Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PF-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K03

PR_K04

PR_K05

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi instytucjami w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego. Ze względu na obszerny i zróżnicowany zakres materiału - poznanie specyfiki i mechanizmów typowych dla określonych zagadnień.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Zagadnienia ogólne finansów publicznych

Omawiane są w przedmiotowym zakresie następujące zagadnienia:

- kwestie pojęciowe (finanse publiczne, prawo finansowe, system finansowy norma prawa finansowego, funkcje finansów, zasady ogólne, kontrola finansów publicznych);

- wybrane regulacje z zakresu ustawy o finansach publicznych (zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy ustawy, normatywne pojęcie finansów publicznych, środki publiczne, dług publiczny, deficyt, nadwyżka, formy organizacyjne sektora finansów publicznych, zasada jawności, zasada szczegółowości;

II. Prawo budżetowe - budżet państwa

Omawiane są w przedmiotowym zakresie następujące zagadnienia:

- zagadnienia wprowadzające (pojęciowe), zasady budżetowe, prowizorium budżetowe, samoistny charakter projektu ustawy budżetowej, zakres czasowy obowiązywania ustawy budżetowej, planowanie wieloletnie (Wieloletni Plan Finansowy Państwa);

- procedura uchwalania budżetu;

- wykonywanie budżetu;

- klasyfikacja budżetowa;

- procedury ostrożnościowe;

- sprawozdania - absolutorium z wykonania budżetu;

III. Prawo budżetowe - budżet j.s.t.

- zagadnienia wprowadzające (pojęciowe) zasady budżetowe, planowanie wieloletnie (wieloletnia prognoza finansowa j.s.t.);

- procedura uchwalania budżetu;

- wykonywanie budżetu;

- zasady zaciągania zobowiązań finansowych przez j.s.t.,

- sprawozdania - absolutorium z wykonania budżetu;

- omówienie materii objętej regulacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

IV. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

V. Publiczne prawo bankowe

- omówienie materii objętej regulacją ustawy o Narodowym Banku Polskim ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez bank centralny, jego niezależności oraz zagadnienia narzędzi realizacji polityki pieniężnej;

- wybrane zagadnienia z zakresu ustawy - Prawo bankowe (m.in. tajemnica bankowa, zasady tworzenia banków);

- Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny;

VI. Prawo dewizowe

- omówienie materii objętej ustawą - Prawo dewizowe;

VII. Zagadnienia ogólne podatków

- omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu podatkowego (poszczególne kategorie podatków), zasady podatkowe, funkcje podatków;

- konstrukcja podatków;

- omówienie wybranych zagadnień z zakresu regulacji ustawy - Ordynacja podatkowa.

Literatura:

Podstawowa:

1) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2014;

2) A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2011;

3) A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych. Testy, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1) R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2014;

2) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011;

3) R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2012.

Źródła prawa:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia prawa finansowego oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.

EK 2: Zna i potrafi omówić źródła prawa finansowego oraz wyjaśnić miejsce prawa finansowego w systemie prawa, zna podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.

EK 3: Zna i potrafi klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa finansowego.

EK 4: Ma wiedzę o instytucjach prawa finansowego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

EK 5: Zna i potrafi interpretować normy prawa finansowego, także na podstawie orzecznictwa oraz poglądów doktryny prawnej.

EK 6: Ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów tworzących i stosujących prawo finansowe.

EK 7: Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia, zna instytucje finansów publicznych w ramach Unii Europejskiej.

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Lektura zadanej literatury: 10

Przygotowanie do zaliczenia: 20

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 h/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia prawa finansowego oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa finansowego.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta jest zadowalająca w zakresie znajomości podstawowych pojęć - jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia i poprawnego posługiwania się nimi.

Na ocenę 4 (db) - Wiedza studenta jest zadowalająca w zakresie znajomości podstawowych pojęć, jednak występują drobne braki w zakresie posługiwania się nimi prawidłowo.

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa finansowego.

EK 2: Zna i potrafi omówić źródła prawa finansowego oraz wyjaśnić miejsce prawa finansowego w systemie prawa, zna podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada wiedzy z zakresu źródeł prawa finansowego.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta jest zadowalająca w zakresie znajomości źródeł prawa finansowego - nie jest jednak w stanie dokładnie ich scharakteryzować, ani wyjaśnić ich miejsca w systemie prawa finansowego.

Na ocenę 4 (db) - Wiedza studenta jest wzbogacona zdolnością szczegółowego omówienia źródeł prawa finansowego.

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i potrafi omówić źródła prawa finansowego oraz wyjaśnić miejsce prawa finansowego w systemie prawa, zna także podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.

EK 3: Zna i potrafi klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa finansowego.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta w zakresie stosunków prawnych w ramach prawa finansowego jest zadowalająca - jednak istnieją istotne braki w zakresie pełnej ich klasyfikacji.

Na ocenę 4 (db) - Student zna i potrafi w zadowalającym stopniu klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa finansowego.

Na ocenę 5 (bdb) - Student znakomicie zna i potrafi klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa finansowego.

EK 4: Ma wiedzę o instytucjach prawa finansowego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta w zakresie instytucji prawa finansowego jest zadowalająca.

Na ocenę 4 (db) - Student ma bogatą wiedzę w zakresie instytucji prawa finansowego.

Na ocenę 5 (bdb) - Student ma znakomitą wiedzę o instytucjach prawa finansowego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

EK 5: Zna i potrafi interpretować normy prawa finansowego, także na podstawie orzecznictwa oraz poglądów doktryny prawnej.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta w zakresie znajomości norm prawa finansowego jest zadowalająca. Zdolność interpretacji jest jednak ograniczona.

Na ocenę 4 (db) - Student zna i potrafi interpretować normy prawa finansowego.

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i potrafi interpretować normy prawa finansowego, także na podstawie orzecznictwa oraz poglądów doktryny prawnej.

EK 6: Ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów tworzących i stosujących prawo finansowe.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Na ocenę 3 (dst) - Student ma wiedzę w przedmiotowym zakresie - dotyczy ona jednak tylko samych podstaw zagadnienia.

Na ocenę 4 (db) - Wiedza studenta o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów tworzących i stosujących prawo finansowe jest pełna.

Na ocenę 5 (bdb) - Student ma znakomitą (pogłębioną) wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów tworzących i stosujących prawo finansowe.

EK 7: Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia, zna instytucje finansów publicznych w ramach Unii Europejskiej.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi wyjaśnić pojęć, nie ma wiedzy w zakresie instytucji finansów publicznych w ramach Unii Europejskiej.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta w zakresie podstawowych pojęć i instytucji jest zadowalająca.

Na ocenę 4 (db) - Wiedza studenta w zakresie podstawowych pojęć i instytucji jest pogłębiona.

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i potrafi wyjaśnić pojęcia, zna instytucje finansów publicznych w ramach Unii Europejskiej.

EK z zakresu umiejętności osiągane są metodami: wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, zaliczenie końcowe przedmiotu.

EK z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, zaliczenie końcowe przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Agnieszka Mikos-Sitek, Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)