Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PMP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności

PR_U01, PR_U02, PR_U03, PR_U05, PR_U07, PR_U08, PR_U09


Kompetencje społeczne: PR_K01, PR_K03, PR_K04

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Literatura:

Podręcznik przewodni:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2.

uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

Literatura uzupełniająca:

Mariusz Muszyński - Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, T. I i T. II. Wydawnictwo UKSW 2019/ 2020.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne,

Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 posiada umiejętność: samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów

prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych (PR_U01, PR_U02, PR_U03)

EK 2 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie (PR_U05)

EK 3 potrafi tworzyć prace pisemne w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych) oraz interpretować zagadnienia prawne ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej) w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego (PR_U07, PR_U08, PR_U09)

EK 4 rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01)

EK 5 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Lektura zadanej literatury: 30 h

Przygotowanie do kolokwium: 25 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Suma: 100 h

Liczba pkt ECTS: 100: 25= 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 posiada umiejętność: samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów

prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych (PR_U01, PR_U02, PR_U03)

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 1

Na ocenę dost: posiada podstawową umiejętności wskazane w EK 1

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1

Na ocenę bdb: posiada pełne umiejętności wskazane w EK 1

EK 2 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie (PR_U05)

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 2

Na ocenę dost: posiada podstawową umiejętności wskazane w EK 2

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 2

Na ocenę bdb: posiada pełne umiejętności wskazane w EK 2

EK 3 potrafi tworzyć prace pisemne w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych) oraz interpretować zagadnienia prawne ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej) w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego (PR_U07, PR_U08, PR_U09)

Na ocenę ndst: nie potrafi tworzyć prac oraz przygotować wystąpień ustnych wskazanych w EK 3

Na ocenę dst: potrafi w stopniu podstawowym tworzyć prace oraz przygotować wystąpienia ustne wskazanych w EK 3

Na ocenę db: potrafi tworzyć prace oraz przygotować wystąpienia ustne

wskazanych w EK 3

Na ocenę bdb: potrafi w stopniu zaawansowanym tworzyć prace oraz

przygotować wystąpienia ustne wskazanych w EK 3

EK 4 rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01)

Na ocenę ndst: nie rozumie potrzeby wskazanej w EK 4

Na ocenę dost: rozumie w nieznacznym stopniu potrzebę wskazaną w EK 4

Na ocenę db: rozumie potrzebę wskazaną w EK 4

Na ocenę bdb: rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę wskazaną w

EK 4 oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich

EK 5 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Na ocenę ndst: nie potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Na ocenę dost: potrafi w stopniu podstawowym współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Na ocenę db: potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Na ocenę bdb: potrafi w stopniu pełnym współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Katarzyna Cichos, Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Mariusz Muszyński, Szymon Pawłowski, Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Katarzyna Cichos, Mariusz Muszyński, Szymon Pawłowski, Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)