Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PIUE-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U01

PR_U06


Kompetencje społeczne:

PR_K01

PR_K03

PR_K04

Skrócony opis:

Ćwiczenia uzupełniające wykład prawa inst. UE dla II roku Prawa stacjonarnego

Pełny opis:

Ćwiczenia uzupełniające wykład prawa inst. UE dla II roku Prawa stacjonarnego (poświęcone w szczególności szeroko rozumianej problematyce stosowania prawa UE, studenci pracują głównie z orzecznictwem luksemburskim, które jest przyczynkiem do dyskusji w trakcie spotkań z prowadzącym)

Literatura:

I. Podstawowa literatura i źródła:

1. J. Barcz , M. Górka , A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 5, Warszawa 2017 (lub wydanie z 2015 r.)

2. M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 6, Warszawa 2015 (lub wydanie z 2019 r.)

3. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

II. Wybrane orzecznictwo TSUE:

Wyrok TS z dnia 5 lutego 1963 r. w 26/62 -https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0026-1962-200406974-05_00.html

Wyrok TS z dnia 15 lipca 1964 r. w C-6/64 - https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0006-1964-200406979-05_00.html

Wyrok TK z 11 dnia 11 maja 2005 r., K 18/04 - https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=97&sprawa=3826

Sprawy Solange I i II - http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/EUROPA_2006.pdf

Opinia Trybunału (w pełnym składzie) 2/15 z dnia 16 maja 2017 r.: - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1884182

Wyrok TS z 30.05.2006 r.(C-459/03) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-459/03

Wyrok TS z 24.09.1985 r. (C-181/84) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-181%252F84&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=714573

Wyrok TS z 20.02.1979 r. (C-120/78) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=120%252F78&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=715684

Wyrok TS z 22.12.2010 r. (C-208/09) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-208/09

Wyrok TS z 11.03.2003 r. (C-186/01) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-186/01&td=ALL

Wyrok TS z 08.06.1971 r. (78/70) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0078

Wyrok TS z dnia 19 listopada 1991 r. (C‑6/90 i C‑9/90) - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=97140&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344434

Wyrok TS z dnia 10 października 2017 r. (C‑413/15) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195361&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344973

Wyrok TS z dnia 21 czerwca 1974 r. (2/74) - https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0002-1974-200406988-05_01.html

Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r. (106/77) - https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0106-1977-200406992-05_00.html

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

EK 1 (PR_U01) - student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

EK 2 (PR_U06) - student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Kompetencje społeczne:

EK 3 (PR_K01) - student uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie doktrynie

EK 4 (PR_K03) - student potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

EK 5 (PR_K04) - student określa priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

OPIS ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do kolokwium: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 95h = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności:

EK 1 (PR_U01) - student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 5: student w pełni potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 4,5: student niemal w pełni potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 4: student w zadowalającym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 3,5: student niemal zadowalająco potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

EK 2 (PR_U06) - student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 5: student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) w pełni potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 5: student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) niemal w pełni potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 4: student (znając po części zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając cześć podstawowego orzecznictwa TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi w znacznym stopniu proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 3,5: student (znając po części zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając cześć podstawowego orzecznictwa TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi więcej niż tylko częściowo proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 3: student (połowicznie znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym tylko połowicznie znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi jedynie częściowo proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 2: student (nie znając zasad rządzących szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym podstawowego orzecznictwa TS w tym zakresie, a także procedur wykładni i kontroli prawa europejskiego) nie potrafi proponować rozwiązań konkretnych problemów prawnych

Kompetencje społeczne:

EK 3 (PR_K01) - student uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie i doktrynie

Na ocenę 5: student systematycznie uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie, co potwierdza aktywną postawą na zajęciach

Na ocenę 4,5: student niemal systematycznie uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym niemalże w pełni potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie, co potwierdza aktywną postawą na zajęciach

Na ocenę 4: student w pewnym stopniu uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie (nieregularnie zabiera głos podczas zajęć)

Na ocenę 3,5: student z nieregularną częstoliwością uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie (student rzadko zabiera głos podczas zajęć)

Na ocenę 3: student jedynie okazjonalnie uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie (student rzadko zabiera głos podczas zajęć)

Na ocenę 2: student nie uzupełnia i nie doskonali wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym nie potrafi prześledzić zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie i doktrynie (student nie zabiera głosu podczas zajęć)

EK 4 (PR_K03) - student potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 5: student w pełni potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 4,5: student niemal w pełni potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 4: student potrafi zadowalająco pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 3,5: student niemal zadowalająco potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 2: student nie potrafi pracować w grupie, nie zabiera głosu w trakcie dyskusji lub odmawia jego zabierania

EK 5 (PR_K04) - student określa priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 5: student w pełni potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 4,5: student niemal w pełni potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 4: student zadowalająco potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 3,5: student niemal zadowalająco potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, częściowo potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 2: student nie potrafi określać priorytetów w konkretnym działaniu, nie potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejszych problemów w obrębie danego zagadnienia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Radosław Kołatek, Krzysztof Masło, Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski, Krzysztof Masło, Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski, Radosław Kołatek, Krzysztof Masło, Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski, Marek Rzotkiewicz, Agnieszka Wicha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)