Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza ubezpieczeń społecznych

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym

i unijnym

3. Miejsce ubezpieczenia społecznego w systemie zabezpieczenia społecznego

4. Funkcje i zasady prawa ubezpieczeń społecznych

5. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych

6. Zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

7. Świadczenia związane z osiągnięciem wieku emerytalnego, niezdolnością do

pracy i utratą żywiciela

8. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu

zabezpieczenia społecznego

Uwaga- Pozostałe zagadnienia dotyczące ryzyk: choroby i ryzyk z nią zrównanych, urodzenia dziecka lub przyjęcia na wychowanie, konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wypadków przy pracy i chorób zawodowych omówione zostaną na ćwiczeniach.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, Lex/el 2019

G. Uscińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

Bińczycka-Majewska T., Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004

D. Dzienisiuk, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004

D. Dzienisiuk, Espektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012

B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Lach D.E., Prasołek Ł., Wajda D., Wilczyński M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, Warszawa 2013.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007

L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986

L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010

K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009

K. Ślebzak, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2009

J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007

M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawowe akty prawa ubezpieczeń społecznych

Zna podstawowe funkcje i zasady prawa ubezpieczeń społecznych

Definiuje i rozumie pojęcia oraz instytucje prawa ubezpieczeń społecznych

Potrafi zaprezentować reprezentatywne orzeczenia SN, TK dot. podstawowych pojęć i instytucji prawa ubezpieczeń społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: egzamin ustny składający się z 3 pytań otwartych (2 pytania z zakresu omówionego na wykładzie i 1 pytanie z zakresu omówionego na ćwiczeniach) po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza ubezpieczeń społecznych

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym

i unijnym

3. Miejsce ubezpieczenia społecznego w systemie zabezpieczenia społecznego

4. Funkcje i zasady prawa ubezpieczeń społecznych

5. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych

6. Zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

7. Świadczenia związane z osiągnięciem wieku emerytalnego, niezdolnością do

pracy i utratą żywiciela

8. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu

zabezpieczenia społecznego

Uwaga- Pozostałe zagadnienia dotyczące ryzyk: choroby i ryzyk z nią zrównanych, urodzenia dziecka lub przyjęcia na wychowanie, konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wypadków przy pracy i chorób zawodowych omówione zostaną na ćwiczeniach.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, Lex/el 2019

G. Uscińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

Bińczycka-Majewska T., Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004

D. Dzienisiuk, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004

D. Dzienisiuk, Espektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012

B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Lach D.E., Prasołek Ł., Wajda D., Wilczyński M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, Warszawa 2013.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007

L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986

L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010

K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009

K. Ślebzak, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2009

J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007

M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5295974e11124b648a963fae93b16713%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8b199253-f9c0-4386-b8dc-2188c3d514c9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza ubezpieczeń społecznych

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym

i unijnym

3. Miejsce ubezpieczenia społecznego w systemie zabezpieczenia społecznego

4. Funkcje i zasady prawa ubezpieczeń społecznych

5. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych

6. Zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

7. Świadczenia związane z osiągnięciem wieku emerytalnego, niezdolnością do

pracy i utratą żywiciela

8. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu

zabezpieczenia społecznego

Uwaga- Pozostałe zagadnienia dotyczące ryzyk: choroby i ryzyk z nią zrównanych, urodzenia dziecka lub przyjęcia na wychowanie, konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wypadków przy pracy i chorób zawodowych omówione zostaną na ćwiczeniach.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, Lex/el 2019

G. Uscińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

Bińczycka-Majewska T., Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004

D. Dzienisiuk, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004

D. Dzienisiuk, Espektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012

B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Lach D.E., Prasołek Ł., Wajda D., Wilczyński M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, Warszawa 2013.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007

L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986

L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010

K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009

K. Ślebzak, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2009

J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007

M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.