Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa dziecka w prawie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PDwPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawa dziecka w prawie międzynarodowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U05; PR_U06; PR_U07; PR_U09;


Kompetencje społeczne: PR_K01; PR_K03; PR_K04

Wymagania wstępne:

Kurs z ochrony praw człowieka

Skrócony opis:

System ochrony praw dziecka w prawie międzynarodowym stanowi kompleksowy system norm, zobowiązań i mechanizmów mających na celu ochronę i promocję praw i interesów dzieci na szczeblu międzynarodowym. Wsparcie i przestrzeganie tych praw jest kluczowe dla zapewnienia godziwego i pełnego rozwoju każdego dziecka na świecie.

Pełny opis:

W prawie międzynarodowym odnosi się do specjalnego obszaru prawa, który koncentruje się na ochronie i promocji praw i interesów dzieci na szczeblu międzynarodowym. Obejmuje ono szereg międzynarodowych instrumentów prawnych oraz zobowiązań państw członkowskich w zakresie praw dziecka. Poniżej przedstawiam opis przedmiotu prawa dziecka w prawie międzynarodowym:

Konwencja o Prawach Dziecka

Komitet Praw Dziecka

Procedury specjalne i specjalni sprawozdawcy ONZ ds. praw dziecka

Międzynarodowe standardy i wytyczne. Oprócz Konwencji o Prawach Dziecka istnieje wiele innych międzynarodowych standardów, wytycznych i deklaracji dotyczących praw dziecka, które mają na celu wzmocnienie ochrony i promocji praw dziecka na szczeblu międzynarodowym.

Współpraca międzynarodowa i pomoc rozwojowa. Organizacje międzynarodowe podejmujące działania mające na celu implementację praw dziecka, w tym poprzez projekty edukacyjne, zdrowotne, społeczne oraz prawne.

Literatura:

Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120,

poz. 526 ze zm.)

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r. (Dz. U.

z 2000 r. Nr 107, poz. 1128)

P. Jaros, Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy, Warszawa 2012

J. Korczak, Dzieła, Warszawa 1993

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa 2012

J. Korczak, Prawidła życia, trzy dodatki do tej książki, Warszawa 2012

J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012

Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w dniach 19–20 marca 1991 r., pod red. A. Łopatki, Warszawa 1991

Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, pod red. T. Smyczyńskiego,

Poznań 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I. Opis efektów kształcenia

PR_U05 student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa praw dziecka z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U06 student potrafi proponować rozwiązania konkretnej sytuacji faktycznej, posługując się procedurami stosowanymi w ramach postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw dziecka

PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim, stosowanym w dziedzinie prawa praw dziecka, w tym skarg/petycji do wybranych międzynarodowych organów ochrony praw dziecka oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych (dotyczących praw dziecka) w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U09 student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim stosowanym w dziedzinie prawa praw dziecka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa praw dziecka, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów dotyczących ochrony praw dziecka

PR_K04 student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym dotyczącym ochrony praw dziecka, podjętym samodzielnie lub w grupie

II. Opis ECTS

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do prezentacji i dyskusji: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz praca dynamiczna podczas zajęć, dyskusje, symulacje oraz praca z tekstem źródłowym, prezentacje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do prezentacji i dyskusji: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prawa człowieka prawami dziecka w przestrzeni międzynarodowej – analiza dokumentów oraz orzecznictwa

Pełny opis:

Ukazanie praw człowieka i wynikających z nich praw dziecka w przestrzeni

międzynarodowej.

Świadomość tego stanowi podstawę do zastosowania regulacji w zakresie prawa międzynarodowego i krajowego, co pozwoli unormować wszystkie kwestie związane z prawami dziecka. Znajomość praw i wiedza na ten temat, powinna posłużyć przyszłym prawnikom w ich pracy zawodowej.

Literatura:

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta 20 listopada 1989 roku (2015c). W: P.J. Jaros, M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawa_dziecka_-_zbior_dokumentow_onz_0.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do prezentacji i dyskusji: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prawa człowieka prawami dziecka w przestrzeni międzynarodowej – analiza dokumentów oraz orzecznictwa

Pełny opis:

Ukazanie praw człowieka i wynikających z nich praw dziecka w przestrzeni

międzynarodowej.

Świadomość tego stanowi podstawę do zastosowania regulacji w zakresie prawa międzynarodowego i krajowego, co pozwoli unormować wszystkie kwestie związane z prawami dziecka. Znajomość praw i wiedza na ten temat, powinna posłużyć przyszłym prawnikom w ich pracy zawodowej.

Literatura:

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta 20 listopada 1989 roku (2015c). W: P.J. Jaros, M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawa_dziecka_-_zbior_dokumentow_onz_0.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)