Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie I semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PRz-Isem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie I semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W03;

PR_W09

Skrócony opis:

Wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

Pełny opis:

I. Wiadomości wstępne. Pojęcia prawa i jego klasyfikacje. Rzymskie definicje prawa. Systematyzacja prawa. Źródła prawa. Wpływ prawa rzymskiego na prawo kanoniczne i współczesne systemy prawne. II. Prawo osobowe (status libertatis, civitatis, familiae). Zdolność prawna. Osoby prawne. Prawo rodzinne. Prawo małżeńskie, władza ojcowska, opieka i kuratela. III. Zdolność do czynności prawnych. Czynności prawne.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014; A. Tarwacka, J. Zabłocki, Rzymskie prawo publiczne, Warszawa 2021 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca: 1. A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego; 2. A. Kacprzak, J. Krzynówek, Repetytoria Becka. Prawo rzymskie; 3. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005; 4. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988; 5. H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, "CPH" 36/1984 z. 2, s. 27-55; 6. J. Zabłocki, Rozważania o procesie rzymskim w 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999; 7. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994; 8. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność, Lublin 2003; 9. W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; 10. W. Wołodkiewicz, 'Obligationes ex variis causarum figuris', Warszawa 1968; 11. J. Zabłocki, 'Leges de plebiscitis', "PK" 35 (1992) nr 1-2, s.235-246, 12. A. Sokala,' Meretrix' i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998; 13. W. Dajczak, Zwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998; 14. A. Tarwacka, 'Ei foras, mulier', czyli rozwód w komediach Plauta, "Zeszyty Prawnicze" 4.1 (2004), s. 7-26; 15. F. Longchamps de Bérier. 'Summum ius summa iniuria'. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, "Zeszyty Prawnicze" 5.1, s. 51-68; 17. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990; 18. M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 2005

Teksty źródłowe (1. 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz,tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 4.1/2004, s. 233-260; 2. M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013; 3. Gaius, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza (Warszawa 1982) lub W. Rozwadowskiego (Poznań 2003); 4. Justynian, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza, Warszawa 1986); 5. O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.2 (2003), s. 57-370; 6. O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.1 (2003), s. 197-242; 7. Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej - Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 10,20. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 10.1/2010, s. 325-330;)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

2 ECTS

wykład na platformie Teams kod xn2nry9 - 15 h

praca własna w oparciu o przesyłane materiały - 30 h

konsultacje - 5 h

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne na platformie Moodle, test

na ocenę 2

PR_W01 - nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa rzymskiego oraz jej relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - nie zna i nie rozumie procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 3

PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego w stopniu podstawowym

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)w stopniu podstawowym

PR_W03 - zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji w stopniu podstawowym

PR_W09 - zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji) w stopniu podstawowym

na ocenę 4

PR_W01 - dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 5

PR_W01 - bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - bardzo dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - bardzo dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014; A. Tarwacka, J. Zabłocki, Rzymskie prawo publiczne, Warszawa 2021 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca: 1. A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego; 2. A. Kacprzak, J. Krzynówek, Repetytoria Becka. Prawo rzymskie; 3. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005; 4. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988; 5. H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, "CPH" 36/1984 z. 2, s. 27-55; 6. J. Zabłocki, Rozważania o procesie rzymskim w 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999; 7. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994; 8. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność, Lublin 2003; 9. W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; 10. W. Wołodkiewicz, 'Obligationes ex variis causarum figuris', Warszawa 1968; 11. J. Zabłocki, 'Leges de plebiscitis', "PK" 35 (1992) nr 1-2, s.235-246, 12. A. Sokala,' Meretrix' i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998; 13. W. Dajczak, Zwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998; 14. A. Tarwacka, 'Ei foras, mulier', czyli rozwód w komediach Plauta, "Zeszyty Prawnicze" 4.1 (2004), s. 7-26; 15. F. Longchamps de Bérier. 'Summum ius summa iniuria'. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, "Zeszyty Prawnicze" 5.1, s. 51-68; 17. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990; 18. M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 2005

Teksty źródłowe (1. 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz,tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 4.1/2004, s. 233-260; 2. M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013; 3. Gaius, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza (Warszawa 1982) lub W. Rozwadowskiego (Poznań 2003); 4. Justynian, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza, Warszawa 1986); 5. O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.2 (2003), s. 57-370; 6. O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.1 (2003), s. 197-242; 7. Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej - Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 10,20. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 10.1/2010, s. 325-330;)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)