Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Bioethical Standards

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-EBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: European Bioethical Standards
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_U03

PR_U05

PR_U07

PR_K01

PR_K04

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

- omówienie problematyki europejskich standardów bioetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Biomedycznej oraz standardów Rady Europy zalecanych dla państw członkowskich (soft-law);

- zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi ze standardów międzynarodowych (głównie w systemie Rady Europy) w sferze ochrony godności istoty ludzkiej w kontekście biologii i medycyny

- omówienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki biologii i medycyny

2. Relacja międzynarodowych standardów bioetycznych wobec przepisów prawa krajowego

3. Omówienie poszczególnych gwarancji przewidzianych w EKB i innych standardach Rady Europy;

4. Zagadnienie standardów dotyczących przedstawicieli zawodów medycznych

5. Kryterium zgody na interwencję medyczną

6. Ochrona prywatności

7. Pobranie tkanek i organach ex vivo

8. Pobranie pobranie tkanek i organach ex mortuo

9. Zakaz klonowania

10. Eksperymenty medyczne

11. Ochrona osób chorych psychicznie

12.Transplantacja tkanek i narządów pochodzenia ludzkiego

13. Problematyka medycznie wspomaganej prokreacji

14. Problematyka eutanazji i wspomaganego samobójstwa

15. Ochrona danych medycznych

16. Odpowiedzialność za leczenie w szpitalu

17. Omówienie orzecznictwa dotyczącego spraw bioetycznych

Literatura:

T.Jasudowicz, J.Czepek, J.Kapelańska-Pręgowska, "Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo", Wolters Kluwer 2014;

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna), Oviedo, 4.4.1997;

C.Caporale, I.R.Pavone,International Biolaw and Shared Ethical Principles: The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Routledge 2018;

H. ten Have, Global Bioethics: An introduction, Routlegde 2016;

T.Jasudowicz, Europejskie Standardy Bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998;

Wskazane podczas zajęć orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące spraw bioetycznych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

EK 1- przedstawić pojęcie praw bioetycznych jednostki, ochrony praw medycznych jednostki w Europejskiej Konwencji Bioetycznej

EK 2- scharakteryzować poszczególne prawa chronione w EKB oraz podstawy prawne ich ochrony

EK 3- przedstawić rodzaje naruszeń praw bioetycznych w systemie EKPC

oraz ich konsekwencje

EK 4- scharakteryzować status pacjenta i jego prawa

EK 5 - scharakteryzować obowiązki spoczywające na personelu medycznym w związku z gwarancjami ochrony praw jednostki

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 20

SUMA GODZIN 50

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pracy pisemnej przedstawionej (wygłoszonej) też w formie referatu

na ocenę niedostateczną (2,0):

brak przedłożenia pracy; praca nie spełniająca wymogów merytorycznych, napisana niepoprawnym językiem, bez dbałości o styl i wymogi formalne prac

na ocenę dostateczną (3,0)

student przedstawił pracę o niskiej wartości merytorycznej pod względem Europejskich Standardów Bioetycznych, za to

jest ona poprawna pod względem językowym i odsyłacze i bibliografia są przygotowane w sposób prawidłowy

na ocenę dobrą (4,0))

praca posiada walory merytoryczne

Prawidłowy dobór literatury i źródeł ESB; praca napisana poprawnie pod względem językowym; zgodny z wymogami system odsyłaczy;

na ocenę bardzo dobry (5,0)

Praca wartościowa merytorycznie i dobrze przemyślana. Prawidłowy dobór literatury i źródeł ESB; praca napisana poprawnie pod względem językowym; zgodny z wymogami system odsyłaczy; zgodność tekstu pracy z jej tytułem;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

- omówienie problematyki europejskich standardów bioetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Biomedycznej oraz standardów Rady Europy zalecanych dla państw członkowskich (soft-law);

- zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi ze standardów międzynarodowych (głównie w systemie Rady Europy) w sferze ochrony godności istoty ludzkiej w kontekście biologii i medycyny

- omówienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki biologii i medycyny

2. Relacja międzynarodowych standardów bioetycznych wobec przepisów prawa krajowego

3. Omówienie poszczególnych gwarancji przewidzianych w EKB i innych standardach Rady Europy;

4. Zagadnienie standardów dotyczących przedstawicieli zawodów medycznych

5. Kryterium zgody na interwencję medyczną

6. Ochrona prywatności

7. Pobranie tkanek i organach ex vivo

8. Pobranie pobranie tkanek i organach ex mortuo

9. Zakaz klonowania

10. Eksperymenty medyczne

11. Ochrona osób chorych psychicznie

12.Transplantacja tkanek i narządów pochodzenia ludzkiego

13. Problematyka medycznie wspomaganej prokreacji

14. Problematyka eutanazji i wspomaganego samobójstwa

15. Ochrona danych medycznych

16. Odpowiedzialność za leczenie w szpitalu

17. Omówienie orzecznictwa dotyczącego spraw bioetycznych

Literatura:

T.Jasudowicz, J.Czepek, J.Kapelańska-Pręgowska, "Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo", Wolters Kluwer 2014;

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna), Oviedo, 4.4.1997;

C.Caporale, I.R.Pavone,International Biolaw and Shared Ethical Principles: The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Routledge 2018;

H. ten Have, Global Bioethics: An introduction, Routlegde 2016;

T.Jasudowicz, Europejskie Standardy Bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998;

Wskazane podczas zajęć orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące spraw bioetycznych

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego

podstawowa wiedza z zakresu praw człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

- omówienie problematyki europejskich standardów bioetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Biomedycznej oraz standardów Rady Europy zalecanych dla państw członkowskich (soft-law);

- zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi ze standardów międzynarodowych (głównie w systemie Rady Europy) w sferze ochrony godności istoty ludzkiej w kontekście biologii i medycyny

- omówienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.