Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Holdingi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-H Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Holdingi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODNjZmEwMDYtNmY5Yy00MzYwLWIxNDAtYmQ1NjRmNTVlNDZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%220e2850ce-5d85-46a3-9fde-25d064c3f3cc%22%7D
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02, PR_U03

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania holdingów

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących prawa koncernowego

- zapoznanie z regulacją prawną dotyczącą holdingów

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w praktyce

Konwersatorium poświęcone jest zapoznaniu studentów z zarysem struktur holdingowych, wykorzystywanych obecnie w sposób powszechny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykład obejmuje zasadnicze cywilnoprawne aspekty funkcjonowania holdingów, w tym przede wszystkim: (i) obowiązki cywilnoprawne aktualizujące się w przypadku powstania oraz ustania stosunku dominacji/zależności; (ii) normy restrykcyjne związane z istnieniem stosunku dominacji/zależności; oraz (iii) podstawy prawne cywilnoprawnej odpowiedzialności podmiotów w ramach grup spółek.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa grup spółek (pojęcie dominacji/zależności; definicje prawne zjawiska dominacji; definicja spółki dominującej; definicja grupy spółek)

2. Obowiązki związane z powstaniem i ustaniem stosunku dominacji/zależności na gruncie KSH

3. Pozostałe skutki prawne istnienia stosunku dominacji/zależności na gruncie KSH

4. Podstawy odpowiedzialności prawnej spółki dominującej

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. S. Włodyka, Prawo koncernowe, Zakamycze 2003; 2. M. Stanik, Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca: 1.System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 2. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 3. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 4. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 5. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa; 6. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2014; 7. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, ISP, Warszawa 2010; 8. W. Modzelewski, J. Bielawny (red.), Materialne prawo podatkowe, ISP, Warszawa 2009; 9. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ISP, Warszawa 2012; 10. L. Błystak, B. Dauter, E. Madej, A. Mudrecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, J. Zburzycki, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Unimex, Wrocław 2016; 11. D. Gajewski, Wpływ wybranych instrumentów finansowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press & IT, Warszawa 2012; 12. R.A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, Difin, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01,

Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa holdingowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02;

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa holdingowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03,

Student umie analizować rolę norm prawnych prawa holdingowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego

Punkty ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz

Przygotowanie do zajęć: 15 godz

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

Łączenie około 50 godz. – 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

PR_U01: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas zajęć w Microsoft Teams; zaliczenie ustne w Microsoft Teams;

PR_U02: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas zajęć w Microsoft Teams; zaliczenie ustne w Microsoft Teams;

PR_U03: metoda oceniania: ocenianie ciągłe podczas zajęć w Microsoft Teams; zaliczenie ustne w Microsoft Teams.

Kryteria oceniania dla poszczególnych efektów:

PR_U01

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa holdingowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa holdingowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa holdingowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa holdingowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02

Na ocenę 2: Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa holdingowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa holdingowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa holdingowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa holdingowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03

Na ocenę 2: Student nie umie analizować roli norm prawnych prawa holdingowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się normami prawnymi prawa holdingowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie analizować rolę norm prawnych prawa holdingowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie analizować rolę norm prawnych prawa holdingowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Stanik
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania oraz opodatkowania holdingów

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących prawa koncernowego

- zapoznanie z regulacją prawną dotyczącą holdingów

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w praktyce

- przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących opodatkowania holdingów

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa grup spółek (pojęcie dominacji/zależności; definicje prawne zjawiska dominacji; definicja spółki dominującej; definicja grupy spółek)

2. Obowiązki związane z powstaniem i ustaniem stosunku dominacji/zależności na gruncie KSH

3. Pozostałe skutki prawne istnienia stosunku dominacji/zależności na gruncie KSH

4. Podstawy odpowiedzialności prawnej spółki dominującej

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. S. Włodyka, Prawo koncernowe, Zakamycze 2003; 2. M. Stanik, Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek, Warszawa 2017; 3. D. Gajewski, Wpływ wybranych instrumentów finansowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press & IT, Warszawa 2012; 4. R.A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: 1.System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 2. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 3. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 4. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 5. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa; 6. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2014; 7. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, ISP, Warszawa 2010; 8. W. Modzelewski, J. Bielawny (red.), Materialne prawo podatkowe, ISP, Warszawa 2009; 9. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ISP, Warszawa 2012; 10. L. Błystak, B. Dauter, E. Madej, A. Mudrecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, J. Zburzycki, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Unimex, Wrocław 2016.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Stanik
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODNjZmEwMDYtNmY5Yy00MzYwLWIxNDAtYmQ1NjRmNTVlNDZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%220e2850ce-5d85-46a3-9fde-25d064c3f3cc%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania holdingów

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących prawa koncernowego

- zapoznanie z regulacją prawną dotyczącą holdingów

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w praktyce

Konwersatorium poświęcone jest zapoznaniu studentów z zarysem struktur holdingowych, wykorzystywanych obecnie w sposób powszechny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykład obejmuje zasadnicze cywilnoprawne aspekty funkcjonowania holdingów, w tym przede wszystkim: (i) obowiązki cywilnoprawne aktualizujące się w przypadku powstania oraz ustania stosunku dominacji/zależności; (ii) normy restrykcyjne związane z istnieniem stosunku dominacji/zależności; oraz (iii) podstawy prawne cywilnoprawnej odpowiedzialności podmiotów w ramach grup spółek.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa grup spółek (pojęcie dominacji/zależności; definicje prawne zjawiska dominacji; definicja spółki dominującej; definicja grupy spółek)

2. Obowiązki związane z powstaniem i ustaniem stosunku dominacji/zależności na gruncie KSH

3. Pozostałe skutki prawne istnienia stosunku dominacji/zależności na gruncie KSH

4. Podstawy odpowiedzialności prawnej spółki dominującej

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. S. Włodyka, Prawo koncernowe, Zakamycze 2003; 2. M. Stanik, Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca: 1.System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 2. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 3. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 4. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 5. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa; 6. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2014; 7. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, ISP, Warszawa 2010; 8. W. Modzelewski, J. Bielawny (red.), Materialne prawo podatkowe, ISP, Warszawa 2009; 9. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ISP, Warszawa 2012; 10. L. Błystak, B. Dauter, E. Madej, A. Mudrecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, J. Zburzycki, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Unimex, Wrocław 2016; 11. D. Gajewski, Wpływ wybranych instrumentów finansowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press & IT, Warszawa 2012; 12. R.A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, Difin, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawa handlowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Stanik
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.