Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W07


Wymagania wstępne:

Znajomość historii prawa, prawa rzymskiego, wstępu do nauki o państwie i prawie.

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Tematyka zajęć:

1.Zagadnienia wprowadzające. Społeczność międzynarodowa (światowa) i wspólnoty. Międzynarodowy porządek prawny (3h)

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa. Prawo międzynarodowe a Konstytucja RP (6h)

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego (3h)

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Podmioty pierwotne i wtórne. Kreowanie nowych podmiotów. Podmiotowość jednostki (3h)

5.Państwo i jego istota. Naród. Władza, legitymizacji i demokracja w prawie międzynarodowym. Powstanie i upadek państwa, Bankructwo państwa. Państwa upadłe. Terytorium państwowe, suwerenność, immunitet państwa, sukcesja państw (12h)

6.Terytoria niepaństwowe. (3h)

7.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie). (3h)

8.Zakaz stosowania siły. Formy stosowania siły. Pokojowe rozstrzyganie sporów. (6 h)

9. Wojna w prawie międzynarodowym. Prawo humanitarne. Karanie zbrodni międzynarodowych (3 h).

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Umiejętność analizy wydarzeń międzynarodowych z perspektywy prawa. Umiejętność stosowania narzędzi prawa międzynarodowego w praktyce krajowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2012.

2. M. Muszyński, Siła. Norma. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2022 (t. 3 ) [wybrane rozdziały - zgodnie z tematyką wykładów]

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

2. M. Muszyński, Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2019 (t. 1) oraz Warszawa 2020 (t. 2).

3. Artykuły naukowe wskazywane na bieżaco w trakcie wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się

EK1: student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa).

EK2: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W02, zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów).

EK3: student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i zasady ich działania (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W04, zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów).

EK4: student ma wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie publicznego/prywatnego/międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat).

EK5: student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W07 - zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 45 h

Studia nad materiałem bieżącym: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 75 h

Liczba ECTS: 75h/25h=3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

EK1: student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa).

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; potrafi przedstawiać różne poglądy doktryny na ten temat i dokonać ich oceny; zna bardzo dobrze definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego i potrafi się nimi posługiwać biegle we właściwym kontekście.

Na ocenę dobrą:

student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa w stopniu dobrym; potrafi przywołać poglądy doktryny na dany temat; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego w stopniu umożliwiającym porównywanie instytucji.

Na ocenę dostateczną:

student dostatecznie zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna podstawowe definicje pojęć z prawa międzynarodowego w zakresie prezentowanym podczas wykładu.

Na ocenę niedostateczną:

student nie zna i rozumie charakteru i znaczenia publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relacji do innych gałęzi prawa; nie zna definicji pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

EK2: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W02, zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów).

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego; wyjaśnia w oparciu o przeczytaną literaturę rozwój prawa międzynarodowego w historii w ujęciu historycznym i wyciąga wnioski dla ujęcia współczesnego; definiuje i porównuje źródła prawa międzynarodowego.

Na ocenę dobrą

student dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym. Potrafi wskazać etapy kształtowania się prawa międzynarodowego i cezury ważne dla prawa międzynarodowego; definiuje źródła prawa międzynarodowego

Na ocenę dostateczną

student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w stopniu dostatecznym. Potrafi wymienić ważne wydarzenia mające wpływ na prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym; podaje podstawowe definicje poszczególnych źródeł prawa międzynarodowego.

Na ocenę niedostateczną

student nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa międzynarodowego ani w ujęciu historycznym i ani współczesnym; nie umie wymienić źródeł prawa międzynarodowego ani podać ich definicji.

EK3: student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i zasady ich działania (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W04, zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów).

Na ocenę bardzo dobrą

student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego, zna prawne podstawy tych instytucji i ich genezę; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i szczegółowe zasady ich działania w oparciu o źródła prawa, akty stosowania prawa oraz poglądy doktryny

Na ocenę dobrą

student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego, zna prawne podstawy tych instytucji; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i ogólne zasady ich działania w oparciu o źródła prawa oraz poglądy doktryny

Na ocenę dostateczną

student ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego, zna prawne podstawy tych instytucji; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i podstawowe zasady ich działania w oparciu o źródła prawa

Na ocenę niedostateczną

student nie ma wiedzy o instytucjach prawa międzynarodowego, nie zna prawnych podstawy funkcjonowania tych instytucji; nie zna struktury i sposobu powstawania organizacji międzynarodowych ani zasad ich działania.

EK4: student ma wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie publicznego/prywatnego/międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat).

Na ocenę bardzo dobrą

student ma pogłębioną wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna złożone zależności między tymi systemami oraz poglądy doktryny na temat tych zagadnień

Na ocenę dobrą

student ma dobrą wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami pozyskaną podczas wykładu i lektury literatury

Na ocenę dostateczną

student ma podstawową wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego; wie jakie są podstawowe zależności między tymi systemami

Na ocenę niedostateczną

student nie ma wiedzy o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego; nie zna zależności między tymi systemami

EK5: student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W07 - zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów).

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego; zna bardzo dobrze etapy tworzenia prawa międzynarodowego i ich podstawy prawne i doktrynalne

Na ocenę dobrą

student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego w stopniu dobrym; zna etapy tworzenia prawa międzynarodowego

Na ocenę dostateczną

student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego w stopniu podstawowym; zna źródła prawa dotyczące tworzenia prawa międzynarodowego

Na ocenę niedostateczną

student nie zna ani rozumie metod i mechanizmów tworzenia prawa międzynarodowego; nie zna procesów powstawania prawa międzynarodowego ani podstaw prawnych w tym zakresie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4a8189f77ad46d6bb663f189252f832%40thread.tacv2/conversations?groupId=a987aaf5-167d-4b15-9806-6f01863f24a7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Podczas wykładu zaprezentowane będą podstawowe zasady i pojęcia prawa międzynarodowego, a także związki między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym. Studenci poznają podstawowe normy prawa międzynarodowego, w tym wiążące Polskę i zobaczą, w jaki sposób konstrukcje teoretyczne odnosić do praktyki.

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Tematyka zajęć:

1.Zagadnienia wprowadzające. Społeczność międzynarodowa i wspólnota (3h)

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa (3h)

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego (3h)

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Podmioty pierwotne i wtórne. Kreowanie nowych podmiotów. Podmiotowość jednostki (3h)

5.Państwo i jego istota. Naród. Władza, legitymizacji i demokracja w prawie międzynarodowym. Powstanie i upadek państwa, Bankructwo państwa. Państwa upadłe. Terytorium państwowe, suwerenność, immunitet państwa, sukcesja państw (12h)

6.Terytoria niepaństwowe. (3h)

7.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie). (6h)

8.Zakaz stosowania siły. Formy stosowania siły. Pokojowe rozstrzyganie sporów. (6 h)

9. Wojna w prawie międzynarodowym. Prawo humanitarne. Karanie zbrodni międzynarodowych (3 h).

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Umiejętność analizy wydarzeń międzynarodowych z perspektywy prawa. Umiejętność stosowania narzędzi prawa międzynarodowego w praktyce krajowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

2. M. Muszyński, Siła. Nomra. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2018 (t. 1 ) i Warszawa 2019 (t. 2) [wybrane rozdziały]

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych konstrukcji prawoznawstwa i instytucji prawa konstytucyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis zajęć

1.Zagadnienia wprowadzające. Społeczność międzynarodowa (światowa) i wspólnoty. Międzynarodowy porządek prawny (3h)

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa. Prawo międzynarodowe a Konstytucja RP (6h)

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego (3h)

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Podmioty pierwotne i wtórne. Kreowanie nowych podmiotów. Podmiotowość jednostki (3h)

5.Państwo i jego istota. Naród. Władza, legitymizacji i demokracja w prawie międzynarodowym. Powstanie i upadek państwa, Bankructwo państwa. Państwa upadłe. Terytorium państwowe, suwerenność, immunitet państwa, sukcesja państw (12h)

6.Terytoria niepaństwowe. (3h)

7.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie). (3h)

8.Zakaz stosowania siły. Formy stosowania siły. Pokojowe rozstrzyganie sporów. (6 h)

9. Wojna w prawie międzynarodowym. Prawo humanitarne. Karanie zbrodni międzynarodowych (3 h).

Pełny opis:

Opis zajęć

1.Zagadnienia wprowadzające. Społeczność międzynarodowa (światowa) i wspólnoty. Międzynarodowy porządek prawny (3h)

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa. Prawo międzynarodowe a Konstytucja RP (6h)

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego (3h)

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Podmioty pierwotne i wtórne. Kreowanie nowych podmiotów. Podmiotowość jednostki (3h)

5.Państwo i jego istota. Naród. Władza, legitymizacji i demokracja w prawie międzynarodowym. Powstanie i upadek państwa, Bankructwo państwa. Państwa upadłe. Terytorium państwowe, suwerenność, immunitet państwa, sukcesja państw (12h)

6.Terytoria niepaństwowe. (3h)

7.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie). (3h)

8.Zakaz stosowania siły. Formy stosowania siły. Pokojowe rozstrzyganie sporów. (6 h)

9. Wojna w prawie międzynarodowym. Prawo humanitarne. Karanie zbrodni międzynarodowych (3 h).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2012.

2. M. Muszyński, Siła. Norma. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2022 (t. 3 ) [wybrane rozdziały - zgodnie z tematyką wykładów]

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

2. M. Muszyński, Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2019 (t. 1) oraz Warszawa 2020 (t. 2).

3. Artykuły naukowe wskazywane na bieżaco w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)