Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PmUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W06, PR_W08, PR_09. PR_W12

PR_U01, PR_U02, PR_U03, PR_U06, PR_U09, PR_U10

PR_K01, PR_K02, PR_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego

Skrócony opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe informacje o integracji regionalnej państw. Koncepcje integracji w ujęciu materialnym. Koncepcja prawa materialnego Unii Europejskiej.

2. Instytucjonalne i materialnoprawne determinanty prawa materialnego UE

3. Zakres prawa materialnego Unii Europejskiej. Podstawowe koncepcje prawa materialnego Unii Europejskiej

4. Podstawowe zasady prawa materialnego Unii Europejskiej

5. Prawo rynku wewnętrznego

6. Przegląd i analiza reguł konkurencji Unii Europejskiej

7. Wybrane polityki wewnętrzne Unii Europejskiej

8. Unia gospodarcza i pieniężna

9. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - panorama ogólna i wybrane zagadnienia

10. Działanie zewnętrzne Unii Europejskiej - panorama ogólna i wybrane zagadnienia

11. UE i sytuacje kryzysowe

Uwaga: zagadnienia niedyskryminacji, swobód rynku wewnętrznego oraz reguł konkurencji będą przedmiotem ćwiczeń. Podczas nich zagadnienia te będą omawiane bardziej szczegółowo niż na wykładzie.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe informacje o integracji regionalnej państw (porównanie procesów integracyjnych w Europie i poza nią: wspólne cechy i różnice). Koncepcje integracji w ujęciu materialnym (koncepcje integracji gospodarczej i politycznej; integracja w formie strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku, unii gospodarczej i pełnia integracja; integracja jako coraz ściślejszy związek polityczny: od konfederacji po federację).

2. Koncepcja prawa materialnego Unii Europejskiej. Podstawowe właściwości prawa materialnego Unii Europejskiej (gospodarczy i pozagospodarczy wymiar integracji; transnarodowy i krajowy charakter sytuacji gospodarczych; pojęcie zakresu integracji i dynamika jego rozwoju). Wpływ prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej na jej prawo materialne.

3. Zakres prawa materialnego Unii Europejskiej (typologia dziedzin i ich podstawowe cechy; charakter kompetencji, stosowana metoda integracji i instrumenty). Podstawowe koncepcje prawa materialnego Unii Europejskiej: koncepcja wspólnej przestrzeni; koncepcja sieci, koncepcja elastyczności.

4. Podstawowe zasady prawa materialnego Unii Europejskiej (zasada wolności i zasada niedyskryminacji; klauzule horyzontalne spoistości prawa materialnego; zasada ochrony praw podstawowych)

5. Koncepcja rynku wewnętrznego i swobód rynkowych (swobody przepływu towarów, przemieszczania się i osiedlania osób, łącznie z obywatelstwem Unii; świadczenia pracy najemnej, przedsiębiorczości, świadczenia usług, przepływu kapitału i płatności)

6. Przegląd i analiza ogólna reguł konkurencji Unii Europejskiej (zmowa kartelowa, nadużycie pozycji dominującej, kontrola operacji koncentracji przedsiębiorstw, zakaz pomocy państwowej)

7. Wybrane polityki i zagadnienia horyzontalne Unii Europejskiej (własność intelektualna, unia cyfrowa, unia energetyczna)

8. Unia gospodarcza i pieniężna (ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia państw strefy euro i pozostających poza tą strefą)

9. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (przekraczanie granic wewnętrznych, strefa Schengen, wizy, azyl, imigracja, współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, współpraca sądowa w sprawach cywilnych)

10. Działanie zewnętrzne Unii Europejskiej (koncepcja działania zewnętrznego; specyfika wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, wspólna polityka handlowa)

11. UE i sytuacje kryzysowe (kryzysy finansowe i gospodarcze, kryzysy migracyjne, konflikty zbrojne)

Literatura:

Traktaty o UE, o funkcjonowaniu UE oraz Karta praw podstawowych, jak również wskazane akty prawa pochodnego i podstawowe orzecznictwo związane z poszczególnymi zagadnieniami omawianymi na wykładzie i ćwiczeniach

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2022, cz. II

J. Barcik, R. Grzeszczak (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2022, rozdz. XIV-XVI

A. Wróbel, K. Kowalik-Bończyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. T. I-III, wyd. Wolters Kluwer 2012

www.europa.eu, www.curia.eu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student potrafi zidentyfikować zakres integracji gospodarczej w ramach UE;

EK2 - Student potrafi zastosować normy prawa UE dotyczące rynku wewnętrznego do sytuacji codziennej działalności gospodarczej;

EK3 - Student potrafi zastosować i przeprowadzić procedury przed instytucjami UE w zakresie prawa gospodarczego;

EK4 - Student potrafi porównać integrację gospodarczą w ramach UE z innymi mechanizmami gospodarczymi;

EK5- Student zna zasady Unii Gospodarczej i Walutowej i przesłanki wprowadzenia Euro;

Sposobem weryfikacji EK1-EK5 jest egzamin pisemny testowy z pytaniami otwartymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami otwartymi bądź egzamin ustny. Egzamin ustny

Egzamin pisemny:

1) I podejście: 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru (po 2 punkty za każde), 4 kazusy z 5 pytaniami (za każde pytanie 2 pkt); nie ma punktów ujemnych

2) II podejście: 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (po 2 punkty za każde), 3 kazusy z 5 pytaniami (za każde pytanie 2 pkt); nie ma punktów ujemnych

Egzaminy zalicza się po uzyskaniu 50% punktów

Egzamin ustny (obydwa podejścia): trzy pytania ogólne, w ramach których zadawane są pytania szczegółowe; każde pytanie oceniane osobno, jednak dwie oceny niedostateczne za dwa pytania kończą egzamin z oceną niedostateczną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik, Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Cezary Mik, Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)