Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo spadkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo spadkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Strona przedmiotu: http://www.wpia.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W06

K_U01

K_U16

K_U01

K_U02

K_W09

K_U02

K_U05

K_U07

K_U08

K_W07

K_W08

K_W09

K_U04

K_U06

K_U18

K_K10


Skrócony opis:

Informacje ogólne: podstawowe pojęcia; przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego,

Pojęcie i skład spadku.

Dziedziczenie – zagadnienia ogólne:

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe:

Zachowek

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; stwierdzenie nabycia spadku

Ochrona dziedziczenia; odpowiedzialność za długi spadkowe. Wspólność majątku spadkowego dział spadku. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych

Międzyczasowe prawo spadkowe

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1.Informacje ogólne:

a)podstawowe pojęcia;

b)przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego, jego związek z innymi działami prawa cywilnego.

2.Pojęcie i skład spadku. Prawa i obowiązki nienależące do spadku.

3.Dziedziczenie ? zagadnienia ogólne:

a)pojęcie dziedziczenia;

b)powołanie do spadku;

c)problematyka podmiotowego prawa do dziedziczenia;

d)otwarcie spadku;

e)nabycie spadku w prawie polskim na tle rozwiązań znanych współczesnym systemom prawnym;

f)zdolność dziedziczenia z uwzględnieniem sytuacji prawnej dziecka poczętego;

g)niegodność dziedziczenia;

h)zrzeczenie się dziedziczenia na tle problematyki umów o spadek po osobie żyjącej.

4.Dziedziczenie ustawowe:

a)przesłanki dziedziczenia ustawowego w odniesieniu do całości i części spadku;

b)porządek dziedziczenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej małżonka spadkodawcy, osoby przysposobionej, dzieci pozamałżeńskich (na tle rozważań historycznoprawnych);

c)instytucje prawne związane z dziedziczeniem ustawowym.

5. Dziedziczenie testamentowe:

a)pojęcie testamentu;

b)swoboda testowania;

c)przesłanki ważności testamentu w tym omówienie form testamentu wraz z przesłankami ich dopuszczalności oraz wymaganiami co do sposobu dopełnienia;

d)zagadnienie konwersji testamentu;

e)ważność testamentu a jego skuteczność;

f)wykładnia testamentu;

g)problematyka testamentów wspólnych;

h)odwołanie testamentu;

i)zakres dopuszczanej treści testamentu;

j)przykładowe rozrządzenia testamentowe;

k)zapis w prawie polskim na tle rozwiązań znanych innym systemom prawnym;

l)polecenie.

6. Prawne formy zabezpieczenia interesów najbliższych krewnych spadkodawcy:

a)system rezerwy a system zachowku;

b)charakter prawny i treść uprawnień z tytułu zachowku;

c)podmioty uprawnione do zachowku;

d)zobowiązani z tytułu zachowku z uwzględnieniem sytuacji prawnej osób obdarowanych;

e)sposób określenia wysokości zachowku;

f)wydziedziczenie;

g)pozycja prawna spadkobiercy;

h)oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

i)stwierdzenie nabycia spadku ? przesłanki, tryb, skutki;

j)ochrona dziedziczenia;

k)odpowiedzialność za długi spadkowe.

8. Wspólność majątku spadkowego dział spadku.

9. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach.

10. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych na tle ustaw nowelizujących kodeks cywilny oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.01.2001r. (DZ.U. Nr 11, poz. 91).

11. Międzyczasowe prawo spadkowe.

12. Międzynarodowe prawo spadkowe. Przedstawienie zagadnień związanych z próbą ujednolicenia prawa spadkowego.

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa spadkowego, dokonywanie wykładni prawa spadkowego, podstawowych czynności prawnych, zrozumienie roli prawa spadkowego w obrocie prawnym

Literatura:

Literatura: Literatura podstawowa:

H. Witczak, A. Kawałko, Prawo spadkowe. Warszawa 2011

J. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990

J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, T. II

M. Pazdan w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, T. II, Warszawa 2012;

E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2004;

Piątowski Józef S., Czachórski Witold, Wójcik Sylwester, System prawa cywilnego. Red. Witold Czachórski. T. 4: Prawo spadkowe. Red. Józef S. Piątowski. Aut.: Józef S. Piątowski, Sylwester Wójcik, Jan Kosik, Edward Drozd. Wrocław 1986 Ossolineum.

B. Kordasiewicz /red./, System prawa prywatnego. Prawo spadkowe. Tom 10, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Posiada wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa spadkowego a także definiowania pojęć i instytucji prawnych z jego zakresu

EK2 Zna pochodzenie i charakter norm prawa spadkowego

EK3 Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzące między nimi relacje.

EK4 Klasyfikuje stosunki prawne w obrębie prawa spadkowego, identyfikuje zależności między nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

EK5 Posiada wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego jako metody i narzędzia kształtowania stosunków majątkowych w społeczeństwie

EK6 Zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł w aspekcie historycznym i współczesnym.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h;

Lektura zadanej literatury: 35 h

Przygotowanie do egzaminu: 35 h

Suma godzin: 100

Liczba ETCS: 100h/25 = 4ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładu są wykorzystywane następujące metody: seminaryjna, klasyczna problemowa i sytuacyjna.

Podstawę zaliczenia stanowi egzamin w formie ustnej lub pisemnej (test wielokrotnego wyboru)

EK1 Posiada wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa spadkowego a także definiowania pojęć i instytucji prawnych z jego zakresu

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie dysponuje wiedzą na temat charakteru i znaczenia prawa spadkowego, nie zna pojęć, definicji i instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego

Na ocenę 3 (dst) - Student posiadł podstawową wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa spadkowego, zna w podstawowym zakresie pojęcia, definicje i instytucje prawne z tego zakresu.

Na ocenę 4 (db) - Student jest dobrze zorientowany w charakterze i znaczeniu prawa spadkowego, dobrze opanował znajomość pojęć, definicji i instytucji prawnych z tego zakresu.

Na ocenę 5 (bdb) - Student bardzo dobrze orientuje się w charakterze i znaczeniu prawa spadkowego, bardzo dobrze opanował znajomość pojęć, definicji i instytucji prawnych z tego zakresu

EK2 Zna pochodzenie i charakter norm prawa spadkowego

Na ocenę 2 (ndst) - Nie zna pochodzenia i charakteru norm prawa spadkowego.

Na ocenę 3 (dst) - Zna w podstawowym stopniu pochodzenie i charakter norm prawa spadkowego;

Na ocenę 4 (db) - Dobrze zna pochodzenie i charakter norm prawa spadkowego

Na ocenę 5 (bdb) - Bardzo dobrze zna pochodzenie i charakter norm prawa spadkowego

EK3 Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzące między nimi relacje.

Na ocenę 2 (ndst) - Nie zna i nie rozumie struktury , sposobu powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzących między nimi relacji

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym zakresie zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzące między nimi relacje

Na ocenę 4 (db) - Dobrze zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzące między nimi relacje

Na ocenę 5 (bdb) - Bardzo dobrze zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzące między nimi relacje.

EK4 Klasyfikuje stosunki prawne w obrębie prawa spadkowego, identyfikuje zależności między nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 2 (ndst) - Nie potrafi klasyfikować stosunków prawnych w obrębie prawa spadkowego, ani identyfikować zależności między nimi, nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym zakresie klasyfikuje stosunki prawne w obrębie prawa spadkowego, identyfikuje zależności między nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 4 (db) - Dobrze orientuje się w klasyfikacji stosunków prawnych w obrębie prawa spadkowego i identyfikuje zależności między nimi, dobrze zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 5 (bdb) - Posiada bardzo dobrą znajomość klasyfikacji stosunków prawnych w obrębie prawa spadkowego i identyfikacji zależności między nimi, bardzo dobrze zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

EK5 Posiada wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego jako metody i narzędzia kształtowania stosunków majątkowych w społeczeństwie

Na ocenę 2 (ndst) - Nie dysponuje wiedzą na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego

Na ocenę 3 (dst) - Dysponuje podstawową wiedzą na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego

Na ocenę 4 (db) - Dobrze orientuje się w metodach stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego

Na ocenę 5 (bdb) - Posiada bardzo dobrą znajomość metod stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego

EK6 Zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2 (ndst) - Nie orientuje się w procesie zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym stopniu orientuje się w procesie zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł

Na ocenę 4 (db) - Dobrze orientuje się w procesie zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł

Na ocenę 5 (bdb)- Bardzo dobrze orientuje się w procesie zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan, Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan, Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h;

Lektura zadanej literatury: 35 h

Przygotowanie do egzaminu: 35 h

Suma godzin: 100

Liczba ETCS: 100h/25 = 4ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)