Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-Pkons
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Dla wykładu:

PR_W02

PR_W03

PR_W04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji ustrojowych. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać proste problemy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ustawodawczego. Musi umieć napisać prostą skargę konstytucyjną i wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł samodzielnie dokonywać oceny rozstrzygnięć tego Trybunału.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego. Definicje konstytucji. Charakterystyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjologia Konstytucji RP. Tryb zmiany Konstytucji Zasady naczelne Konstytucji RP. Pojęcie zasad naczelnych. Katalog zasad naczelnych. Zasada pomocniczości. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Zasada suwerenności narodu. Zasada przedstawicielstwa politycznego. Zasada trójpodziału i równowagi władzy. Zasada pluralizmu politycznego. Znaczenie zasad naczelnych w Konstytucji RP. Zasada suwerenności narodu w toku procesu integracji europejskiej System źródeł prawa w Polsce. Miejsce umowy międzynarodowej w krajowym porządku prawnym. Konstytucyjny status jednostki-zasady przewodnie. Godność. Wolność. Równość. Katalog wolności i praw człowieka i obywatela w Konstytucji RP. Prawo podmiotowe, norma programowa, zasada polityki państwa. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw. Konstytucyjny system ochrony praw jednostki. Prawo do sądu. Skarga konstytucyjna. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga odszkodowawcza na niezgodne z prawem działanie państwa. Zasady prawa wyborczego. Zasada powszechności, bezpośredniości,równości, tajności, proporcjonalności. Demokracja pośrednia. Zasady prawa wyborczego. Organizacja, przebieg i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego. Wybory prezydenckie Demokracja bezpośrednia. Referendum.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Prawo parlamentarne. Struktura parlamentu. Tryb i zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu. Wybrane funkcje parlamentu. Status prawny posłów i senatorów. Prawa i obowiązki posłów i senatorów. Zasada niepołączalności. Immunitety Funkcja ustawodawcza parlamentu. Przygotowanie projektu ustawy. Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie. Szczególne postępowania ustawodawcze. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu. Zasada autonomii parlamentarnej. Formy działania parlamentu Pozycja ustrojowa Prezydenta. Tryb wyboru Prezydenta. Kontrasygnata a prerogatywa. Kompetencje prezydenta. Odpowiedzialność Prezydenta przed Trybunałem Stanu Administracja rządowa. Struktura i organizacja administracji rządowej. Kompetencje Rady Ministrów i członków rządu. Akty normatywne organów administracji. Odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów. Rada Ministrów. Skład Rady Ministrów. Tryb powoływania Rady Ministrów. Zasady odpowiedzialności Rady Ministrów i jej członków. Władza sądownicza. Konstytucyjne zasady ustroju i działania sądów. Konstytucyjny status sędziego. Ustrój sądów powszechnych. Ustrój sądów szczególnych. Status Sądu Najwyższego. Status Krajowej Rady Sądownictwa. Władza sądownicza – Trybunał Konstytucyjny. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Pozycja Trybunału Konstytucyjnego w systemie organów państwowych. Procedura powoływania składu Trybunału Konstytucyjnego. Status sędziego TK. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Procedura przez Trybunałem Konstytucyjnym. Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Władza sądownicza – Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej. Procedura ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej. Skład i organizacja Trybunału Stanu. Procedura działania Trybunału Stanu. Organy kontroli prawa - Najwyższa Izba Kontroli. Pozycja ustrojowa NIK. Gwarancje niezależności NIK. Pozycja Prezesa NIK. Funkcje NIK. Zasady i środki realizacji funkcji NIK Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pozycja konstytucyjna KRRiT. Formy i zakres działania KRRiT. Finanse publiczne. Zasady ogólne finansów publicznych. Status, ustrój i kompetencje Narodowego Banku Polskiego. Zasady konstytucyjne dotyczące stanów nadzwyczajnych. Ochrona praw i wolności. Konstytucyjne kategorie stanów nadzwyczajnych. .

Literatura:

Literatura podstawowa (1. M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, Warszawa 2022; 2. Kazusy z rozwiązaniami, red. M. Granat, M. Zubik, Warszawa 2022 ).

Literatura uzupełniająca (1. A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002; 2. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, 3. P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005; 4. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997; 5. K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 27-36; 6. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008; 7. C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo” 2002, nr 11; 8. M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997; 9. M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997; 10. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; 11. J. Oniszczuk, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr 2/3; 12. M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4; 13. S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002; 14. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005; 15. P. Sarnecki, Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2; 16. W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003; 17. A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006; 18. M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego

EK2: zna i opisuje podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego Rzeczpospolitej

EK3 wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi

EK4: omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i charakteryzuje środki ochrony jednostki

EK5: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 h

Lektura orzecznictwa i literatury 15 h

przygotowanie do egzaminu 40 h

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 100h/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1-EK5 (efektów z zakresu wiedzy) są wykład konwersatoryjny, studium przypadku

Sposobami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK5 (efketów z zakresu wiedzy) są: obserwacja zachowań oraz egzamin pisemny złożony z 3 części: testu jednokrotnego wyboru, pytań otwartych, kazusu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Ewelina Gierach, Mirosław Granat, Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji ustrojowych. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać proste problemy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ustawodawczego. Musi umieć napisać prostą skargę konstytucyjną i wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł samodzielnie dokonywać oceny rozstrzygnięć tego Trybunału.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego. Definicje konstytucji. Charakterystyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjologia Konstytucji RP. Tryb zmiany Konstytucji Zasady naczelne Konstytucji RP. Pojęcie zasad naczelnych. Katalog zasad naczelnych. Zasada pomocniczości. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Zasada suwerenności narodu. Zasada przedstawicielstwa politycznego. Zasada trójpodziału i równowagi władzy. Zasada pluralizmu politycznego. Znaczenie zasad naczelnych w Konstytucji RP. Zasada suwerenności narodu w toku procesu integracji europejskiej System źródeł prawa w Polsce. Miejsce umowy międzynarodowej w krajowym porządku prawnym. Konstytucyjny status jednostki-zasady przewodnie. Godność. Wolność. Równość. Katalog wolności i praw człowieka i obywatela w Konstytucji RP. Prawo podmiotowe, norma programowa, zasada polityki państwa. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw. Konstytucyjny system ochrony praw jednostki. Prawo do sądu. Skarga konstytucyjna. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga odszkodowawcza na niezgodne z prawem działanie państwa. Zasady prawa wyborczego. Zasada powszechności, bezpośredniości,równości, tajności, proporcjonalności. Demokracja pośrednia. Zasady prawa wyborczego. Organizacja, przebieg i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego. Wybory prezydenckie Demokracja bezpośrednia. Referendum.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Prawo parlamentarne. Struktura parlamentu. Tryb i zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu. Wybrane funkcje parlamentu. Status prawny posłów i senatorów. Prawa i obowiązki posłów i senatorów. Zasada niepołączalności. Immunitety Funkcja ustawodawcza parlamentu. Przygotowanie projektu ustawy. Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie. Szczególne postępowania ustawodawcze. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu. Zasada autonomii parlamentarnej. Formy działania parlamentu Pozycja ustrojowa Prezydenta. Tryb wyboru Prezydenta. Kontrasygnata a prerogatywa. Kompetencje prezydenta. Odpowiedzialność Prezydenta przed Trybunałem Stanu Administracja rządowa. Struktura i organizacja administracji rządowej. Kompetencje Rady Ministrów i członków rządu. Akty normatywne organów administracji. Odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów. Rada Ministrów. Skład Rady Ministrów. Tryb powoływania Rady Ministrów. Zasady odpowiedzialności Rady Ministrów i jej członków. Władza sądownicza. Konstytucyjne zasady ustroju i działania sądów. Konstytucyjny status sędziego. Ustrój sądów powszechnych. Ustrój sądów szczególnych. Status Sądu Najwyższego. Status Krajowej Rady Sądownictwa. Władza sądownicza – Trybunał Konstytucyjny. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Pozycja Trybunału Konstytucyjnego w systemie organów państwowych. Procedura powoływania składu Trybunału Konstytucyjnego. Status sędziego TK. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Procedura przez Trybunałem Konstytucyjnym. Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Władza sądownicza – Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej. Procedura ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej. Skład i organizacja Trybunału Stanu. Procedura działania Trybunału Stanu. Organy kontroli prawa - Najwyższa Izba Kontroli. Pozycja ustrojowa NIK. Gwarancje niezależności NIK. Pozycja Prezesa NIK. Funkcje NIK. Zasady i środki realizacji funkcji NIK Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pozycja konstytucyjna KRRiT. Formy i zakres działania KRRiT. Finanse publiczne. Zasady ogólne finansów publicznych. Status, ustrój i kompetencje Narodowego Banku Polskiego. Zasady konstytucyjne dotyczące stanów nadzwyczajnych. Ochrona praw i wolności. Konstytucyjne kategorie stanów nadzwyczajnych. .

Literatura:

(1. M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, Warszawa 2022; 2. Kazusy z rozwiązaniami, red. M. Granat, M. Zubik, Warszawa 2022)

Literatura uzupełniająca (1. A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002; 2. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, 3. P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005; 4. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997; 5. K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 27-36; 6. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008; 7. C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo” 2002, nr 11; 8. M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997; 9. M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997; 10. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; 11. J. Oniszczuk, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr 2/3; 12. M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4; 13. S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002; 14. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005; 15. P. Sarnecki, Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2; 16. W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003; 17. A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006; 18. M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)