Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i filozofia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-TiFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i filozofia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład:

PR_W10

ćwiczenia:

PR_U05

PR_K02

PR_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej pogłębionej, względem wstępu do prawoznawstwa, wiedzy z dziedziny nauk ogólnych prawoznawstwa.

Wykład podzielony został na pięć sekcji tematycznych:

1` wybrane zagadnienia metodologiczne nauk ogólnych prawoznawstwa (pojęcie zjawiska prawnego, struktura nauk prawnych, wielopłaszczyznowe podejście do badania prawa, problem metody prawniczej itp.);

2` doniosłe dla ogólnej wiedzy studenta filozofie prawa (pozytywistyczne a niepozytywistyczne ujęcia prawa, wyrafinowany pozytywizm prawniczy i jego ewolucja po II wojnie światowej, teoria argumentacji R.Alexego, prawo w ujęciu teorii systemów społecznych itp.);

3` teoria normy prawnej (m.in. zagadnienia właściwe juryslingwistyce i legisprudencji, modele tworzenia prawa, koncepcje normy prawnej);

4` teoria wykładni prawa (m.in. teoria semantyczna a teoria derywacyjna wykładni prawa(;

5` teoria stosowania prawa (modele stosowania prawa, multicentryzm, instrumentalizacja stosowania prawa)

Pełny opis:

Wykład z Teorii i Filozofii Prawa dotyczy zapoznania studenta z podstawowymi zagadnieniami nauk ogólnych prawoznawstwa.

Tematy wykładu i zagadnienia egzaminacyjne:

1. Metodologiczne uwarunkowania prawoznawstwa: relacja z filozofiami prawa.

2. Struktura nauk prawnych, koncepcje nauk ogólnych prawoznawstwa.

3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych.

4. Spór o metodę w teorii i filozofii prawa. Metody prawnicze.

5. Zagadnienie ontologicznej jednorodności a złożoności zjawiska prawnego.

6. Płaszczyzny badania prawa.

7. Jurysprudencja analityczna a empiryczna.

8. Pojęcie teorii naukowej. Teoria w jurysprudencji. Teorie normatywne a deskryptywne.

9. Polityczność prawa a nauki prawniczej.

10. Norma prawna jako przedmiot badań.

11. Antropologiczne koncepcje genezy zjawiska prawa. Bronisław Malinowski – prawo

w społeczeństwach przedpaństwowych.

12. Prawo a inne porządki normatywne. Związek walidacyjny, treściowy i funkcjonalny prawa i moralności.

13. Prawo w państwie demokratycznym: koncepcje: państwa prawnego (rechtsstaat)

i rządów prawa (rule of law) z perspektywy teorii i filozofii prawa.

14. Prawo w nie-demokratycznych ustrojach prawnych: „państwo stanu wyjątkowego”

i „podwójne państwo” (the dual state).

15. Pozytywistyczne i niepozytywistyczne filozofie prawa.

16. Wyrafinowany pozytywizm prawniczy w ujęciu G.Radbrucha i H.Harta.

17. Integralna teoria prawa R.Dworkina: charakterystyka.

18. Współczesna filozofia prawa natury.

19. Czysta teoria prawa H.Kelsena.

20. Teoria argumentacji prawniczej R.Alexego.

21. Prawo w ujęciu teorii systemów społecznych. Niklas Luhmann i G.Teubner.

Autopojeza i autarkiczność prawa.

22. Juryslingwistyka i koncepcja języka prawa jako profesjolektu.

23. Język prawny jako opis świata możliwego.

24. Problem nieostrości języka prawnego i sposoby jej redukcji.

25. Pojęcie legisprudencji. Stanowienie a tworzenie prawa.

26. Modele i fazy tworzenia prawa.

27. Koncepcja translacji normatywnej. Poziom deskryptywny i normatywny języka prawnego.

28. Lingwistyczna i nielingwistyczna koncepcja normy prawnej.

29. Prawo jako zjawisko interpretacyjne. Pojęcia: wykładni, interpretacji, egzegezy, hermeneutyki prawniczej.

30. Teoria wykładni prawa a teorie wykładni prawa.

31. Semantyka intensjonalna i ekstensjonalna w kontekście teorii wykładni prawa.

32. Wykładnia pragmatyczna i apragmatyczna.

33. Teorie wykładni: klaryfikacyjne, derywacyjne, humanistyczne i analityczne, hermeneutyczne, argumentacyjne.

34. Tradycyjna teoria wykładni prawa E.Waśkowskiego.

35. Orientacyjność teorii wykładni w ujęciu S.Frydmana a orientacyjność wykładni prawa.

36. Semantyczno-intensjonalny model wykładni J.Wróblewskiego (semantyczna / klaryfikacyjna teoria wykładni prawa): główne założenia, konteksty, dyrektywy sensu, metody wykładni, wykładnia świadoma a nieświadoma, sytuacja izomorfii

vs. polisemii.

37. Metody wykładni prawa i reguły preferencji.

38. Derywacyjna teoria wykładni prawa M.Zielińskiego: główne założenia, norma jako językowy derywat przepisu.

39. Derywacyjno-walidacyjny model wykładni L.Leszczyńskiego.

40. Decyzyjność i kognitywne uwarunkowania wykładni prawa: predeterminacja, determinacja, naddeterminacja znaczenia.

41. Empiryczne studia nad wykładnią prawa: modelowanie vs. oddolne generowanie teorii wykładni prawa.

42. Stosowanie prawa i jego modele.

43. Modele stosowania prawa: subsumcyjne, decyzyjne, argumentacyjne.

44. Uzasadnienie decyzji stosowania prawa a problematyka uzasadniania sądów

w prawoznawstwie.

45. Precedensowy model stosowania prawa i jego kulturowo-społeczne uwarunkowania oraz ewolucja.

46. Pojęcie instrumentalizacji prawa.

47. Multicentryczna vs. monocentryczna koncepcja systemu prawa.

48. Responsywność prawa.

49. Koncepcja aktywizmu sędziowskiego i sędziowskiej wstrzemięźliwości.

50. Tworzenie i stosowanie prawa w świetle koncepcji demokracji deliberatywnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (wykład):

EK1 Charakteryzuje cechy różnych koncepcji prawa

EK2 Identyfikuje i charakteryzuje genezę współczesnych koncepcji prawa

EK3 Wyjaśnia konstrucję zasad systemu prawa i ich rolę w procesie tworzenia i stosowania prawa

EK4 Charakteryzuje tendencje w procesach tworzenia i stosowania prawa

EK5 Charakteryzuje reguły egzegezy tekstu prawnego

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności (ćwiczenia):

EK6 Analizuje i ocenia współczesne instytucje prawne w Polsce i na świecie z punktu widzenia różnych koncepcji prawa i ich założeń.

EK7 Przeprowadza analizę teorii dotyczących tworzenia, obowiązywania i stosowania prawa z punktu widzenia ich adekwatności do wspólczesnej rzeczywistości społeczno-prawnej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji (ćwiczenia):

EK8 Postrzega relacje pomiędzy zagadnieniami prawnymi a moralnymi i jest zorientowany na podejmowanie etycznych rozstrzygnięć prawnych.

EK9 Dyskutuje posługując się argumentami w sporach prawnych dotyczących trudnych przypadków z pogranicza prawa i moralności.

EK10 Jest zdolny do współpracy w grupie w celu wypracowania wspólnych opinii w zakresie sporów prawnych w sprawach trudnych, z pogranicza prawa i moralności.

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

czytanie literatury przed wykładem: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 50 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

czytanie literatury na ćwiczenia, przygotowanie casów, argumentacji: 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Artur Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Artur Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Artur Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.