Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4GSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej a także do prowadzenia badań naukowych, publikacji ich wyników, opracowywania referatów i ekspertyz oraz wystąpień na konferencjach.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Ustalane w zależności od tematyki, z którą związane są prace magisterskie studentów

Szczegółowej analizie poddawane są wybrane zagadnienia związane z infrastrukturą informacyjną i komunikacją elektroniczną

Literatura:

Literatura jest polecana indywidualnie w zależności od wybranego tematu pracy magisterskiej

Literatura podstawowa:

G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia, C.H. Beck, Warszawa 2016.

A. Gryszczyńska (red.), G. Szpor (red.) W. Wiewiórowski (red.) Internet. Globalne gry. Global Games. C.H.Beck Warszawa 2021

A. Gryszczyńska (red.), G. Szpor (red.). Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic. C.H.Beck Warszawa 2020

G. Szpor (red.), A. Gryszczyńska (red.), K. Czaplicki (red.).Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz. Wolters Kluwer Warszawa 2019

G. Szpor (red) K. Czaplicki (red.) Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer. Warszawa 2020

G. Szpor, C. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Wolters Kluwer Wyd. 2, Warszawa 2015

G. Szpor (red.), K. Czaplicki (red.). Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, C.H. Beck, Warszawa 2019.

G. Szpor (red.), A. Gryszczyńska (red.), Internet. Strategie bezpieczeństwa,C.H. Beck, Warszawa 2017.

G. Szpor (red.), K. Czaplicki (red.). Internet. Analityka danych, C.H. Beck, Warszawa 2019.

I. Lipowicz (red.), M. Świerczyński (red.), G. Szpor (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Z. Duniewska (red.), R. Lewicka (red.), M. Lewicki (red.) Władza w przestrzeni administracji publicznej. Wolters Kluwer, Warszawa - Łódź 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1:Posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i ich rozwiązywania

EK2:Posiada zdolność stosowania adekwatnych do przedmiotu badan metod badawczych

EK3:Posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu, posługiwania się językiem prawnym, prawniczym i technicznym oraz znajdowania i właściwego korzystania z materiałów źródłowych

EK4:Potrafi przygotować prace magisterską od strony technicznej, wykorzystując edytory tekstu oraz sporządzić bibliografie i aparat naukowy

EK5:Rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

Opis ECTS:

Udział w seminarium 120h

Lektura literatury: 250h

przygotowanie pracy magisterskiej: 350 h

Liczba ECTS = 34

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w seminariach realizowanych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Materiały z zajęć udostępniane są także za pomocą uczelnianej platformy Moodle.

Sposób weryfikacji metod dydaktycznych: prace semestralne/dyplomowe

Na ocenę 2: student nie potrafi przygotować założeń pracy magisterskiej od strony technicznej i merytorycznej

Na ocenę 3, 3,5: student potrafi przygotować założenia pracy magisterskiej od strony technicznej i merytorycznej w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4, 4,5: student potrafi przygotować założenia pracy magisterskiej od strony technicznej i merytorycznej w stopniu dobrym

Na ocenę 5: student potrafi przygotować założenia pracy magisterskiej od strony technicznej i merytorycznej w stopniu bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)