Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01; PR_W02; PR_W04; PR_W05; PR_W06; PR_W07; PR_W08; PR_W09

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Pełny opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa)

Literatura uzupełniająca (1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: student zna i rozumie charakter i znaczenie nauk prawnych - w tym w szczególności w zakresie prawa administracyjnego oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego

PR_W02: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W04: student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu

do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa administracyjnego w odniesieniu

do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W05: student zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze

określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz

przedmioty pokrewne

PR_W06: student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego, identyfikowania

zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07: student zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa administracyjnego

w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W08: student zna i rozumie zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

PR_W09: student zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

OPIS ECTS (3 pkt):

Udział w wykładzie: 45h

Praca samodzielna (czytanie źródeł, orzeczeń sądowych i literatury): 20h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Konsultacje: 5h

Metody i kryteria oceniania:

EK1: ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK1, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki w stopniu wyższym niż w na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK1 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym

EK2: ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK2, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK2 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym

EK3: zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących

Na ocenę 2: nie zna i nie rozumie struktury, sposobu powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacji między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK3, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK3 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę z zakresu struktury, sposób i powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacji między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego

EK4: zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

Na ocenę 2: nie zna i nie rozumie systemu oraz sposobu działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK4, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK4 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu oraz sposobu działania organów władzy publicznej w Polsce oraz precyzyjnie i w stopniu zaawansowanym umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

EK5: ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi, nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK5, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK5 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi, technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

EK6: ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących

się w programie studiów

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK6, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK6 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski; potrafi posługiwać się narzędziami w ramach technologii informacyjnych

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK7: ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 2: nie ma wiedzy wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK7, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK7 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 4,5: zna podstawowe definicje i pojęcia w stopniu wyższym niż na ocenę 4

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

EK8: ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2: nie ma wiedzy na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę w zakresie tematyki, o której mowa w ramach EK8, zna podstawowe definicje i pojęcia

Na ocenę 3,5: posiada podstawową wiedzę w zakresie danej tematyki w stosunku do wiedzy na ocenę 3

Na ocenę 4: zna podstawowe definicje i pojęcia, o których mowa w ramach EK8 oraz dodatkowo potrafi porównywać te pojęcia i definicje oraz prawidłowo wyciągać wnioski

Na ocenę 5: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Metody dydaktyczne dla EK1-EK8:

- wykład (informacyjny, problemowy)

- dyskusja,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- praca w grupach,

- analiza i interpretacja tekstu aktów normatywnych.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Pełny opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa)

Literatura uzupełniająca (1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Pełny opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa)

Literatura uzupełniająca (1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTSPraca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem - 45 wykład

Praca własna studenta - 40 godzin

Ewentualne konsultacje (praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem) - 5 godzin


Suma 90 godzin = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Pełny opis:

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Prawo administracyjne, red. M. Stahl, Warszawa 2021)

Literatura uzupełniająca (1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)