Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01;

PR_U02;

PR_U03.

Skrócony opis:

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ma status uzupełniający względem kursu materialnego prawa wykroczeń oraz postępowania karnego. Odpowiedzialność za wykroczenia jest ujmowana jako odpowiedzialność karna sensu largo. Celem konwersatorium jest ekspozycja modelu postępowania w sprawach o wykroczeniu w zestawieniu do modelu procesu karnego. Jednym z elementów wykładu jest określenie możliwych kierunków rozwoju prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedmiotem konwersatorium są kwestie proceduralne.

Przedmiot skierowany jest przede wszystkim do studentów IV i V roku studiów prawniczych.

Wymagania wstępne: student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Pełny opis:

1. Model postępowania w sprawach o wykroczenia w aspekcie prawno

porównawczym. Zagadnienia wstępne.

2. Pojęcie „odpowiedzialność za wykroczenia” jako odpowiedzialność karna sensu largo. Status wykroczenia – wybrane aspekty materialnoprawne istotne z punktu widzenia analizy materialny warunków dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia. Warunki dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia. Uczestnicy postępowania w sprawach o wykroczenia.

4. Czynności procesowe w sprawach o wykroczenia – zagadnienia wybrane.

5. Postępowanie dowodowe w sprawach o wykroczenia i dopuszczalne środki

przymusu.

6. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia – status i zakres.

7. Wniosek o ukaranie jako skarga zasadnicza. Kontrola formalna wniosku

o ukaranie. Kontrola merytoryczna.

8. Tryby konsensualne

9. Postępowanie sądowe przed sądem pierwszej instancji

10. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki

Literatura:

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) - A. Marek, A. Marek-Ossowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 (wyd.8).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności

PR_U01: Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu procesowego prawa wykroczeń, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

PR_U02: Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu procesowego prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych stanów prawnych.

PR_U03: Student potrafi analizować rolę norm prawnych procesowego prawa wykroczeń w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie (MS Teams), aktywność na platformie e-learningowej (Platforma Moodle): 15 godz. + 4 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Konsultacje: 1 godz.

Suma godzin: 50 godz.

Liczba ECTS: 50 godz./25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem Platformy Moodle).

Studenci korzystają z zamieszczonego na Platformie Moodle Kalendarza zajęć. Kod do zajęć został rozesłany studentom przy pomocy USOSweb.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, egzamin ustny.

-------------------

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

-------------------

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny w formie testowej za pośrednictwem platrormy Moodle oraz egzamin ustny za pośrednictwem platformy MS Teams. Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 45 minut.

KRYTERIA OCENIANIA

Umiejętności

PR_U01: Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu procesowego prawa wykroczeń, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Student potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu procesowego prawa wykroczeń, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

(4) Student w stopniu dobrym posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretuje współczesne lub historyczne teksty prawnicze z zakresu procesowego prawa wykroczeń.

(5) Student swobodnie posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretuje współczesne lub historyczne teksty prawnicze z zakresu procesowego prawa wykroczeń.

PR_U02: Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu procesowego prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych stanów prawnych.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta pozwalają mu w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu procesowego prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych stanów prawnych.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie można ocenić jako obejmujące zasadnicze spectrum powiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych.

(5) Student swobodnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w przedmiotowym zakresie.

PR_U03: Student potrafi analizować rolę norm prawnych procesowego prawa wykroczeń w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Student potrafi analizować rolę norm prawnych procesowego prawa wykroczeń w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych w zakresie podstawowym.

(4) Student potrafi analizować rolę norm prawnych procesowego prawa wykroczeń w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych w stopniu dobrym.

(5) Student swobodnie dokonuje analizy ról norm prawnych procesowego prawa wykroczeń w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

---------------------------

Metody i formy prowadzenia zajęć:

a) wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień,

b) wykład konwersatoryjny,

c) wykład problemowy,

d) analiza przypadków, dyskusja + praca w grupach

e) problem-based learning

f) symulacja rozprawy

Kryteria oceniania:

Na ocenę 5 (bdb): student zna materiał przedstawiony na wykładzie i wskazany przez prowadzącego; płynnie porusza się w ramach zagadnień stanowiących przedmiot wykładu. zagadnień. Na zadane pytania odpowiada w sposób twórczy i uporządkowany, zachowując należyty styl wypowiedzi. Posiada ogólną wiedzę metodologiczną i teoretycznoprawną umożliwiającą mu samodzielną i krytyczna refleksję w ramach poznanych zagadnień.

Na ocenę + 4 (+db): student zna materiał przedstawiony na wykładzie i wskazany przez prowadzącego; płynnie porusza się w ramach zagadnień stanowiących przedmiot wykładu. Na zadane pytania odpowiada w sposób uporządkowany, zachowując należyty styl wypowiedzi. Posiada ogólną wiedzę metodologiczną umożliwiającą mu samodzielną i krytyczna refleksję w ramach poznanych zagadnień.

Na ocenę 4 (db): student zna materiał przedstawiony na wykładzie i wskazany przez prowadzącego; orientuje się w ramach kluczowych zagadnień. Na zadane pytania odpowiada w sposób uporządkowany, zachowując należyty styl wypowiedzi. Posiada ogólną wiedzę metodologiczną umożliwiającą mu samodzielną refleksję w ramach poznanych zagadnień.

Na ocenę +3 (+dst): student zna materiał przedstawiony na wykładzie i wskazany przez prowadzącego; orientuje się w ramach kluczowych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu. Odpowiada na zadane pytania, jego wypowiedź nie jest jednak w pełni uporządkowana.

Na ocenę 3 (dst): student zna materiał przedstawiony na wykładzie i wskazany przez prowadzącego; orientuje się w ramach kluczowych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu. Odpowiada na zadane pytania, ale w niektórych przypadkach wymaga wsparcia ze strony prowadzącego.

Na ocenę 2 (ndst): student nie zna materiału przedstawiony na wykładzie lub

wskazany przez prowadzącego; nie orientuje się w ramach kluczowych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu. Nie odpowiada na zadane pytania w sposób uporządkowany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Milanowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Milanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Milanowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Milanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ma status uzupełniający względem kursu materialnego prawa wykroczeń oraz postępowania karnego. Odpowiedzialność za wykroczenia jest ujmowana jako odpowiedzialność karna sensu largo. Celem konwersatorium jest ekspozycja modelu postępowania w sprawach o wykroczeniu w zestawieniu do modelu procesu karnego. Jednym z elementów wykładu jest określenie możliwych kierunków rozwoju prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedmiotem konwersatorium są kwestie proceduralne.

Przedmiot skierowany jest przede wszystkim do studentów IV i V roku studiów prawniczych.

Wymagania wstępne: student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Pełny opis:

1. Model postępowania w sprawach o wykroczenia w aspekcie prawno

porównawczym. Zagadnienia wstępne.

2. Pojęcie „odpowiedzialność za wykroczenia” jako odpowiedzialność karna sensu largo. Status wykroczenia – wybrane aspekty materialnoprawne istotne z punktu widzenia analizy materialny warunków dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia. Warunki dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia. Uczestnicy postepowania w sprawach o wykroczenia.

4. Czynności procesowe w sprawach o wykroczenia – zagadnienia wybrane.

5. Postępowanie dowodowe w sprawach o wykroczenia i dopuszczalne środki

przymusu.

6. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia – status i zakres.

7. Wniosek o ukaranie jako skarga zasadnicza. Kontrola formalna wniosku

o ukaranie. Kontrola merytoryczna.

8. Tryby konsensualne

9. Postępowanie sądowe przed sądem pierwszej instancji

10. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki

Literatura:

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) - A. Marek, A. Marek-Ossowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 (wyd.8).

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.