Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4GJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 potrafi zastosować w praktyce zasady polskiego prawa cywilnego, procesowego i materialnego

EK2 potrafi się posługiwać siatką pojęć z zakresu postępowania cywilnego

EK3 Ma wiedzę o instytucjach postępowania cywilnego

EK4 Potrafi stosować przepisy prawa cywilnego do rozstrzygania określonych stanów faktycznych

EK5 Ma wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania pracy dyplomowej z zakresu postępowania cywilnego, w tym potrafi stawiać samodzielnie tezy badawcze i przywoływać argumenty na ich poparcie

ECTS 6 = 180 h

zajęcia 60 h

przygotowanie do zajęć 60 h

przygotowanie pracy pisemnej 60 h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)