.

Warsztaty to również praca na rzeczywistych orzeczeniach sądowych i możliwość tworzenia środków odwoławczych po analizie uzasadnień orzeczeń wydawanych przez sądy cywilne.

Interaktywność zajęć daje szansę każdemu na wypowiedzenie się poprzez wzajemną wymianę doświadczeń. CASE STUDY w postępowaniu cywilnym to oferta zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy w Kancelarii, ale również, a może przede wszystkim dla tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z zawodem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Wymagania wstępne:

wykład prowadzony stacjonarnie w języku polskim

zaliczenie opiera się na indywidualnej pracy każdego studenta w grupie, która podlega ocenie prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)