Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5MGł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Strona przedmiotu: http://scuf36b
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 26.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03


ECTS 8


Skrócony opis:

Skrócony opis

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Pełny opis:

Opis

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia metodologiczne związane z pisaniem pracy dyplomowej

2. Zjawisko plagiatu

3. Poszukiwanie i korzystanie z materiałów źródłowych

4. Zagadnienie typowania i formułowania tematów pracy

5. Kwestie formalne przygotowania pracy dyplomowej

6. Wprowadzenie do przygotowania planu pracy dyplomowej

7. Omawianie planów prac dyplomowych

8. Ćwiczenie umiejętności (warsztatu naukowego) pisania pracy

9. Omawianie węzłowych problemów prac poszczególnych seminarzystów

10. Wspólna dyskusja nad fragmentami pracy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020

Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszaw 2019

Literatura uzupełniająca:

Zgodnie z wyborem tematu pracy mgr.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna i rozumie:

PR_W02

charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

Umiejętności

Student potrafi:

PR_U02 wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa pracy, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 sporządzić podstawowy projekt regulaminu z zakresu prawa pracy

PR_U09, projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w rożnych dziedzinach prawa pracy, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

PR_K01 uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej rożnych rol oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Metody i kryteria oceniania:

PR_W02, PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie zna i nie rozumie pojęć, instytucji i struktur (w tym reguł normatywnych i prawidłowości nimi rządzących), statusu jednostki oraz wpływu unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - w stopniu podstawowym zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - dobrze zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Monika Gładoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Monika Gładoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Monika Gładoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Monika Gładoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Monika Gładoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Monika Gładoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)