Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4MMusz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad9b6e754c66749cab850558ac786c349%40thread.tacv2/conversations?groupId=6badd60c-7b45-42df-82b8-a9e2ca60e099&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

PR_W02


Umiejętności

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08

PR_U09


Kompetencje społeczne

PR_K01

PR_K02

PR_K03Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

1.Zagadnienia wprowadzające.

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa.

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego.

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

5.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

6.Organizacje międzynarodowe.

7.Terytorium niepaństwowe. Prawo morza.

8.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

9.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie).

10.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów.

11. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Znajomość podstawowych konwencji, w tym szczególnie konwencji wiążących Polskę. Umiejętność odnoszenia zagadnień teoretycznych do praktyki. Znajomość relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Muszyński - Państwo w prawie międzynarodowym, Wyd. STO, Bielsko-Biała 2011

J. Gilas - Prawo międzynarodowe, Toruń 1998

M. Muszyński, Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, t. I warszawa 2019 oraz t. II, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

EK1: Student ma wiedzę o instytucjach publicznego prawa międzynarodowego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W02 - student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów)

EK2: Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U02 - student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

EK3: Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym, historycznym).

EK4: Student potrafi stworzyć projekt umowy międzynarodowej zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U08 - student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym).

EK5: Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień publicznego prawa międzynarodowego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U09 - student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym)

EK6: Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_K01 student jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia)

EK7: Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa międzynarodowego w zawodach prawniczych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_K02 - student jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych)

EK8: Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_K03 - student jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych)

Opis ECTS (łącznie za 2 semestry)

Udział w seminarium: 60 h

Przygotowanie do seminarium: 80 h

Kwerendy bibliograficzne: 80 h

Samodzielne pisanie pracy: 180 h

Suma godzin: 400 h

Liczba ECTS: 400h/25h=16 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams oraz przez kontakt asynchroniczny w formie chatu lub poczty elektronicznej, podczas których konsultowane są założenia pracy magisterskiej, plany pracy i poszczególne rozdziały.

Metodami oceny będzie ocena ciągła, obserwacja zachowań, ocena prac pisemnych, ocena wypowiedzi ustnych.

Kryteria oceniania:

EK1: Student ma wiedzę o instytucjach publicznego prawa międzynarodowego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W02 - student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów)

Na ocenę bardzo dobrą

Student ma pogłębioną wiedzę o instytucjach publicznego prawa międzynarodowego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni opartą o znajomość aktów prawnych, orzecznictwa i literatury

Na ocenę dobrą

Student ma dobrą wiedzę o instytucjach publicznego prawa międzynarodowego; zna źródła prawa i charakterystykę kształtowania się tego prawa w czasie i przestrzeni; wiedza w tym zakresie opiera się o znajomość aktów prawnych i literatury

Na ocenę dostateczną

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach publicznego prawa międzynarodowego, w tym o źródłach prawa i kształtowaniu się tego prawa w czasie i przestrzeni opartą o znajomość aktów prawnych

Na ocenę niedostateczną

Student nie zna instytucji publicznego prawa międzynarodowego, ani źródeł prawa i kształtowania się tego prawa w czasie i przestrzeni

EK2: Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U02 - student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę bardzo dobrą

Student biegle wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

Na ocenę dobrą

Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych w stopniu dobrym; odwołuje się przy tym do aktów prawnych i doktryny prawnej

Na ocenę dostateczną

Student potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych; odwołuje się przy tym do aktów prawnych

Na ocenę niedostateczną

Student nie umie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych

EK3: Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym, historycznym).

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; ma umiejętność zebrania potrzebnych źródeł normatywnych, orzeczniczych i doktrynalnych, uporządkowania ich i przedstawienia w sposób syntetyczny oraz przedstawiania własnych wniosków

Na ocenę dobrą

Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; ma umiejętność zebrania potrzebnych źródeł normatywnych i doktrynalnych, uporządkowania ich i przedstawienia w sposób syntetyczny

Na ocenę dostateczną

Student potrafi w stopniu dostatecznym projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; ma umiejętność zebrania podstawowych źródeł normatywnych i doktrynalnych, uporządkowania ich i przedstawienia w sposób syntetyczny

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

EK4: Student potrafi stworzyć projekt umowy międzynarodowej zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U08 - student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym).

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi stworzyć projekt umowy międzynarodowej zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa międzynarodowego bez uchybień

Na ocenę dobrą

Student potrafi stworzyć projekt umowy międzynarodowej zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa międzynarodowego z pewnymi uchybieniami niemającymi znaczenia dla ważności aktu

Na ocenę dostateczną

Student potrafi stworzyć projekt umowy międzynarodowej zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa międzynarodowego z uchybieniami, ale bez naruszania istoty danego aktu

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi stworzyć projekt umowy międzynarodowej zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa międzynarodowego

EK5: Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień publicznego prawa międzynarodowego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_U09 - student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień publicznego prawa międzynarodowego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej; wypowiedź jest płynna i uporządkowana, odnosi się do podstaw normatywnych, orzecznictwa i literatury

Na ocenę dobrą

Student potrafi prezentować tezy badawcze dotyczące zagadnień publicznego prawa międzynarodowego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej; wypowiedź jest co do zasady płynna i uporządkowana, odnosi się do podstaw normatywnych i literatury

Na ocenę dostateczną

Student potrafi prezentować podstawowe tezy badawcze dotyczące zagadnień publicznego prawa międzynarodowego i przedstawiać argumenty na poparcie tych tez w formie ustnej; wypowiedź może zawierać uchybienia, ale nie musi być spójna i poprawna merytorycznie

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi prezentować tez badawczych dotyczących zagadnień publicznego prawa międzynarodowego i przedstawiać argumentów na poparcie tych tez w formie ustnej;

EK6: Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_K01 student jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie korzystając z krajowych i zagranicznych baz wiedzy

Na ocenę dobrą

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie korzystając z krajowych baz wiedzy

Na ocenę dostateczną

Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie korzystając ze wskazanych podczas zajęć krajowych baz wiedzy

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swojej wiedzy na temat publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzić zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

EK7: Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa międzynarodowego w zawodach prawniczych (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_K02 - student jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi biegle identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa międzynarodowego w zawodach prawniczych i wykorzystywać wiedzę o prawie międzynarodowym do dyskusji

Na ocenę dobrą

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem prawa międzynarodowego w zawodach prawniczych w stopniu dobrym

Na ocenę dostateczną

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać podstawowe dylematy związane z wykorzystaniem prawa międzynarodowego w zawodach prawniczych

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z wykorzystaniem prawa międzynarodowego w zawodach prawniczych

EK8: Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_K03 - student jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych)

Na ocenę bardzo dobrą

Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa międzynarodowego; potrafi przyjąć pozycję lidera i kierować zespołem

Na ocenę dobrą

Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa międzynarodowego; jest rzetelnym członkiem grupy i angażuje się w jej działania

Na ocenę dostateczną

Student potrafi pracować w grupie i przygotowywać projekty o charakterze naukowym dotyczące prawa międzynarodowego; jest raczej biernym członkiem grupy, wykonuje w niej podstawowe zadania niewymagające kreatywności

Na ocenę niedostateczną

Student nie potrafi pracować w grupie i przygotowywać projektów o charakterze naukowym dotyczących prawa międzynarodowego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)