Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4JP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03

Skrócony opis:

Metody oceny:

aktywny udział w zajęciach, opracowanie i wygłoszenie referatu z zakresu problematyki stanowiącej temat pracy magisterskiej, przygotowanie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem następujących zagadnień

1. Pojęcie prawa cywilnego:

2. Źródła prawa cywilnego:

3. Normy prawa cywilnego:

4. Stosunek cywilnoprawny:

5. Prawo podmiotowe:

6. Podmioty stosunku cywilnoprawnego:

7. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa oraz prokury:

8. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego:

9. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne:

10. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite;

11. Wiadomości ogólne na temat prawa zobowiązań:

12. Istota zobowiązania: pojęcie, strony, przedmiot, treść;

13. Świadczenie:

14. Wielość dłużników lub wierzycieli:

15. Umowy obligacyjne:

16. Wykonanie zobowiązań umownych:

17. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania:

18. Wygaśnięcie zobowiązań:

19. Zmiany podmiotowe w obrębie stosunku obligacyjnego:

20. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;

21. Omówienie wybranych umów obligacyjnych

22. Charakterystyka zobowiązań z tytułu czynów niedozwolonych;

23. Bezpodstawne wzbogacenie

24. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia;

25. Przekaz i papiery wartościowe

II. Analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz prywatnego międzynarodowego w tym:

1. Omówienie wybranych instytucji prawa spadkowego oraz zmian w jego obrębie: dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe, charakterystyka pozycji prawnej małżonka w sferze prawa spadkowego, zachowek, zapis i polecenie, umowy dotyczące spadku;

2. Problematyka culpae in contrahendo w prawie cywilnym oraz prywatnym międzynarodowym;

3. Charakterystyka odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa sądów;

4. Odpowiedzialność za produkt;

5. Prawo właściwe do oceny zobowiązań umownych w świetle przepisów konwencji rzymskiej oraz rozporządzenia Rzym I;

6. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych w świetle przepisów rozporządzenia Rzym II.

III. Symulacja rozprawy cywilnej;

IV. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura dostosowana do potrzeb realizowanych prac

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 –

Student posiada zdolność stosowania zdobytej wiedzy z zakresu prawa cywilnego do napisania pracy magisterskiej, potrafi samodzielnie wybrać temat pracy magisterskiej, zebrać stosowną literaturę przedmiotu, sporządzić plan pracy oraz skonstruować badane tezy.

EK 2 –

Student samodzielnie projektuje główny zarys pracy, dobiera metody badawcze, opracowuje kryteria wyników badań oraz przewiduje wyniki.

EK 3 –

Student potrafi samodzielnie definiować tezę badawczą w pracy dyplomowej. Potrafi również wyprowadzać wnioski na podstawie twierdzeń, rozpoznawać motywy lub przyczyny oraz dowodzić i prawidłowo wnioskować.

EK4 -

Student potrafi prezentować sformułowaną przez siebie tezę oraz bronić tę tezę, dobierając do tego stosowne argumenty. Posiada umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w celu obrony zaprojektowanej tezy. Prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi i orzecznictwem sądów i trybunałów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

EK5 -

Student rozumie konieczność stałego doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, organizować pracę w zespole oraz wdrażać nowatorskie pomysły.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach-30h

Lektura literatury-30h

Pisanie pracy magisterskiej-30h

Suma Godzin-90

LICZBA PUNKTÓW ECTS (90h/30) DLA PRZEDMIOTU= 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Pazdan
Prowadzący grup: Jadwiga Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)