Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne II semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PKr-IIsem-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne II semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01


PR_U02


PR_U03


PR_U04


PR_U05


PR_U07


PR_U09


PR_K01


PR_K02


PR_K03

PR_K04Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone jest nauce prawa karnego, tj. dziedziny prawa określającej czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności karnej, kary oraz inne środki reakcji karnej grożącej za popełnienie przestępstwa, a także kryteria ich wymierzania.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Prawo karne sensu largo a prawo karne sensu stricto.

Funkcje prawa karnego

a) funkcja ochronna;

b) funkcja gwarancyjna;

c) pozostałe funkcje.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

Ustawa karna i jej stosowanie. Temporalny i terytorialny zakres obowiązywania ustawy karnej. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą.

Zasada nullum crimen sine lege poenali anteriori i jej znaczenie we współczesnych systemach prawa karnego:

a) nullum crimen sine lege scripta,

b) nullum crimen sine lege stricta,

c) nullum crimen sine lege certa,

d) nullum crimen sine lege praevia.

Ogólne pojęcie przestępstwa.

Struktura przestępstwa: zachowanie się człowieka jako podstawa odpowiedzialności karnej, bezprawność, karalność, karygodność oraz wina.

Formy popełniania przestępstwa: formy stadialne (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie) oraz postacie zjawiskowe (sprawstwo i jego odmiany, podżeganie, pomocnictwo).

Kontratypy, w szczególności obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kolizja obowiązków.

Wyłączenie winy.

Znikoma społeczna szkodliwość

Zbieg przepisów ustawy.

Zbieg przestępstw.

Nauka o karze. System kar.

Środki karne.

Środki probacyjne.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

Sądowy wymiar kary: dyrektywy sądowego wymiaru kary, instytucje sądowego wymiaru kary, zwyczajny a nadzwyczajny wymiar kary. Zmiana kary orzeczonej.

Środki zabezpieczające.

Przedawnienie: przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary.

Zatarcie skazania.

Wybrane inne zagadnienia z prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych przestępstw i studium przypadku.

Literatura:

Podręcznik:

1) W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak 2012

2) J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego

Literatura uzupełniająca:

G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J, Raglewski, W. Wróbel, A. Zoll(red.), M. Szewczyk, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k. Wydanie czwarte, Wolters Kluwer 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (2):

EK1: nie umie formułować opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych ani też dokonywać ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: nie potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisów karnych.

EK4: nie potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Na ocenę dostateczną (3):

EK1: ma zadowalająco rozwiniętą umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny na poziomie zadowalającym.

EK4: docenia pracę w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego.

Na ocenę dobrą (4):

EK1: ma dobrze rozwiniętą umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie tylko potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego, ale też czyni to względnie swobodnie.

EK3: potrafi samodzielnie interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi pracować i w współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

Na ocenę bardzo dobrą (5):

EK1: nie tylko bardzo dobrze umie formułować opis prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywać ich prawnokarnej oceny, ale też w wypadku okoliczności, które mogą być różnie interpretowane, potrafi zidentyfikować możliwe konkurencyjne interpretacje oraz wskazać mocne i słabe strony każdej z nich.

EK2: potrafi biegle posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: bardzo dobrze potrafi w sposób samodzielny interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi aktywnie i kreatywnie zarządzać grupą wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Adam Błachnio, Julia Kosonoga-Zygmunt, Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Adam Błachnio, Julia Kosonoga-Zygmunt, Maria Szczepaniec, Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Adam Błachnio, Julia Kosonoga-Zygmunt, Maria Szczepaniec, Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)