Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PUS-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K03

PR_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

1. Geneza ubezpieczeń społecznych.

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym i unijnym

3. Pomoc społeczna

4. Zaopatrzenie społeczne

5. Ubezpieczenia społeczne – zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

6. Ubezpieczenia społeczne – świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych

7. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego

Literatura:

Literatura podstawowa

Szpor G. (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013 r.

Literatura uzupełniająca

Antonów K., Dobrowolne i kontynuowane ubezpieczenia społeczne, PUSiG 2001, nr 11.

Antonów K., Bartnicki M., Suchacki B., Zieleniecki M. Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2014.

Bińczycka-Majewska T., (red.) Konstrukcje prawa emerytalnego, Zakamycze 2004 r.,

Bińczycka-Majewska T., Dobrowolne ubezpieczenie społeczne, w: Encyklopedia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1998.

Bińczycka-Majewska T., Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

Brzezicki T., Dobek W., Dziwota K., Kiljan K., Lachowski J., Łabanowski M., Madej K., Morawski W., Sylwestrzak D., Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007.

Dzienisiuk D. , Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004r.

Dzienisiuk D., Ekspektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8.

Dzienisiuk D., Zabezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004.

Gersdorf M., Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy PUSiG nr 4/1997 r.

Gersdorf M., Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadki przy pracy PiZS nr 6/2003 r.

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012

Gersdorf M, Gudowska B., (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011.

Gudowska B., Strusińska-Żukowska J. (red.), Lach D.E., Prasołek Ł., Wajda D., Wilczyński M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2011.

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Warszawa 2013.

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach pomostowych. Komentarz, Warszawa 2013

Lach D.E., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010.

Jackowski M., Ochrona praw nabytych a kryzys gospodarczy, PiP 2009, nr 8.

J. Jończyk,Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006r.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007 r.

Jędrasik-Jankowska I., Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 8.

Jędrasik-Jankowska I., Zróżnicowanie prawa do emerytury w polskim prawie ubezpieczenia społecznego, w: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Krakowie w dn. 7–9 maja 2009 r., red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.

Jęrasik-Jankowska I., Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, PiZS nr 3/2003 r.

Kaczyński L., Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986r.

Kaczyński L., Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

Pacud R., Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią (Ekspektatywa), Bydgoszcz–Katowice 2006.

Sanetra W., O jakości prawa ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2009, nr 10.

Sierocka I., Prawo do emerytury pomostowej, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 11.

Stelina J., Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, w: Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Warszawa 2005.

Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.

Ślebzak K., Nabycie prawa do emerytury a zagraniczne okresy ubezpieczenia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 2.

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005 r.

Uścińska G., Problemy współczesnych systemów emerytalnych – kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 4.

Wagner B., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP, w: Jedność różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. W. Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009.

Wagner B., Prawo pracowników do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, PIZS nr 5/2000 r.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny., Dom Organizatora, Toruń 2005 r.

Wyka T., Kilka uwag na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, PiZS nr 7/2003 r.

Wypych-Żywicka A., Glosa do wyroku SN z 19 września 2003 r., II UK 41/03, OSP 2005, nr 2, poz. 30.

Zieleniecki M., Emerytura wcześniejsza, w: Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2009.

Zieleniecki M., Prawo do emerytury pomostowej – przyczynek do dyskusji, w: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Krakowie w dn. 7–9 maja 2009 r., red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.

Zieleniecki M., W kwestii konstytucyjności ustawy o emeryturach pomostowych, „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1.

Zieleniecki M., Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia

EK1 wykazuje zainteresowanie aktualnymi uwarunkowaniami systemu prawa ubezpieczeń społecznych, czyta publikacje z tego zakresu

EK2 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

EK3 potrafi interpretować i krytycznie oceniać rozwiązania prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

EK4 potrafi posługiwać się przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK

EK5 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Opis ECTS:

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu: 35 h

2 ECTS = 50 h

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez prezentację, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Sposobami weryfikacji umiejętności i kompetencji społecznych są

ocenianie ciągłe, pisemne kolokwium końcowe (test jednokrotnego wyboru).

Kryteria oceniania

Na ZAL

EK1 wykazuje zainteresowanie aktualnymi uwarunkowaniami systemu prawa ubezpieczeń społecznych, czyta publikacje z tego zakresu

EK2 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

EK3 potrafi interpretować i krytycznie oceniać rozwiązania prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

EK4 potrafi posługiwać się przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK

EK5 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Na NZAL

EK1 nie wykazuje zainteresowanie aktualnymi uwarunkowaniami systemu prawa ubezpieczeń społecznych, nie czyta publikacji z tego zakresu

EK2 nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

EK3 nie potrafi interpretować i krytycznie oceniać rozwiązań prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

EK4 nie potrafi posługiwać się przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK

EK5 nie jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach z ubezpieczeń społecznych omówione zostaną zagadnienia związane z ryzykami: choroby, ryzyk z nią zrównanych, urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie, sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Pełny opis:

1. Rodzaje ryzyk podlegających ochronie na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej „ustawą zasiłkową”) oraz na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwanej dalej „ustawą wypadkową”)

2. Zasady ustalania prawa do świadczeń w razie choroby i ryzyk z nią zrównanych na podstawie ustawy zasiłkowej

3. Zasady ustalania prawa do świadczeń w razie urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie na podstawie ustawy zasiłkowej

4. Zasady ustalania prawa do świadczeń w razie konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny na podstawie ustawy zasiłkowej

5. Zasady ustalania prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej na podstawie ustawy wypadkowej

6. Zasady wypłaty świadczeń na podstawie ustawy zasiłkowej i ustawy wypadkowej

Literatura:

Literatura wskazana w sylabusie wykładu z Ubezpieczeń społecznych.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Paweł Czarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Paweł Czarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.