Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-TIiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W06

PR_W07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury informacyjnej i komunikacji elektronicznej oraz dokonanie wprowadzenia do informatyki prawniczej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury informacyjnej i komunikacji elektronicznej oraz dokonanie wprowadzenia do informatyki prawniczej.

Zagadnienia:

1. Źródła prawa i źródła poznania prawa polskiego i europejskiego

2. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

3. Zasady przetwarzania danych

4. Infrastruktura informacyjna

5. Wprowadzenie do informatyki prawniczej z wykorzystaniem publicznych i prywatnych systemów informacji prawnej

6. Techniki prezentacji wiedzy prawnej

7. Doskonalenie umiejętności związanych z graficznym prezentowaniem informacji, w szczególności z tworzeniem prezentacji multimedialnych

Literatura:

1. G. Szpor, C. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa 2015

2. M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006

3. W. R. Wiewiórowski, G. Wierczyński, Informatyka prawnicza: nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, Warszawa 2016

4.Kradzież tożsamości, (red) T. Trejderowski, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Enetei, 2013r.

5. Szpor G. Gryszczyńska A. W.R. Wiewiórowski (red) Internet. Hacking, Warszawa 2023

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EK 1: Posiada wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e- administracji

EK 2: Zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

EK 3: Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje prawne wykorzystując prywatne i publiczne systemy informacji prawnej

EK 4:Potrafi korzystać z dokumentów elektronicznych i prezentować zdobytą wiedzę

EK 5: Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład

Ćwiczenia

E-learning

Prezentacje

Typ oceniania:

Obecności

Dyskusja

Prezentacje

Egzamin

Ocena niedostateczna:

EK 1. Student nie posiada wiedzy na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e-administracji

Ocena dostateczna:

EK 1. Student posiada zadowalającą wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e-administracji

Ocena dobra

EK 1. Student posiada ogólną wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e- administracji

Ocena bardzo dobra

EK 1. Student posiada dużą wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e –administracji

Ocena niedostateczna

EK 2. Student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

Ocena dostateczna

EK 2. Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych

Ocena dobra

EK 2. Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

Ocena bardzo dobra

EK 2. Student doskonale zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

Ocena niedostateczna

EK 3. Student nie potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji prawnych wykorzystując prywatne i publiczne systemy informacji prawnej

Ocena dostateczna

EK 3. Student potrafi na poziomie podstawowym wyszukiwać informacje prawne wykorzystując prywatne i publiczne systemy informacji prawnej

Ocena dobra

EK 3. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje prawne wykorzystując prywatne i publiczne systemy informacji prawnej

Ocena bardzo dobra

EK 3. Student potrafi bardzo dobrze wyszukiwać informacje prawne wykorzystując prywatne i publiczne systemy informacji prawnej

Ocena niedostateczna

EK 4. Student nie potrafi korzystać z dokumentów elektronicznych i prezentować zdobytej wiedzy

Ocena dostateczna

EK 4. Student potrafi na poziomie podstawowym korzystać z dokumentów elektronicznych i prezentować zdobytą wiedzę

Ocena dobra

EK 4. Student potrafi na poziomie średniozaawansowanym korzystać z dokumentów elektronicznych i prezentować zdobytą wiedzę

Ocena bardzo dobra

EK 4. Student potrafi sprawnie korzystać z dokumentów elektronicznych i prezentować zdobytą wiedzę

cena niedostateczna:

EK 5. Student nie rozumie potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, nie potrafi współdziałać w zespole

Ocena dostateczna:

EK 5. Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy i rozumie zalety współdziałania w ramach zespołu

Ocena dobra:

EK 5. Student w stopniu podstawowym jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, potrafi współdziałać w zespole

Ocena bardzo dobra:

EK 5. Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych, bardzo dobrze potrafi współdziałać w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Kamil Czaplicki, Wawrzyniec Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Wawrzyniec Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski, Konrad Radomiński
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Kamil Czaplicki, Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)