Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-ZagP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol


Wiedza

AD2W02

AD2W05

Umiejętności

AD2U01

AD2U03

Kompetencje

AD2K02


Skrócony opis:

Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzeni

Pełny opis:

Pełny opis:

Omówione zostały zagadnienia tworzenia planów miejscowych i studium oraz decyzji o WZiZT - ich charakter prawny, sposób zaskarżania i kontrola, w tym kryteria kontroli i orzecznictwo sądówadministracyjnych.

Literatura:

1.Z. Niewiadomski (red.). Aut.: K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski,Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz 2020; (dostępna w Legalis)

H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2013 (dostępne w wersji elektronicznej w systemie Lex)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty:

EK1 Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat zagospodarowania przestrzennego

EK2Dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat prawa budowlanego.

EK3 Wymienia i zna procedury planistyczne

EK4 Wymienia i zna procedury budowlane

EK5 Ma pogłębiona wiedzę o metodach i narzędziach w tym technikach pozyskiwania danych o nieruchomościach niezbędnych w procesie planistycznym i inwestycyjno-budowlanym.

Opis ECTS

Liczba ECTS 2 x 25 h = 50 h w tym:

wykład: 15 h

praca własna analiza planów lub decyzji: 10 h

lektura podręcznika i ustaw: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)