Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W04;

PR_W06;PR_U01;

PR_U02;

PR_U03;

PR_U05;


PR_K01;

PR_K02;

PR_K03;

PR_K04


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Wykład monograficzny

Cele przedmiotu: Założeniem prowadzenia wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa karnego wykonawczego oraz pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy zasadami prawa karnego wykonawczego, prawa karnego i postępowania karnego. Celem wykładu jest prezentacja zagadnień z karnego prawa wykonawczego. Student po przeprowadzeniu zajęć poznaje system prawa karnego wykonawczego.

Wymagania wstępne:Student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Pełny opis:

I. Zagadnienia wprowadzające:

1. Pojęcie prawa karnego wykonawczego. Zadania i cele prawa karnego wykonawczego.

2. Prawo karne wykonawcze w systemie prawa międzynarodowego.

3. Miejsce prawa karnego w systemie karnym państwa i dyscyplinach pokrewnych (socjologia, psychologia, psychiatria, pedagogika, kryminologia).

4. Rozwój prawa karnego wykonawczego w systemie prawa karnego.

5. Źródła prawa karnego wykonawczego. Ogólna charakterystyk regulacji prawa karnego wykonawczego. Międzynarodowe i europejskie źródła prawa karnego wykonawczego.

II. Podstawowe dyrektywy prawa karnego wykonawczego:

1. Wzajemne zależności pomiędzy zasadami prawa karnego wykonawczego, prawa

karnego oraz postępowania karnego.

2. Zasada humanizmu w prawie karnym wykonawczym.

3. Zasada praworządności a wykonywanie kar.

4. Zasada współdziałania ze społeczeństwem.

5. Zasada realizacji w postępowaniu wykonawczym celów i funkcji kary.

6. Zasada modyfikowania kar i środków karnych w postępowaniu wykonawczym.

7. Zasada podporządkowania sądowi procesu wykonania orzeczeń.

III. Organy postępowania wykonawczego:

1. Charakterystyka organów postępowania wykonawczego i ich właściwość.

2. Poszczególne organy funkcjonujące w sądowym postępowaniu wykonawczym.

3. Kompetencje Sądu pierwszej instancji.

4. Funkcje i kompetencje sądu penitencjarnego.

5. Sądowe organy uczestniczące w procesie wykonywania orzeczeń.

6. Pozycja i zadania prezesa sądu bądź upoważnionego sędziego.

7. Kompetencje i zadania sędziego penitencjarnego.

8. Sądowy kurator zawodowy.

9. Sądowy organ egzekucyjny.

10. Pozasądowe organy wykonujące orzeczenia sądowe.

11. Dyrektorzy Służby Więziennej: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Dyrektor.

12. Okręgowy Służby Więziennej, Dyrektor Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego.

13. Zadania Komisji penitencjarnej.

14. Zadania administracyjnego organu egzekucyjnego.

15. Pozostałe organy pozasądowe współdziałające w wykonaniu orzeczeń.

IV. Skazany jako podmiot postępowania wykonawczego:

1.Status prawny skazanego w postępowaniu wykonawczym.

2. Charakterystyka statusu prawnego skazanego w postępowaniu wykonawczym.

3. Współzależność praw obowiązków skazanego.

4. Prawa skazanego w postępowaniu wykonawczym.

5. Podmiotowe prawa skazanego w postępowaniu wykonawczym.

6. Prawnie dopuszczalne ograniczenia praw skazanego w postępowaniu wykonawczym.

7. Obowiązki skazanego w postępowaniu wykonawczym.

8.Gwarancje przestrzegania praw i obowiązków skazanego w postępowaniu wykonawczym.

9. Kodeksowe gwarancje przestrzegania praw i obowiązków skazanego.

10. Konstytucyjne gwarancje przestrzegania praw i obowiązków skazanego.

11. Realizacja zasady prawo do obrony w postępowaniu wykonawczym.

12. Cele i podstawowe założenia realizacji zasady prawa do obrony w postępowaniu

wykonawczym.

13. Obrońca a pełnomocnik w postępowaniu wykonawczym.

14. Różnice w realizacji zasady prawa do obrony na gruncie procesu karnego a prawa karnego wykonawczego.

15. Pozycja i zadania przedstawiciela skazanego.

V. Postępowanie wykonawcze:

VI. Sądowa kontrola decyzji postępowania wykonawczego:

VII. Nadzór penitencjarny:

VIII. Wykonywanie kary grzywny:

IX. Wykonywanie kary ograniczenia wolności

X. Wykonywanie kary pozbawienia wolności.

Literatura:

Zbigniew hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer 2017.

Stefan Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., C.H.Beck (najnowsze wydanie).

Teodor Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Wolters Kluwer 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu wykładu studenci będą:

Wiedza

1) Posiadali wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

2) Posiadali wiedzę na temat form i rodzajów kar nieizolacyjnych

3) Posiadali wiedze na temat form sprawiedliwości naprawczej

4) Znali przepisy wykonawcze z k.k.w jak i przepisów regulujących organizacje służby penitencjarnej, kuratorskiej, zalecenia Rady Europy dotyczące wykonania kary i dyrektywy dotyczące statusu osoby pokrzywdzonej

5) Znali orzecznictwo ETPCz dotyczącego kwestii wykonania kary

Umiejętności

1) Będą w stanie wskazać na sposoby realizacji kar w warunkach wolnościowych,

2) Będą w stanie samodzielnie analizować przepisy k.k.w i ich zgodność z Europejskimi zaleceniami dotyczącymi wykonania kar nieizolacyjnych i kary pozbawienia wolności.

Postawy

1) Rozumieli znaczenie potrzeby implementacji międzynarodowych zaleceń dotyczących wykonania kar nieizolacyjnych i warunków wykonania kary pozbawienia wolności.

2) Rozumieli, jaki związek ma poziom przestępczości i poziom uwięzienia.

3) Rozumieli potrzebę polityki karnej i penitencjarnej wolnej od ideologii surowości kary jako czynnika przeciwdziałającego przestępczości.

Wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia nauki prawa karnego wykonawczego oraz jej relacji do innych nauk, w ty kryminologii, oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa karnego wykonawczego, w ujęciu historycznym i współczesnym.

Ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa karnego wykonawczego, w aspekcie historycznym i współczesnym.

Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych związanych z prawem karnym wykonawczym, jak również relacje między tymi instytucjami.

Ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania określonych zdarzeń oraz praw skazanego w obrębie prawa karnego publicznego zarówno w odniesieniu do regulacji krajowych jak i międzynarodowych.

Zna terminologię z zakresu prawa karnego wykonawczego, jego specyfikę oraz współcześnie obowiązujące normy prawne. Zna źródła prawa karnego wykonawczego. Zna najważniejsze instytucje prawa karnego wykonawczego, zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa karnego wykonawczego. Ma wiedzę o uczestnikach i ich roli w postępowaniu wykonawczym oraz zna specyfikę wykonywania poszczególnych kar i innych środków penalnych, a także problemy związane z ich praktycznym stosowaniem.

Umiejętności:

Posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych unormowań prawnych, w tym źródeł prawa karnego wykonawczego, w tym międzynarodowego i orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego wykonawczego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa karnego wykonawczego kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych związanych z wykonywaniem kar oraz resocjalizacją skazanych.

Posiada umiejętność powiązania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego wykonawczego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych społecznych zachodzących w Polsce i na świecie w odniesieniu do problematyki kształtowania pozytywnych postaw prawnych u skazanych oraz podmiotowego ich traktowania.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego wykonawczego, w szczególności wiedzę dotyczącą organów postępowania wykonawczego, statusu prawnego skazanego, nadzoru penitencjarnego, dozoru elektronicznego, wykonywania kar i innych środków penalnych oraz postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich w celu analizowania i interpretowania zmian zachodzących w prawie karnym wykonawczym. Potrafi używać pojęć stosowanych w prawie karnym wykonawczym w celu zrozumienia rozwoju prawa karnego wykonawczego i zmian w nim zachodzących. Potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu. Potrafi analizować przyczyny rozwoju prawa karnego wykonawczego i zmian w nim zachodzących, relacje łączące uczestników prawa karnego wykonawczego.

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego wykonawczego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym, w tym w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, w tym związanych z organami wykonującymi kary.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności uczestników postępowania wykonawczego. Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa karnego wykonawczego. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Stosowane metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) Znaczna większość przekazywanych w trakcie wykładu treści kształcenia jest w postaci ciągłej i usystematyzowanej wypowiedzi. Studenci zobowiązani są do zadawania pytań i czynienia notatek. Wykład wspomagany jest prezentacją multimedialną.

W trakcie wykładu zadawane są studentom pytania kontrolne, aby pomóc im utrzymać należytą uwagę oraz pomóc podążać za tokiem prezentowanej materii. Studentom prezentowana jest gotowa wiedza w naukowa w formie wypowiedzi ustnej, uwzględniająca terminologię właściwą dla prawa karnego wykonawczego.

Wykład zawiera elementy konwersatoryjne, w trakcie których studenci wykazują się bezpośrednią aktywnością, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych związanych o prawem karnym wykonawczym. Studenci uczą się poszukiwania odpowiedzi, dochodzenia do prawdy i bronienia własnego stanowiska związanego z prezentowana materią wykładową.

W trakcie wykładu stosowane są także metody poszukujące (samodzielnego uczenia się), w tym klasyczna metoda problemowa, gdyż w trakcie wykładu studenci są zobowiązani do samodzielnego rozwiązania problemu związanego z zakwalifikowaniem zarysowanego stanu faktycznego pod rozwiązania procesowe i materialnoprawne z zakresu prawa karnego wykonawczego.

Nierzadko w trakcie wykładu wprowadzana jest metoda giełdy pomysłów (burzy mózgów), w trakcie której studenci są stymulowani do zgłaszania pomysłów i skojarzeń mających na celu rozwiązanie jakiegoś problemu, w tym dotyczącego orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wykład nie jest też pozbawiony ćwiczeń praktycznych polegających na studium przypadku, które ogniskuje się na szczegółowej analizie konkretnego kazusu o tematyce związanej z prawem karnym wykonawczym a następnie wyciąganiu wniosków, dokonywaniu porównań, uogólnień.

W trakcie wykładu wprowadzana jest też forma dyskusji Oxfordzkiej, która ma sformalizowany charakter a narzucona przynależność studentów do jednej z dwóch spierających się w ramach dyskusji grup zmusza ich do szukania argumentów również za tezami, z którymi się osobiście nie zgadzają.

Weryfikacja nabywanych umiejętności i postaw następuje w trakcie wykładu a nabywanej wiedzy w trakcie egzaminu mającego formę rozbudowanego zamkniętego testu, który zawiera pytania problemowe oraz pytania otwarte, których rozwiązanie polega na udzieleniu rozbudowanej wypowiedzi pisemnej odnoszącej się do zarysowanego w pytaniu stanu faktycznego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Wykład monograficzny

Cele przedmiotu: Założeniem prowadzenia wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa karnego wykonawczego oraz pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy zasadami prawa karnego wykonawczego, prawa karnego i postępowania karnego. Celem wykładu jest prezentacja zagadnień z karnego prawa wykonawczego. Student po przeprowadzeniu zajęć poznaje system prawa karnego wykonawczego.

Wymagania wstępne: Student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Pełny opis:

Plan zajęć:

01.10.2019 Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa krajowego i prawa międzynarodowego.

08.10.2019 Zasady prawa karnego wykonawczego, organy postępowania wykonawczego, właściwość miejscowa, właściwość funkcjonalna, wykonalność i prawomocność orzeczeń, początek postępowania wykonawczego, zawieszenie postępowania wykonawczego, umorzenie postępowania wykonawczego.

15.10.2019 Udział skazanego i jego obrońcy w postępowaniu wykonawczym, tok instancji, orzeczenia, decyzje i środki zaskarżenia w postępowaniu wykonawczym (skarga i zażalenie), sądowa kontrola decyzji w postępowaniu wykonawczym, zmiana postanowienia na podstawie art. 24 k.k.w.

22.10.2019 Instrumenty gwarantujące prawidłowy tok wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. Nadzór penitencjarny i samodzielne uprawnienia sędziego penitencjarnego w postępowaniu wykonawczym. Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka. Kontrola realizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga konstytucyjna. Kontrola parlamentarna. Monitoring sprawowany przez organizacje pozarządowe. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego z 2003 r., Rozporządzenia w sprawie regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

29.10.2019 Ustawowe zasady wykonania kar w świetle k.k.w. i orzecznictwa ETPCz, Europejskie Reguły Więzienne z 2006 (ERW-2006), Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli).

05.11.2019 Klasyfikacja skazanych, typy zakładów karnych. Prawa i obowiązki skazanego na karę pozbawienia wolności.

12.11.2019 Środki oddziaływania penitencjarnego: praca, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym, środki terapeutyczne, nagrody i kary dyscyplinarne.

19.11.2019 Środki probacyjne w kodeksie karnym, kodeksie karnym wykonawczym i w praktyce sądów. Wykonywanie warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

26.11.2019 Wykonywanie dozoru. Kuratorzy i ich zadania.

03.12.2019 Wykonywanie kary pozbawienia wolności i środków karnych w systemie dozoru elektronicznego.

17.12.2019 Instytucje prawa karnego wykonawczego, odroczenie i przerwa w karze, przepustka.

07.01.2020 Warunkowe przedterminowe zwolnienie, przygotowanie skazanego w świetle art. 164 k.k.w. Pomoc postpenitencjarna.

14.01.2020 Wykonywani kary grzywny i kary ograniczenia wolności w świetle orzecznictwa sądowego, kary zastępcze.

21.01.2020 Wykonywanie środków zabezpieczających.

28.01.2020 Miejsce pokrzywdzonego w prawie karnym wykonawczym. Zatarcie skazania. Przedawnienie wykonania kary.

Po zakończeniu wykładu studenci będą:

Wiedza

1) Posiadali wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

2) Posiadali wiedzę na temat form i rodzajów kar nieizolacyjnych

3) Posiadali wiedze na temat form sprawiedliwości naprawczej i różnorodnych form ADRów

4) Znali przepisy wykonawcze z k.k.w jak i przepisów regulujących organizacje służby penitencjarnej, kuratorskiej, zalecenia Rady Europy dotyczące wykonania kary i dyrektywy dotyczące statusu osoby pokrzywdzonej

5) Znali orzecznictwo ETPCz dotyczącego kwestii wykonania kary

Umiejętności

1) Będą w stanie wskazać na sposoby realizacji kar w warunkach wolnościowych,

2) Będą w stanie samodzielnie analizować przepisy k.k.w i ich zgodność z Europejskimi zaleceniami dotyczącymi wykonania kar nieizolacyjnych i kary pozbawienia wolności.

Postawy

1) Rozumieli znaczenie potrzeby implementacji międzynarodowych zaleceń dotyczących wykonania kar nieizolacyjnych i warunków wykonania kary pozbawienia wolności.

2) Rozumieli, jaki związek ma poziom przestępczości i poziom uwięzienia.

3) Rozumieli potrzebę polityki karnej i penitencjarnej wolnej od ideologii surowości kary jako czynnika przeciwdziałającego przestępczości.

Wykład jest formą dyskursu studentami. Dzięki temu zajęcia są żywe i na bieżąco pozwalają sprawdzić, czy zamierzony cel dydaktyczny zajęć zostaje osiągnięty.

Literatura:

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer 2017.

Stefan Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., C.H.Beck (najnowsze wydanie).

Teodor Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Wolters Kluwer 2017.

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z prawa karnego części ogólnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Wykład monograficzny

Cele przedmiotu: Założeniem prowadzenia wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa karnego wykonawczego oraz pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy zasadami prawa karnego wykonawczego, prawa karnego i postępowania karnego. Celem wykładu jest prezentacja zagadnień z karnego prawa wykonawczego. Student po przeprowadzeniu zajęć poznaje system prawa karnego wykonawczego.

Wymagania wstępne: Student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Pełny opis:

Plan zajęć:

Zajęcia 1: Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa krajowego i prawa międzynarodowego.

Zajęcia 2: Zasady prawa karnego wykonawczego, organy postępowania wykonawczego, właściwość miejscowa, właściwość funkcjonalna, wykonalność i prawomocność orzeczeń, początek postępowania wykonawczego, zawieszenie postępowania wykonawczego, umorzenie postępowania wykonawczego.

Zajęcia 3: Udział skazanego i jego obrońcy w postępowaniu wykonawczym, tok instancji, orzeczenia, decyzje i środki zaskarżenia w postępowaniu wykonawczym (skarga i zażalenie), sądowa kontrola decyzji w postępowaniu wykonawczym, zmiana postanowienia na podstawie art. 24 k.k.w.

Zajęcia 4: Instrumenty gwarantujące prawidłowy tok wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. Nadzór penitencjarny i samodzielne uprawnienia sędziego penitencjarnego w postępowaniu wykonawczym. Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka. Kontrola realizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga konstytucyjna. Kontrola parlamentarna. Monitoring sprawowany przez organizacje pozarządowe. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego z 2003 r., Rozporządzenia w sprawie regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

Zajęcia 5: Ustawowe zasady wykonania kar w świetle k.k.w. i orzecznictwa ETPCz, Europejskie Reguły Więzienne z 2006 (ERW-2006), Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli).

Zajęcia 6: Klasyfikacja skazanych, typy zakładów karnych. Prawa i obowiązki skazanego na karę pozbawienia wolności.

Zajęcia 7: Środki oddziaływania penitencjarnego: praca, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym, środki terapeutyczne, nagrody i kary dyscyplinarne.

Zajęcia 8: Środki probacyjne w kodeksie karnym, kodeksie karnym wykonawczym i w praktyce sądów. Wykonywanie warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Zajęcia 9: Wykonywanie dozoru. Kuratorzy i ich zadania.

Zajęcia 10: Wykonywanie kary pozbawienia wolności i środków karnych w systemie dozoru elektronicznego.

Zajęcia 11: Instytucje prawa karnego wykonawczego, odroczenie i przerwa w karze, przepustka.

Zajęcia 12: Warunkowe przedterminowe zwolnienie, przygotowanie skazanego w świetle art. 164 k.k.w. Pomoc postpenitencjarna.

Zajęcia 13: Wykonywani kary grzywny i kary ograniczenia wolności w świetle orzecznictwa sądowego, kary zastępcze.

Zajęcia 14: Wykonywanie środków zabezpieczających.

Zajęcia 15: Miejsce pokrzywdzonego w prawie karnym wykonawczym. Zatarcie skazania. Przedawnienie wykonania kary.

Po zakończeniu wykładu studenci będą:

Wiedza

1) Posiadali wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

2) Posiadali wiedzę na temat form i rodzajów kar nieizolacyjnych

3) Posiadali wiedze na temat form sprawiedliwości naprawczej i różnorodnych form ADRów

4) Znali przepisy wykonawcze z k.k.w jak i przepisów regulujących organizacje służby penitencjarnej, kuratorskiej, zalecenia Rady Europy dotyczące wykonania kary i dyrektywy dotyczące statusu osoby pokrzywdzonej

5) Znali orzecznictwo ETPCz dotyczącego kwestii wykonania kary

Umiejętności

1) Będą w stanie wskazać na sposoby realizacji kar w warunkach wolnościowych,

2) Będą w stanie samodzielnie analizować przepisy k.k.w i ich zgodność z Europejskimi zaleceniami dotyczącymi wykonania kar nieizolacyjnych i kary pozbawienia wolności.

Postawy

1) Rozumieli znaczenie potrzeby implementacji międzynarodowych zaleceń dotyczących wykonania kar nieizolacyjnych i warunków wykonania kary pozbawienia wolności.

2) Rozumieli, jaki związek ma poziom przestępczości i poziom uwięzienia.

3) Rozumieli potrzebę polityki karnej i penitencjarnej wolnej od ideologii surowości kary jako czynnika przeciwdziałającego przestępczości.

Wykład jest formą dyskursu studentami. Dzięki temu zajęcia są żywe i na bieżąco pozwalają sprawdzić, czy zamierzony cel dydaktyczny zajęć zostaje osiągnięty.

Literatura:

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer 2017.

Stefan Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., C.H.Beck (najnowsze wydanie).

Teodor Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Wolters Kluwer 2017.

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z prawa karnego części ogólnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.