Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne - zobowiązania II semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PCZ-IIsem Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne - zobowiązania II semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

PR_U01;

PR_U02;

PR_U03;

PR_U04;

PR_U05;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04;

Skrócony opis:

daje możliwość analizy studentowi stanów faktycznych z zakresu prawa zobowiązań, cz. ogólnej. Umożliwia prawidłową wykładnię norm prawa cywilnego

Pełny opis:

Wprowadzenie. Pojęcie zobowiązania. Dług a odpowiedzialność Świadczenie: rodzaje; Świadczenia pieniężne Wielość wierzycieli lub dłużników. Zobowiązania solidarne. Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Umowy: treść i forma. Zastrzeżenia umowne. Umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej Bezpodstawne wzbogacenie

Czyny niedozwolone Wykonanie zobowiązań

Skutki niewykonania zobowiązań Wygaśnięcie zobowiązań Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika

Status konsumenta i jego ochrona Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Zbieg roszczeń

Umowy regulujące przeniesienie praw: umowa sprzedaży, dostawy, zamiany, kontraktacji, darowizny

Umowy odnoszące się do używania rzeczy: Najem, dzierżawa, Użyczenie. Leasing

Umowy o świadczenie usług: umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane , zlecenia, agencyjna, komisu, przechowania, składu, przewozu i spedycji, umowa ubezpieczenia ( z uwzględnieniem reformy ubezpieczeń gospodarczych z 2003 r.), umowa o podróż.

Zabezpieczenie wierzytelności: poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa.

Przekaz i papiery wartościowe Umowy regulujące stosunki kredytowe Umowy alimentacyjne: renta i dożywocie Przyrzeczenie publiczne, umowa gry i zakładu. Ugoda: sądowa i pozasądowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004 (lub późniejsze); Z. Radwański, Zobowiązania

Literatura uzupełniająca K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I i II, Warszawa 2005 (lub późniejsze); E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011; G. Bieniek, H. Ciepła, C. Żuławska, J. Gudowski, T. Wiśniewski, S. Dmowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I i II, Warszawa 2002 (lub wydania późniejsze); J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001; J. Rajski (red.),System Prawa Prywatnego. Tom 7. Część ogólna, Warszawa 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia prawa zobowiązań, w tym przedmiot stosunku zobowiązaniowego, podmioty stosunku z zakresu zobowiązań, uprawnienia i obowiązki podmiotów stosunku zobowiązaniowego, ustnie i pisemnie

EK2 Zna konstrukcje, treść i sposób kształtowania i zawierania umów cywilnoprawnych

EK3 Potrafi scharakteryzować wybrane umowy cywilnoprawne i sporządzić wzór takich umów

EK4 Zna zasady odpowiedzialności związane z wykonywaniem umów cywilnoprawnych i potrafi egzekwować tę odpowiedzialność

EK5 Ma wiedzę i potrafi kwalifikować odpowiedzialność cywilnoprawną w zależności od określonych kryteriów

EK6 Ma wiedzę o źródłach zobowiązań

Opis ECTS

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 64 (32 w. +32 ćw.)

Konsultacje z nauczycielem 16

Praca własna studenta 220

SUMA GODZIN 300

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 10

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągamy za pomocą metody seminaryjnej, klasycznej metody problemowej oraz sytuacyjnej, a weryfikujemy poprzez ocenianie ciągłe i kolokwia.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji osiągamy za pomocą metody seminaryjnej, klasycznej metody problemowej oraz sytuacyjnej, pracy w grupach, a weryfikujemy poprzez ocenianie ciągłe i kolokwia.

EK 1: Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia prawa zobowiązań, w tym przedmiot stosunku zobowiązaniowego, podmioty stosunku z zakresu zobowiązań, uprawnienia i obowiązki podmiotów stosunku zobowiązaniowego oraz źródła zobowiązań Na ocenę 2 (ndst): nie zna i nie potrafi wyjaśnić pojęcia prawa zobowiązań oraz pozostałych pojęć wyżej wymienionych Na ocenę 3 (dst): dostatecznie potrafi wyjaśnić wskazane wyżej pojęcia; Na ocenę 4 (db): dobrze potrafi wyjaśnić wskazane wyżej pojęcia; Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze i szczegółowo zna i potrafi wyjaśnić wskazane pojęcia;

EK 2: Zna i potrafi omówić konstrukcje, treść i sposób kształtowania i zawierania umów cywilnoprawnych Na ocenę 2 (ndst): nie zna i nie potrafi omówić konstrukcji ani treści ani sposobu kształtowania i zawierania umów cywilnoprawnych Na ocenę 3 (dst): w stopniu dostatecznym zna i potrafić wymienić chociaż część ze wskazanych wyżej zagadnień; Na ocenę 4 (db): w dobrym stopniu potrafi omówić każdy ze wskazanych wyżej elementów; Na ocenę 5 (bdb): znakomicie zna i potrafi omówić zarówno konstrukcje, treść jak i sposób kształtowania i zawierania umów cywilnoprawnych;

EK 3: Potrafi scharakteryzować wybrane umowy cywilnoprawne i sporządzić wzór takich umów Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi scharakteryzować wybranych umów ani sporządzić ich wzoru Na ocenę 3 (dst): potrafi w wystarczającym zakresie scharakteryzować wybrane umowy cywilnoprawne jak i sporządzić podstawowy wzór takich umów (choćby z drobnymi błędami, które nie doprowadziłby jednak do uznania takiej umowy za nieważną) Na ocenę 4 (db): potrafi dobrze scharakteryzować wybrane umowy oraz sporządzić prawidłowy wzór takiej umowy; Na ocenę 5 (bdb): potrafi znakomicie scharakteryzować każdą z umów oraz sporządzić wzór umowy, która w odpowiednim zakresie zabezpieczałaby interesy stron (lub strony reprezentowanej);

EK 4: Zna zasady odpowiedzialności związane z wykonywaniem umów cywilnoprawnych i potrafi egzekwować tę odpowiedzialność (tj. sporządzać podstawowe pisma w tym zakresie) Na ocenę 2 (ndst): nie zna tych zasad i nie potrafi ich wyegzekwować; Na ocenę 3 (dst): zna te zasady i w podstawowym zakresie potrafi je wyegzekwować; Na ocenę 4 (db): dobrze zna te zasady i potrafi przygotować projekty pism, które z dużym prawdopodobieństwem doprowadziłyby do egzekucji tej odpowiedzialności; Na ocenę 5 (bdb): znakomicie zna te zasady i potrafi przygotować projekty pism, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem doprowadziłyby do egzekucji tej odpowiedzialności;

EK 5: Ma wiedzę i potrafi kwalifikować odpowiedzialność cywilnoprawną w zależności od określonych kryteriów. Ma wiedzę o źródłach zobowiązań

Na ocenę 2 (ndst): nie zna i nie potrafi kwalifikować odpowiedzialności cywilnoprawnej. Nie ma wiedzy o źródłach zobowiązań. Na ocenę 3 (dst): dostatecznie potrafi kwalifikować i wyjaśnić wskazane wyżej pojęcia; Na ocenę 4 (db): dobrze potrafi kwalifikować i wyjaśnić wskazane wyżej pojęcia; Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze i szczegółowo zna i potrafi kwalifikować i wyjaśnić wskazane pojęcia;

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.