Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzeczowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PRze-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzeczowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01;

PR_U02;

PR_U03;

PR_U04;

PR_U05;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04

Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa rzeczowego, umiejętność zastosowania norm prawa rzeczowego w stanach faktycznych

Pełny opis:

Pojęcia: prawo rzeczowe, rzecz, katalog praw rzeczowych, rodzaje rzeczy, własność - treść i granice prawa własności, stosunki sąsiedzkie, nabycie i utrata prawa własności, ochrona prawa własności, współwłasność, odrębna własność lokali, zarząd rzeczą wspólną, użytkowanie wieczyste - przedmiot i treść, użytkowanie, służebności, prawa spółdzielcze, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka, księgi wieczyste, posiadanie.

Literatura:

E. Gniewek - Prawo rzeczowe - CH Beck 2006, 2008, 2010, 2012

J. Ignatowicz - Prawo rzeczowe - LexisNexis 2006, 2009, 2012

S. Rudnicki - Komentarz do kodeksu cywilnego, księga II Prawo rzeczowe - LexisNexis 2007, 2009, 2011, 2013

K. Dadańska - Prawo rzeczowe - CH Beck 2007, 2010, 2012

System prawa prywatnego - Tom III i tom IV Prawo rzeczowe - CH Beck i IPN PAN 2007, 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK2: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego w praktyce

EK3: stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań

prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK4: wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa rzeczowego

EK5: potrafi interpretować przepisy prawa rzeczowego

Opis ETCS:

Udział w ćwiczeniach: 8h

Lektura literatury przedmiotu: 10h

Przygotowanie do zaliczenia: 8h

Suma: 26 h

Liczba ETCS: 26/25 = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0

EK1: nie umie wypowiadać się o instytucjach prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK2: nie potrafi stosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzeczowego w praktyce

EK3: nie stosuje metod i narzędzi pozyskiwania danych na temat rozwiązań prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK4: nie umie wyjaśniać zjawisk prawnych w oparciu o wiedzę z zakresu prawa rzeczowego

EK5: nie potrafi interpretować przepisów prawa rzeczowego

Na ocenę 3,0

EK1: dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa rzeczowego w stopniu dostatecznym.

EK2: dostatecznie potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego w praktyce

EK3: stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań prawnych z zakresu prawa rzeczowego w stopniu dostatecznym.

EK4: dostatecznie wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa rzeczowego

EK5: potrafi interpretować przepisy prawa rzeczowego w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4,0

EK1: dobrze dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK2: potrafi dobrze zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego w praktyce

EK3: dobrze stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK4: dobrze wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa rzeczowego

EK5: potrafi dobrze interpretować przepisy prawa rzeczowego

Na ocenę 5,0

EK1: bardzo dobrze dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK2: bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego w praktyce

EK3: biegle stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań prawnych z zakresu prawa rzeczowego

EK4: bardzo dobrze wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa rzeczowego

EK5: potrafi bardzo dobrze interpretować przepisy prawa rzeczowego

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs, Mateusz Jagieła, Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs, Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)