Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-WDP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3cac0b4ea6ab439185d6087f1556edc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c115069e-9796-4033-b9fa-8dab87f52329&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01

PR_U04

PR_K02

PR_K03

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01 absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U04 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw

PR_K02 jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 h

lektura zadanych tekstów przed zajęciami: 30 h

nauka do kolokwium zaliczeniowego: 10 h

3 pkt ECTS (ok 70h)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

EK1 Nie zna definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Nie zna pochodzenia, powstawania i budowy aktów normatywnych.

EK3 Nie potrafi posługiwać się regułami wykładni i wnioskowań prawniczych.

EK4 Nie potrafi opracować projektu prostego aktu normatywnego.

EK5 Nie potrafi dyskutować i zachować otwartości na argumenty w trudnych przypadkach, dotyczących relacji prawa i moralności.

EK6 Nie potrafi pracować w zespole podejmującym decyzje interpretacyjne.

Na ocenę 3:

EK1 Podaje jedną definicję podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Zna pochodzenie, powstawanie i rodzaje przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się co najmniej dwiema regułami wykładni z poszczególnych typów reguł wykładni oraz co najmniej dwiema regułami wnioskowań.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego w oparciu o podstawowe zasady techniki prawodawczej.

EK5 Dyskutuje zachowując elementarne zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w omawianych na zajęciach hard cases, postrzega typy relacji między prawem a moralnością.

EK6 Pracuje w sposób zadawalający układając relacje w grupie i właściwie odczytując przytoczone rozstrzygnięcia interpretacyjne.

Na ocenę 4:

EK1 Podaje co najmniej po dwie definicje podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Zna pochodzenie źródeł prawa, charakteryzuje procedurę legislacyjna, charakteryzuje i identyfikuje na przykładzie rodzaje przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się wszystkimi podstawowymi regułami wykładni i wnioskowań prawniczych.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego i posługuje się wszystkimi zasadami techniki prawodawczej, w szczególności w zakresie konstruowania przepisów przejściowych i dostosowujących, regułami powoływania jednostki redakcyjnej, zasadami interpunkcji i przytaczania dziennika urzędowego.

EK5 Dyskutuje zachowując zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w ramach dyskusji dotyczących różnych hard cases, postrzega i identyfikuje kolizje między prawem a moralnością i jest zorientowany na ich rozstrzyganie.

EK6 Pracuje w zespole w sposób koncyliacyjny podejmując trafne decyzje interpretacyjne w oparciu o analizę prawdziwych orzeczeń SN i NSA.

Na ocenę 5:

EK1 Podaje kilka definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa i wskazuje relacje między nimi.

EK2 Zna pochodzenie źródeł prawa i charakteryzuje je w różnych typach systemów prawnych, charakteryzuje procedurę powstawania również innych niż ustawa typów aktów systemu prawa, charakteryzuje poszczególne typy aktów normatywnych jako takie w polskim systemie prawnym i w aspekcie komparatystycznym oraz charakteryzuje, identyfikuje na przykładzie i zna szczegółowe reguły konstruowania poszczególnych rodzajów przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się wszystkimi podstawowymi regułami wykładni i wnioskowań prawniczych i poddaje krytyce różne możliwe rozwiązania interpretacyjne.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego i posługuje się wszystkimi zasadami techniki prawodawczej, przeprowadza podstawową argumentację w zakresie uzasadnienia projektu aktu normatywnego.

EK5 Dyskutuje zachowując zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w ramach dyskusji dotyczących najbardziej skomplikowanych i aktualnych hard cases, postrzega i identyfikuje kolizje między prawem a moralnością, jest zorientowany na ich rozstrzyganie.

EK6 Pracuje w zespole i ma również umiejętność kierowania nim zachowując kompetencje społeczne pracy w grupie, podejmując trafne decyzje interpretacyjne w oparciu o krytyczną analizę prawdziwych orzeczeń SN i NSA wskazując różne możliwe i dopuszczalne linie interpretacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk, Artur Kotowski, Sebastian Wijas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk, Natalia Dzięcielska, Aneta Jakubiak-Mirończuk, Artur Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk, Natalia Dzięcielska, Aneta Jakubiak-Mirończuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)