Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PrN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo nieletnich
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W04;

PR_W05;

PR_W06;

PR_W07;

PR_W08

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z polskim modelem postępowania w sprawach nieletnich, ukształtowanym w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r., oraz ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z 9 czerwca 2022 r. na tle innych europejskich modeli, z szerokim wykorzystaniem orzecznictwa oraz wyników badań empirycznych (aktowych).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące podstawowe zagadnienia merytoryczne:

1. Aspekt historyczny, w tym geneza i ewolucja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

2. Współczesne modele (systemy) prawne regulacji problemu przestępczości nieletnich.

3. Kontekst międzynarodowy odpowiedzialności nieletnich w świetle standardów minimum ONZ dotyczących wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich (Reguły Pekińskie).

4. Podstawowe pojęcia i dyrektywy ustawy: nieletni, demoralizacja, dobro nieletniego, zasada indywidualizacji.

5. Mediacja w sprawach nieletnich - geneza, stan prawny, praktyka.

6. Przejawy demoralizacji - aspekt teoretyczny i praktyka sądowa.

7. Środki przeciwdziałania demoralizacji w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze).

8. Karna odpowiedzialność nieletnich.

9. Postępowanie w sprawach nieletnich - aspekt proceduralny obowiązujących regulacji, podstawowe zasady.

10. Postępowanie rozpoznawcze w sprawach nieletnich- model normatywny.

11. Postępowanie wykonawcze ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania środków wychowawczych.

Literatura:

P. Drembowski i G. Kowalski, Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Komentarz, Warszawa 2023;

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich;

M. Korcyl-Wolska, A. Gaberle, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

P. Górecki, P. Kobes, W. Konarska-Wrzosek, Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz, Warszawa 2023;

A. Strzemborz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, KUL 1984.

M. Kalinowski, Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna systematykę aktów prawnych z zakresu prawa nieletnich

EK2: zna i rozumie strukturę oraz sposób działania instytucji prawnych, jak również relacje miedzy tymi instytucjami

EK3: posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych w zakresie prawa nieletnich

EK4: zna zasady tworzenia pism i dokumentów w zakresie prawa nieletnich

EK5: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w zakresie prawa nieletnich

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura zadanej literatury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25=4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Stojanowska
Prowadzący grup: Wanda Stojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosek
Prowadzący grup: Mirosław Kosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosek
Prowadzący grup: Mirosław Kosek, Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosek
Prowadzący grup: Mirosław Kosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)