Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Humanitarian Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-IHL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Humanitarian Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_U03

PR_U05

PR_U7

PR_K01

PR_K04

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- rodzaje konfliktów zbrojnych

- Ochrony praw jednostki w konflikcie

- zbrodnie międzynarodowe popełnione w trakcie konfliktu zbrojnego

- metody dochodzenia sprawiedliwości po zakończeniu konfliktu zbrojnego

Pełny opis:

1. Rozwój Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

2. Źródła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

3. rodzaje konfliktów zbrojnych zbrojnych

4. Cel i podstawowe zasady MPH

5. Ochrona chorych, rannych i rozbitków

6. Status jeńca wojennego

7. status i traktowanie osób cywilnych

8. Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych

9. Cele wojskowe i dobra cywilne

10. udział dzieci w konfliktach zbrojnych

11. Ochrona dóbr kultury na gruncie MPH

12. Mechanizmy wdrażania i kontroli przestrzegania MPH

13. Zbrodnie międzynarodowe

14. Relacja pomiędzy ochroną praw człowieka a MPH

Literatura:

A.Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014;

Dieter Fleck(ed.), The handbook of international humanitarian law, Oxford ; New York 2008;

Orna Ben-Naftali (ed.);International humanitarian law and international human rights law : pas de deux; New York 2011;

Mohamed C. Othman; Accountability for international humanitarian law violations : the case of Rwanda and East Timor, Berlin 2005;

H.P.Gasser, International humanitarian law : an introduction,Berne, 1993;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

EK 1- przedstawić pojęcie MPH , systemy ochrony jednostki w konflikcie zbrojnym

EK 2- scharakteryzować poszczególne grupy chronione przez MPH oraz podstawy prawne ochrony

EK 3- przedstawić rodzaje zbrodni wojennych oraz ich konsekwencje

EK 4- scharakteryzować status i sposoby ochrony osób cywilnych

EK 5 - scharakteryzować procedury dochodzenia odpowiedzialności za zbrodnie po zakończeniu konfliktu zbrojnego

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 40

Praca nad pojęciami i terminologią anglojęzyczną:30

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Konsultacje: 20h

SUMA GODZIN 200

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 8 (200h)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pracy pisemnej przedstawionej (wygłoszonej) też w formie referatu

na ocenę niedostateczną (2,0):

brak przedłożenia pracy; praca nie spełniająca wymogów merytorycznych, napisana niepoprawnym językiem, bez dbałości o styl i wymogi formalne prac

na ocenę dostateczną (3,0)

student przedstawił pracę o niskiej wartości merytorycznej pod względem standardów MPH, za to

jest ona poprawna pod względem językowym i odsyłacze i bibliografia są przygotowane w sposób prawidłowy

na ocenę dobrą (4,0))

praca posiada walory merytoryczne

Prawidłowy dobór literatury i źródeł MPH; praca napisana poprawnie pod względem językowym; zgodny z wymogami system odsyłaczy;

na ocenę bardzo dobry (5,0)

Praca wartościowa merytorycznie i dobrze przemyślana. Prawidłowy dobór literatury i źródeł MPH; praca napisana poprawnie pod względem językowym; zgodny z wymogami system odsyłaczy; zgodność tekstu pracy z jej tytułem;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- rodzaje konfliktów zbrojnych

- Ochrony praw jednostki w konflikcie

- zbrodnie międzynarodowe popełnione w trakcie konfliktu zbrojnego

- metody dochodzenia sprawiedliwości po zakończeniu konfliktu zbrojnego

Pełny opis:

1. Rozwój Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

2. Źródła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

3. rodzaje konfliktów zbrojnych zbrojnych

4. Cel i podstawowe zasady MPH

5. Ochrona chorych, rannych i rozbitków

6. Status jeńca wojennego

7. status i traktowanie osób cywilnych

8. Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych

9. Cele wojskowe i dobra cywilne

10. udział dzieci w konfliktach zbrojnych

11. Ochrona dóbr kultury na gruncie MPH

12. Mechanizmy wdrażania i kontroli przestrzegania MPH

13. Zbrodnie międzynarodowe

14. Relacja pomiędzy ochroną praw człowieka a MPH

Literatura:

A.Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014;

Dieter Fleck(ed.), The handbook of international humanitarian law, Oxford ; New York 2008;

Orna Ben-Naftali (ed.);International humanitarian law and international human rights law : pas de deux; New York 2011;

Mohamed C. Othman; Accountability for international humanitarian law violations : the case of Rwanda and East Timor, Berlin 2005;

H.P.Gasser, International humanitarian law : an introduction,Berne, 1993;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 40

Praca nad pojęciami i terminologią anglojęzyczną:30

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Konsultacje: 20h

SUMA GODZIN 200

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 8 (200h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- rodzaje konfliktów zbrojnych

- Ochrony praw jednostki w konflikcie

- zbrodnie międzynarodowe popełnione w trakcie konfliktu zbrojnego

- metody dochodzenia sprawiedliwości po zakończeniu konfliktu zbrojnego

Pełny opis:

1. Rozwój Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

2. Źródła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

3. rodzaje konfliktów zbrojnych zbrojnych

4. Cel i podstawowe zasady MPH

5. Ochrona chorych, rannych i rozbitków

6. Status jeńca wojennego

7. status i traktowanie osób cywilnych

8. Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych

9. Cele wojskowe i dobra cywilne

10. udział dzieci w konfliktach zbrojnych

11. Ochrona dóbr kultury na gruncie MPH

12. Mechanizmy wdrażania i kontroli przestrzegania MPH

13. Zbrodnie międzynarodowe

14. Relacja pomiędzy ochroną praw człowieka a MPH

Literatura:

A.Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014;

Dieter Fleck(ed.), The handbook of international humanitarian law, Oxford ; New York 2008;

Orna Ben-Naftali (ed.);International humanitarian law and international human rights law : pas de deux; New York 2011;

Mohamed C. Othman; Accountability for international humanitarian law violations : the case of Rwanda and East Timor, Berlin 2005;

H.P.Gasser, International humanitarian law : an introduction,Berne, 1993;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)