Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne I semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PKr-Isem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne I semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W08

PR_W09

Skrócony opis:

Oczekiwane kompetencje studenta:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne" będzie:

1) znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i w miarę swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

3) posiadał umiejętność dokonywania oceny prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych.

Podstawą zaliczenia części wykładu obejmującej semestr zimowy jest kolokwium pisemne.

Kontynuacja wykładu w semestrze letnim.

Pełny opis:

Liczba godzin łącznie w semestrach zimowym i letnim: 60 (po 30 w semestrze).

Przedmiot: podstawowy

Założenia i cele (ogólne): Przedmiot służy przedstawieniu studentom zasad polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar i środków karnych, jak również zasad stosowania środków zabezpieczających.

Założenia i cele (szczegółowe):

Podstawowe cele przedmiotu są następujące:

1) stworzenie studentom możliwości opanowania zasad polskiego prawa karnego,

2) stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia siatki pojęciowej "języka prawa karnego" (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego), jak również w miarę swobodnego poruszania się po tej siatce.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ (ZAKRES TEMATÓW)

Semestr I:

1. Zagadnienia wstępne. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych (1 h).

2. Prawo karne sensu largo a prawo karne sensu stricto (0,5 h).

3. Funkcje prawa karnego: sprawiedliwościowa, ochronna i gwarancyjna (0,5 h).

4. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego (2 h).

5. Zagadnienia kryminalizacji (1 h).

6. Ustawa karna i jej stosowanie. Temporalny i terytorialny zakres obowiązywania ustawy karnej. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą (3 h).

7. Zasada nullum crimen sine lege poenali anteriori i jej znaczenie we współczesnych systemach prawa karnego; poszczególne aspekty tej zasady: nullum crimen sine lege scripta, nullum crimen sine lege stricta, nullum crimen sine lege certa, nullum crimen sine lege praevia (2 h).

8. Ogólne pojęcie przestępstwa (1 h).

9. Struktura przestępstwa: zachowanie się człowieka jako podstawa odpowiedzialności karnej, bezprawność, karalność, karygodność oraz wina (9 h).

10. Formy popełniania przestępstwa: formy stadialne (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie) oraz postacie zjawiskowe (sprawstwo i jego odmiany, podżeganie, pomocnictwo) (6 h).

11. Kontratypy, w szczególności obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kolizja obowiązków (4 h).

Semestr II:

12. Kontratypy – cd. (2 h).

13. Wyłączenie winy (4 h).

14. Znikoma społeczna szkodliwość (2 h).

15. Zbieg przepisów ustawy (2 h).

16. Zbieg przestępstw (2 h).

17. Nauka o karze. System kar (4 h).

18. Środki karne (2 h).

19. Środki probacyjne (3 h).

20. Zaniechanie ukarania sprawcy (1 h).

21. Sądowy wymiar kary: dyrektywy sądowego wymiaru kary, instytucje sądowego wymiaru kary, zwyczajny a nadzwyczajny wymiar kary. Zmiana kary orzeczonej (4 h) .

22. Środki zabezpieczające (2,5 h).

23. Przedawnienie: przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary (1 h).

24. Zatarcie skazania (0,5 h).

Literatura:

Podręcznik przewodni:

1) W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, wyd. II, Kraków 2012

2) J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian, Warszawa 2015

3) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, T. I, cz. 1 i cz. 2, wydanie 5, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: Student zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa; zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego); potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

PR_W02: Student zna źródła i charakter norm prawa karnego.

PR_W04: Student zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę jako forma reakcji na przestępstwo, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających.

PR_W06: Student ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca poszczególnych instytucji w obrębie prawa karnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi, a także zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W08: Student zna zasady stanowienia przepisów prawa karnego; zna zasady stosowania tych przepisów oraz posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

PR_W09: Student zna zasady dotyczące zmiany przepisów prawa karnego oraz konsekwencji tegoż.

Łącznie w obu semestrach: 5 ECTS * 30 = 150 h

60 h - wykład

90 h - pozostała aktywność studenta (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, analiza orzecznictwa, przygotowanie się do zaliczenia po I semestrze, przygotowanie się do egzaminu po II semestrze)

Semestr zimowy: 2 * 30 = 60 h

30 h - wykład

30 h - pozostała aktywność studenta (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, analiza orzecznictwa, przygotowanie się do zaliczenia semestru)

Kontynuacja wykładu w semestrze letnim.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego i wykładu problemowego.

Kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia części wykładu obejmującej semestr zimowy jest kolokwium pisemne.

PR_W01:

Ocena niedostateczna (2): Student: a) nie zna albo nie rozumie źródeł, zasad i instytucji polskiego prawa karnego lub funkcji i miejsca prawa karnego w systemie prawa; lub b) nie zna "języka prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego); lub c) nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: a) zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa; b) zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego); c) potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: a) zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa; b) zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego); c) potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: a) zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa; b) zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego); c) potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: a) zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa; b) zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego); c) potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

PR_W02:

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna źródeł lub charakter norm prawa karnego.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna źródła i charakter norm prawa karnego.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna źródła i charakter norm prawa karnego.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna źródła i charakter norm prawa karnego.

PR_W04:

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna lub nie rozumie przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo, dyrektyw wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę jako form reakcji na przestępstwo albo też zasad stosowania środków zabezpieczających.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę jako forma reakcji na przestępstwo, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę jako forma reakcji na przestępstwo, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę jako forma reakcji na przestępstwo, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających.

PR_W06:

Ocena niedostateczna (2): Student a) nie ma dostatecznie pogłębionej wiedzy na temat miejsca poszczególnych instytucji w obrębie prawa karnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi lub b) nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student ma dostatecznie lub nieco tylko lepiej pogłębioną wiedzę na temat miejsca poszczególnych instytucji w obrębie prawa karnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi, a także zna w takim samym stopniu technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student ma pogłębioną w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry wiedzę na temat miejsca poszczególnych instytucji w obrębie prawa karnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi, a także zna w takim samym stopniu technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student ma pogłębioną w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat miejsca poszczególnych instytucji w obrębie prawa karnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi, a także zna w takim samym stopniu technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W08:

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna zasad stanowienia przepisów prawa karnego lub zasad stosowania tych przepisów albo nie posiada umiejętności formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna zasady stanowienia przepisów prawa karnego i zasady stosowania tych przepisów oraz posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna zasady stanowienia przepisów prawa karnego i zasady stosowania tych przepisów oraz posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna zasady stanowienia przepisów prawa karnego i zasady stosowania tych przepisów oraz posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

PR_W09:

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna zasad dotyczących zmiany przepisów prawa karnego lub konsekwencji tegoż.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna zasady dotyczące zmiany przepisów prawa karnego oraz konsekwencji tegoż.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna zasady dotyczące zmiany przepisów prawa karnego oraz konsekwencji tegoż.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna zasady dotyczące zmiany przepisów prawa karnego oraz konsekwencji tegoż.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski, Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)