Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne - część ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PCO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne - część ogólna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W02, PR_W04, PR_W06, PR_W07, PR_W08,PR_W09

Skrócony opis:

I.Założenia i cele przedmiotu: Omówienie podstawowych pojęć i instytucji prawa cywilnego z uwzględnieniem praktyki ich zastosowania.

II.Metody dydaktyczne:

analiza tekstów aktów prawnych z zastosowaniem różnych metod wykładni;

przegląd stanowisk prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądów

Pełny opis:

Zagadnienia wprowadzające

Prawo cywilne w ujęciu historycznym

Pojęcie prawa cywilnego

Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym

Podmiot, przedmiot, metoda regulacji.

Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym

Teoria prawa podmiotowego

Źródła prawa podmiotowego

Cel, treść, istota, charakter prawa podmiotowego

Zakres prawa cywilnego

Zakres czasowy

Zakres podmiotowy

Zakres przedmiotowy

Zakres przestrzenny

Systematyka prawa cywilnego

Zasady prawa cywilnego

Źródła prawa cywilnego

Prawo cywilne w źródłach historycznych

Prawo cywilne w systemie prawa

b)Normy prawa cywilnego

Pojęcie normy prawnej

Rodzaje norm prawnych

c)Stosunek cywilnoprawny

Pojęcie stosunku cywilnoprawnego

Przedmiot, podmiot i treść stosunku cywilnoprawnego

Rodzaje stosunków cywilnoprawnych ? proste, złożone, jednostronnie zindywidualizowane, dwustronnie zindywidualizowane

d)Prawo podmiotowe

Pojęcie prawa podmiotowego

Rodzaje praw podmiotowych

Normatywne postaci praw podmiotowych

e)Osoby fizyczne

Tożsamość osoby fizycznej

Stan cywilny

Stan osobisty

Miejsce zamieszkania ? domicilium voluntarium i domicilium necessarium

Początek bytu prawnego osoby fizycznej ? nasciturus i jego pozycja prawna

Zdolność prawna osoby fizycznej

Początek zdolności prawnej

Ograniczenia zdolności prawnej

Wygaśnięcie i ustanie zdolności prawnej

Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej

Pełna zdolność do czynności prawnych

Pełnoletniość a małoletniość

Ograniczona zdolność do czynności prawnych

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Doradca tymczasowy

Brak zdolności do czynności prawnych

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Koniec bytu prawnego osoby fizycznej

Uznanie za zmarłego ? zwykle i kwalifikowane

Sądowe stwierdzenie zgonu

Podstawy sporządzenia aktu zgonu

Ochrona dóbr osobistych

Przesłanki ochrony dóbr osobistych

Pojęcie dóbr osobistych i praw osobistych

Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych i ich charakter

Rozkład ciężaru dowodu w przypadku ochrony dóbr osobistych

f)Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Pojęcie osoby prawnej

Powstanie osoby prawnej

Zdolność prawna osób prawnych

Zakres zdolności

Ograniczenia zdolności

Odpowiedzialność za zobowiązania

Zdolność do czynności prawnych

Typy osób prawnych

Skarb Państwa i państwowe osoby prawne

Komunalne osoby prawne

Osoby prawne typu korporacyjnego i fundacyjnego

Koniec bytu prawnego osoby prawnej

Odpowiedzialność subsydiarna jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej

g) Przedmioty stosunku cywilnoprawnego

Rzeczy

Ruchomości i nieruchomości

Nieruchomości gruntowe (rolne i nierolne), budynkowe i lokalowe

Część składowa rzeczy

Przynależności

Pożytki rzeczy i prawa

Pieniądze

Papiery wartościowe

Weksle

Czeki

Dobra niematerialne

Utwór, znaki towarowe, wynalazki, wzory zdobnicze i użytkowe rozwiązania racjonalizatorskie

Dobra osobiste

Różne postaci energii

Przedsiębiorstwo

W znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym

Gospodarstwo rolne ? jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego

Mienie a majątek

h)Czynności prawne

Oświadczenie woli

Pojęcie, istota i rodzaje

Składanie oświadczeń woli

Wykładnia oświadczeń woli

Rodzaje czynności prawnych

Forma czynności prawnych

Zwykła forma pisemna

Kwalifikowana forma pisemna

Akt notarialny

Notarialne poświadczenie podpisu

Dokument z datą pewną

Wady oświadczenia woli

Brak świadomości w powzięciu i wyrażeniu decyzji

Pozorność

Błąd (podstęp)

Groźba

Treść czynności prawnej

Essentialia negotii

Naturalia negotii

Accidentalia negotii

Warunek i termin

Zawieszający i rozwiązujący

Początkowy i końcowy

Wadliwość czynności prawnej i jej skutki

Zawarcie umowy

Negocjacje

Tryb przetargowy ? przetarg i aukcja

Tryb ofertowy

i)Przedstawicielstwo

Przedstawiciel ustawowy

Pełnomocnictwo

Prokura

j)Dawność

Przedawnienie roszczeń

Ratio legis przedawnienia

Konstrukcja przedawnienia

Terminy przedawnienia roszczeń

Bieg terminu przedawnienia

Początek biegu

Zawieszenie

Wstrzymanie zakończenia

Przerwanie

Skutek upływu terminu przedawnienia

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo cywilne, część ogólna; Z. Radwański, A Olejniczak, Warszawa 2019

Prawo cywilne. Zarys części ogólnej; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk; Warszawa 2018 (lub wydanie nowsze)

Literatura uzupełniająca:

M. Habdas, M. Fras . Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 2018-2019

Prawo cywilne. Część ogólna; E. Skowrońska-Bocian; Warszawa 2007

Zarys części ogólnej prawa cywilnego; S. Grzybowski; Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985

Zarys teorii prawa cywilnego; A. Stelmachowski, Warszawa 1997

System prawa prywatnego, t. I i II; Pod redakcją Z. Radwańskiego; Wydawnictwo C.H.Beck

System prawa cywilnego; S. Grzybowski; Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977

Komentarz do kodeksu cywilnego; Tom I i II; pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego; C.H.Beck, Warszawa 2006

Komentarz do kodeksu cywilnego; Część ogólna. Tom I; Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005

Komentarz do kodeksu cywilnego; Pod redakcją E. Gniewka; Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: Student zna charakter i znaczenie nauki prawa cywilnego oraz jego relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa cywilnego części ogólnej

PR_W02: Student posiada wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa cywilnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do zakresu programu studiów

PR_W04: Student zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa cywilnego części ogólnej , jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W06: Student ma ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa prywatnego- prawa cywilnego części ogólnej , identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07: Student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa cywilnego - części ogólnej w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W08: Student posiada wiedzę n.t. zasad stanowienia oraz stosowania norm prawa cywilnego części ogólnej jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

PR_W09: Student ma wiedzę co do procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w obrębie prawa cywilnego -części ogólnej , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Opis ETCS: 2 pkt

Udział w wykładzie - zdalny: 30 h;

Udział w ćwiczeniach - zdalny : 30h

Przygotowanie do egzaminu: praca własna: 30 h

Suma: 90 h

Liczba ETCS: 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

W semestrze zimowym roku zZaliczenie przedmiotu nastąpi na podstawie egzaminu pisemnego

kryteria oceny:

PR_W01: Student zna charakter i znaczenie nauki prawa cywilnego oraz jego relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa cywilnego części ogólnej

na ocenę 2 (ndst.) nie ma wiedzy na temat charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk; nie potrafi definiować

pojęć i instytucji właściwych dla prawa prywatnego

na ocenę 3 (dst.) ma niewielką wiedzę na temat charakteru, i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz mierną umiejętność definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa prywatnego w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 4 (db): posiada wiedzę na temat charakteru, i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz definiowania

pojęć i instytucji właściwych dla prawa prywatnego w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 5 (bdb): ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru, i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa prywatnego w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W02: Student posiada wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa cywilnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do zakresu programu studiów

na ocenę 2 (ndst.) nie posiada wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa prywatnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 3 (dst.) posiada ograniczoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa prywatnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 4 (db) posiada wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa prywatnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 5 (bdb) posiada wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa prywatnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów, i dobrze rozumie omawiane zjawiska

PR_W04: Student zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa cywilnego części ogólnej , jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 2 (ndst.): nie zna struktury, sposobu powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacji między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 3 (dst.): zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych w odniesieniu do waniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 4 (db): zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 5 (bdb): zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W06: Student ma ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa prywatnego- prawa cywilnego części ogólnej , identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi klasyfikować systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa prywatnego, identyfikować zależności pomiędzy nimi; nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

na ocenę 3 (dst.): ma niewielką wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa prywatnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

na ocenę 4 (db): posiadł wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa prywatnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

na ocenę 5 (bdb): ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa prywatnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07: Student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa cywilnego - części ogólnej w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

na ocenę 2 (ndst.): nie posiada wiedzy na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego

na ocenę 3 (dst.): posiada niewielką wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego

na ocenę 4 (db): ma wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, słuących tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie

studiów

na ocenę 5 (bdb): ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, słuących tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W08: Student posiada wiedzę n.t. zasad stanowienia oraz stosowania norm prawa cywilnego części ogólnej jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

na ocenę 2 (ndst.): nie posiadł wiedzy na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych

na ocenę 3 (dst.): ma mierną wiedzę o stanowieniu oraz stosowaniu norm prawa prywatnego

na ocenę 4 (db): ma wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

na ocenę 5 (bdb): ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

PR_W09: Student ma wiedzę co do procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w obrębie prawa cywilnego -części ogólnej , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

na ocenę 2 (ndst.): nie ma wiedzy na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących

na ocenę 3 (dst.): posiada niewielką wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

na ocenę 4 (db): ma wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

na ocenę 5 (bdb): ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie prawa cywilnego

Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym

Podmiot, przedmiot, metoda regulacji.

Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym

Teoria prawa podmiotowego

Źródła prawa podmiotowego

Cel, treść, istota, charakter prawa podmiotowego

Zakres prawa cywilnego

Zakres czasowy

Zakres podmiotowy

Zakres przedmiotowy

Zakres przestrzenny

Systematyka prawa cywilnego

Zasady prawa cywilnego

Źródła prawa cywilnego

Prawo cywilne w źródłach historycznych

Prawo cywilne w systemie prawa

b)Normy prawa cywilnego

Pojęcie normy prawnej

Rodzaje norm prawnych

c)Stosunek cywilnoprawny

Pojęcie stosunku cywilnoprawnego

Przedmiot, podmiot i treść stosunku cywilnoprawnego

Rodzaje stosunków cywilnoprawnych ? proste, złożone, jednostronnie zindywidualizowane, dwustronnie zindywidualizowane

d)Prawo podmiotowe

Pojęcie prawa podmiotowego

Rodzaje praw podmiotowych

Normatywne postaci praw podmiotowych

e)Osoby fizyczne

f)Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Koniec bytu prawnego osoby prawnej

Odpowiedzialność subsydiarna jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej

g) Przedmioty stosunku cywilnoprawnego

h)Czynności prawne i

Oświadczenie woli

i)Przedstawicielstwo

Przedstawiciel ustawowy

Pełnomocnictwo

Prokura

j)Dawność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie prawa cywilnego

Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym

Podmiot, przedmiot, metoda regulacji.

Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym

Teoria prawa podmiotowego

Źródła prawa podmiotowego

Cel, treść, istota, charakter prawa podmiotowego

Zakres prawa cywilnego

Zakres czasowy

Zakres podmiotowy

Zakres przedmiotowy

Zakres przestrzenny

Systematyka prawa cywilnego

Zasady prawa cywilnego

Źródła prawa cywilnego

Prawo cywilne w źródłach historycznych

Prawo cywilne w systemie prawa

b)Normy prawa cywilnego

Pojęcie normy prawnej

Rodzaje norm prawnych

c)Stosunek cywilnoprawny

Pojęcie stosunku cywilnoprawnego

Przedmiot, podmiot i treść stosunku cywilnoprawnego

Rodzaje stosunków cywilnoprawnych ? proste, złożone, jednostronnie zindywidualizowane, dwustronnie zindywidualizowane

d)Prawo podmiotowe

Pojęcie prawa podmiotowego

Rodzaje praw podmiotowych

Normatywne postaci praw podmiotowych

e)Osoby fizyczne

f)Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Koniec bytu prawnego osoby prawnej

Odpowiedzialność subsydiarna jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej

g) Przedmioty stosunku cywilnoprawnego

h)Czynności prawne i

Oświadczenie woli

i)Przedstawicielstwo

Przedstawiciel ustawowy

Pełnomocnictwo

Prokura

j)Dawność

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo cywilne, część ogólna; Z. Radwański, A Olejniczak, Warszawa 2019

Prawo cywilne. Zarys części ogólnej; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk; Warszawa 2018 (lub wydanie nowsze)

Literatura uzupełniająca:

M. Habdas, M. Fras . Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 2018-2019

Prawo cywilne. Część ogólna; E. Skowrońska-Bocian; Warszawa 2007

Zarys części ogólnej prawa cywilnego; S. Grzybowski; Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985

Zarys teorii prawa cywilnego; A. Stelmachowski, Warszawa 1997

System prawa prywatnego, t. I i II; Pod redakcją Z. Radwańskiego; Wydawnictwo C.H.Beck

System prawa cywilnego; S. Grzybowski; Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977

Komentarz do kodeksu cywilnego; Tom I i II; pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego; C.H.Beck, Warszawa 2006

Komentarz do kodeksu cywilnego; Część ogólna. Tom I; Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005

Komentarz do kodeksu cywilnego; Pod redakcją E. Gniewka; Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)