Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5JM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 26.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09


Kompetencje społeczne:

PR_K01

PR_K02

PR_K03Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium magisterskie V rok" będzie posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania wszelkich zagadnień z zakresu prawa karnego, w tym zagadnień bardziej skomplikowanych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr letni jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie projektu rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Cele przedmiotu:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium magisterskie V rok" będzie posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania wszelkich zagadnień z zakresu prawa karnego, w tym zagadnień bardziej skomplikowanych.

2. Wymagania wstępne:

Zakłada się, że student uczestniczący w seminarium magisterskim z zakresu prawa karnego na V roku studiów będzie:

1) znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i w miarę swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

3) posiadał umiejętność dokonywania oceny prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych;

4) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania prostszych zagadnień z zakresu prawa karnego;

5) przygotowany do tego, by względnie samodzielnie dokonać wyboru tematu rozprawy magisterskiej z zakresu prawa karnego;

6) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do przygotowania rozprawy magisterskiej na wybrany temat z zakresu prawa karnego.

Przed rozpoczęciem seminarium magisterskiego z prawa karnego na V roku student powinien zaliczyć przedmioty: "Prawo konstytucyjne", "Wstęp do prawoznawstwa", "Prawo karne" oraz "Prawo karne - seminarium magisterskie IV rok". Wyjątkowo, za zgodą Dziekana, do udziału w seminarium może być dopuszczony student, który zaliczył seminarium magisterskie na IV roku z innego przedmiotu niż prawo karne.

3. Treści merytoryczne przedmiotu:

Przypomnienie zasad i techniki pisania pracy magisterskiej i poszczególnych kwestii z tym związanych (wybór tematu, opracowanie planu pracy, struktura pracy, podział pracy na jednostki redakcyjne, opracowywanie przypisów i odsyłaczy, redakcja pracy itd).

Szczegółowa analiza wybranych zagadnień z zakresu nauki o przestępstwie oraz nauki o karze, w szczególności poszczególnych elementów struktury przestępstwa.

4. Liczba godzin łącznie w semestrach zimowym i letnim: 60 (po 30 w semestrze).

5. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr letni jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie projektu rozprawy magisterskiej.

Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

PR_U02: Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego do opisu, krytycznej i wszechstronnej analizy oraz rozwiązywania nawet bardzo złożonych zagadnień prawnokarnych; umie zajmować własne stanowisko w trudniejszych kwestiach spornych z zakresu prawa karnego.

PR_U07: Student potrafi projektować i tworzyć prace pisemne w języku specjalistycznym, stosowanym w karnistyce; zna dobrze technikę sporządzania prac pisemnych; potrafi przygotować rozprawę magisterską na wybrany temat z zakresu prawa karnego, w szczególności potrafi dokonać właściwej selekcji zagadnień, które powinny być w tej rozprawie poruszone oraz sporządzić poprawny jej plan.

PR_U08: Student potrafi zredagować projekt przepisu karnego zgodnie z założeniami decyzji kryminalizacyjnej.

PR_U09: Student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w karnistyce.

Kompetencje społeczne:

PR_K01: Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PR_K02: Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga trudniejsze dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych w zakresie związanym z prawem karnym.

PR_K03: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Semestr zimowy: 2 ECTS * 30 = 60 h

30 h - zajęcia seminaryjne

30 h - przygotowanie do zajęć (przygotowanie planu rozprawy magisterskiej, zbieranie literatury niezbędnej do jej przygotowania)

Kontynuacja seminarium w semestrze letnim (łącznie w obu semestrach: 28 ECTS = 2 ECTS + 26 ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

Metoda seminaryjna z elementami metody studium przypadku, projektowej oraz referatowej.

W związku z przejściem na nauczanie zdalne, spowodowanym pandemią COVID-19, seminarium przeprowadza się w trybie zdalnym w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams w ramach zespołu: Seminarium V rok Prawo karne 2020/21; kod dostępu do zespołu: sg3sym0

Kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr letni jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie projektu rozprawy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Majewski
Prowadzący grup: Jarosław Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)