Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ustroju i prawa w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-HU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju i prawa w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W03;

PR_W09

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Ukazanie studentom źródeł i genezy współczesnych instytucji ustrojowych i prawnych; pozyskanie przez nich umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa polskiego; wyrobienie zdolności analizy oraz rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z ustrojem sądownictwa oraz prawem sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza oraz okresu staropolskiego. Podstawowym celem zajęć jest także przedstawienie ewolucji ustroju państwa (zwłaszcza źródeł i rozwoju polskiego parlamentaryzmu). Pośrednim zaś wdrożenie umiejętności krytycznego spojrzenia na obecne systemy władzy oraz rozwiązania prawne przez pryzmat wiedzy historycznej. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa jest z kolei okazją do zapoznania studentów z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się polskiej tradycji prawnej w I Rzeczypospolitej. Cechy polskiego prawa w okresie staropolskim (partykularyzm prawny, przywileje, immunitety). Źródła prawa i źródła poznania prawa (ziemskiego, miejskiego i wiejskiego). Prawo kościelne na ziemiach polskich. Prawo niemieckie na ziemiach polskich (jako podstawa prawno-organizacyjna miast i wsi). (5 godzin)

2. Ustrój sądownictwa do 1795 r. Stanowy charakter wymiaru sprawiedliwości: sądownictwo monarsze; sądy dla szlachty; sądy dominialne (privilegium fori); sąd referendarski; autonomia i ustrój sądownictwa miejskiego, sądy prawa niemieckiego. Nagana sędziego i instytucja apelacji. (5 godzin)

3. Prawo prywatne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa prywatnego. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. Charakterystyka wybranych instytucji prawnych (małżeńskie prawo majątkowe, status wdowy). (2 godziny)

4. Prawo karne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa karnego. (2 godziny)

5. Cechy charakterystyczne procesu w dawnej Polsce. Zasady procesowe. Procesy specjalne. Postępowanie dowodowe (zasada tzw. ustawowej teorii dowodowej, zasada bliższości do dowodu, ekscepcje dowodowe, środki dowodowe - ich podział i charakterystyka, ordalia, pojedynek sądowy w świetle relacji zawartej w Księdze elbląskiej. Odrębności w procesie miejskim. Odrębności w procesie wiejskim. (2 godziny)

6. Ziemie polskie w dobie porozbiorowej (1772/1795-1918). Księstwo Warszawskie (1807). Królestwo Polskie (1815). Konstytucja Księstwa Warszawskiego i Królestwo Polskiego. Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja sądownictwa. Wolne Miasto Kraków. Wielkie Księstwo Poznańskie. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (4 godziny)

7. Odzyskanie przez Polską niepodległości w 1918 r. II Rzeczpospolita. Konstytucja marcowa (1921). Nowela sierpniowa (1926). Konstytucja kwietniowa (1935). Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja wymiaru sprawiedliwości (2 godziny)

8. Polska w okresie drugiej wojny światowej. Polska po zakończeniu drugiej wojny światowej. Konstytucja PRL (1952). Okres transformacji ustrojowej (2 godziny)

Oczekiwane kompetencje studenta:

Rozumienie pojęć historycznych i umiejętność posługiwania się nimi. Znajomość w/w zagadnień związanych z dawnym ustrojem Polski oraz treści prawa polskiego. Umiejętność analizy źródeł historycznych (źródeł prawa oraz poznania prawa).

Literatura:

Podręcznik przewodni: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2016; 1. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2019; 2. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008).

Literatura uzupełniająca: (1. M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000; 4. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008; 5. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 6. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X-XVIII w., Kraków 1997; 7. S. Płaza, Historia prawa w Polsce, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 1993).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Main books: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2016; 1. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2019; 2. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008).

Complementary book: (1. M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000; 4. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008; 5. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 6. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X-XVIII w., Kraków 1997; 7. S. Płaza, Historia prawa w Polsce, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 1993).

Metody i kryteria oceniania:

PR_W01: zna i rozumie charakter i znaczenie nauk historyczno prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla historii prawa - metoda oceniania w postaci egzaminu pisemnego

PR_W02: zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego i prywatnego, w aspekcie historycznym - metoda oceniania w postaci egzaminu pisemnego

PR_W03: zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w Polsce - metoda oceniania w postaci egzaminu pisemnego

PR_W09: zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym - metoda oceniania w postaci egzaminu pisemnego

Kryteria oceniania

PR_W01

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenie nauk historyczno prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla historii prawa;

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie charakteru i znaczenia nauk historyczno prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla historii prawa;

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauk historyczno prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla historii prawa;

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauk historyczno prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla historii prawa;

PR_W02

Ocena niedostateczna(2)

Student nie zna i rozumie źródeł i charakteru norm prawa publicznego i prywatnego w aspekcie historycznym

Ocena dostateczna (3)

Student w dostatecznym zakresie zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego i prywatnego, w aspekcie historycznym;

Ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego i prywatnego w aspekcie historycznym;

Ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego i prywatnego w aspekcie historycznym

PR_W03

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie procesu kształtowania się norm i instytucji prawnych w Polsce

Ocena dostateczna (3)

Student zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w Polsce stopniu podstawowym

Ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w Polsce

Ocena bardzo dobra (5)

Student biegle zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w Polsce

PR_W09

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie rozumie procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym;

Ocena dostateczne (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym;

Ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym;

Ocena bardzo dobra (5)

Student biegle zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

1. Udział w wykładzie - 24h

2. Opracowanie literatury - 6h

3. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 45h

SUMA PUNKTÓW ECTS: 75h/25 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Ukazanie studentom źródeł i genezy współczesnych instytucji ustrojowych i prawnych; pozyskanie przez nich umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa polskiego; wyrobienie zdolności analizy oraz rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z ustrojem sądownictwa oraz prawem sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza oraz okresu staropolskiego. Podstawowym celem zajęć jest także przedstawienie ewolucji ustroju państwa (zwłaszcza źródeł i rozwoju polskiego parlamentaryzmu). Pośrednim zaś wdrożenie umiejętności krytycznego spojrzenia na obecne systemy władzy oraz rozwiązania prawne przez pryzmat wiedzy historycznej. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa jest z kolei okazją do zapoznania studentów z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się polskiej tradycji prawnej w I Rzeczypospolitej. Cechy polskiego prawa w okresie staropolskim (partykularyzm prawny, przywileje, immunitety). Źródła prawa i źródła poznania prawa (ziemskiego, miejskiego i wiejskiego). Prawo kościelne na ziemiach polskich. Prawo niemieckie na ziemiach polskich (jako podstawa prawno-organizacyjna miast i wsi). (5 godzin)

2. Ustrój sądownictwa do 1795 r. Stanowy charakter wymiaru sprawiedliwości: sądownictwo monarsze; sądy dla szlachty; sądy dominialne (privilegium fori); sąd referendarski; autonomia i ustrój sądownictwa miejskiego, sądy prawa niemieckiego. Nagana sędziego i instytucja apelacji. (5 godzin)

3. Prawo prywatne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa prywatnego. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. Charakterystyka wybranych instytucji prawnych (małżeńskie prawo majątkowe, status wdowy). (2 godziny)

4. Prawo karne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa karnego. (2 godziny)

5. Cechy charakterystyczne procesu w dawnej Polsce. Zasady procesowe. Procesy specjalne. Postępowanie dowodowe (zasada tzw. ustawowej teorii dowodowej, zasada bliższości do dowodu, ekscepcje dowodowe, środki dowodowe - ich podział i charakterystyka, ordalia, pojedynek sądowy w świetle relacji zawartej w Księdze elbląskiej. Odrębności w procesie miejskim. Odrębności w procesie wiejskim. (2 godziny)

6. Ziemie polskie w dobie porozbiorowej (1772/1795-1918). Księstwo Warszawskie (1807). Królestwo Polskie (1815). Konstytucja Księstwa Warszawskiego i Królestwo Polskiego. Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja sądownictwa. Wolne Miasto Kraków. Wielkie Księstwo Poznańskie. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (4 godziny)

7. Odzyskanie przez Polską niepodległości w 1918 r. II Rzeczpospolita. Konstytucja marcowa (1921). Nowela sierpniowa (1926). Konstytucja kwietniowa (1935). Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja wymiaru sprawiedliwości (2 godziny)

8. Polska w okresie drugiej wojny światowej. Polska po zakończeniu drugiej wojny światowej. Konstytucja PRL (1952). Okres transformacji ustrojowej (2 godziny)

Oczekiwane kompetencje studenta:

Rozumienie pojęć historycznych i umiejętność posługiwania się nimi. Znajomość w/w zagadnień związanych z dawnym ustrojem Polski oraz treści prawa polskiego. Umiejętność analizy źródeł historycznych (źródeł prawa oraz poznania prawa).

Literatura:

Podręcznik przewodni: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2016; 1. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2019; 2. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008).

Literatura uzupełniająca: (1. M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000; 4. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008; 5. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 6. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X-XVIII w., Kraków 1997; 7. S. Płaza, Historia prawa w Polsce, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 1993).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

1. Udział w wykładzie - 24h

2. Opracowanie literatury - 6h

3. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 45h

SUMA PUNKTÓW ECTS: 75h/25 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Ukazanie studentom źródeł i genezy współczesnych instytucji ustrojowych i prawnych; pozyskanie przez nich umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa polskiego; wyrobienie zdolności analizy oraz rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z ustrojem sądownictwa oraz prawem sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza oraz okresu staropolskiego. Podstawowym celem zajęć jest także przedstawienie ewolucji ustroju państwa (zwłaszcza źródeł i rozwoju polskiego parlamentaryzmu). Pośrednim zaś wdrożenie umiejętności krytycznego spojrzenia na obecne systemy władzy oraz rozwiązania prawne przez pryzmat wiedzy historycznej. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa jest z kolei okazją do zapoznania studentów z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się polskiej tradycji prawnej w I Rzeczypospolitej. Cechy polskiego prawa w okresie staropolskim (partykularyzm prawny, przywileje, immunitety). Źródła prawa i źródła poznania prawa (ziemskiego, miejskiego i wiejskiego). Prawo kościelne na ziemiach polskich. Prawo niemieckie na ziemiach polskich (jako podstawa prawno-organizacyjna miast i wsi). (5 godzin)

2. Ustrój sądownictwa do 1795 r. Stanowy charakter wymiaru sprawiedliwości: sądownictwo monarsze; sądy dla szlachty; sądy dominialne (privilegium fori); sąd referendarski; autonomia i ustrój sądownictwa miejskiego, sądy prawa niemieckiego. Nagana sędziego i instytucja apelacji. (5 godzin)

3. Prawo prywatne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa prywatnego. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. Charakterystyka wybranych instytucji prawnych (małżeńskie prawo majątkowe, status wdowy). (2 godziny)

4. Prawo karne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa karnego. (2 godziny)

5. Cechy charakterystyczne procesu w dawnej Polsce. Zasady procesowe. Procesy specjalne. Postępowanie dowodowe (zasada tzw. ustawowej teorii dowodowej, zasada bliższości do dowodu, ekscepcje dowodowe, środki dowodowe - ich podział i charakterystyka, ordalia, pojedynek sądowy w świetle relacji zawartej w Księdze elbląskiej. Odrębności w procesie miejskim. Odrębności w procesie wiejskim. (2 godziny)

6. Ziemie polskie w dobie porozbiorowej (1772/1795-1918). Księstwo Warszawskie (1807). Królestwo Polskie (1815). Konstytucja Księstwa Warszawskiego i Królestwo Polskiego. Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja sądownictwa. Wolne Miasto Kraków. Wielkie Księstwo Poznańskie. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (4 godziny)

7. Odzyskanie przez Polską niepodległości w 1918 r. II Rzeczpospolita. Konstytucja marcowa (1921). Nowela sierpniowa (1926). Konstytucja kwietniowa (1935). Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja wymiaru sprawiedliwości (2 godziny)

8. Polska w okresie drugiej wojny światowej. Polska po zakończeniu drugiej wojny światowej. Konstytucja PRL (1952). Okres transformacji ustrojowej (2 godziny)

Oczekiwane kompetencje studenta:

Rozumienie pojęć historycznych i umiejętność posługiwania się nimi. Znajomość w/w zagadnień związanych z dawnym ustrojem Polski oraz treści prawa polskiego. Umiejętność analizy źródeł historycznych (źródeł prawa oraz poznania prawa).

Literatura:

Podręcznik przewodni: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2016; 1. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2019; 2. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008).

Literatura uzupełniająca: (1. M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000; 4. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008; 5. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 6. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X-XVIII w., Kraków 1997; 7. S. Płaza, Historia prawa w Polsce, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 1993).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

1. Udział w wykładzie - 24h

2. Opracowanie literatury - 6h

3. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 45h

SUMA PUNKTÓW ECTS: 75h/25 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Ukazanie studentom źródeł i genezy współczesnych instytucji ustrojowych i prawnych; pozyskanie przez nich umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa polskiego; wyrobienie zdolności analizy oraz rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z ustrojem sądownictwa oraz prawem sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza oraz okresu staropolskiego. Podstawowym celem zajęć jest także przedstawienie ewolucji ustroju państwa (zwłaszcza źródeł i rozwoju polskiego parlamentaryzmu). Pośrednim zaś wdrożenie umiejętności krytycznego spojrzenia na obecne systemy władzy oraz rozwiązania prawne przez pryzmat wiedzy historycznej. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa jest z kolei okazją do zapoznania studentów z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się polskiej tradycji prawnej w I Rzeczypospolitej. Cechy polskiego prawa w okresie staropolskim (partykularyzm prawny, przywileje, immunitety). Źródła prawa i źródła poznania prawa (ziemskiego, miejskiego i wiejskiego). Prawo kościelne na ziemiach polskich. Prawo niemieckie na ziemiach polskich (jako podstawa prawno-organizacyjna miast i wsi). (5 godzin)

2. Ustrój sądownictwa do 1795 r. Stanowy charakter wymiaru sprawiedliwości: sądownictwo monarsze; sądy dla szlachty; sądy dominialne (privilegium fori); sąd referendarski; autonomia i ustrój sądownictwa miejskiego, sądy prawa niemieckiego. Nagana sędziego i instytucja apelacji. (5 godzin)

3. Prawo prywatne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa prywatnego. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. Charakterystyka wybranych instytucji prawnych (małżeńskie prawo majątkowe, status wdowy). (2 godziny)

4. Prawo karne w epoce przedrozbiorowej. Cechy charakterystyczne prawa karnego. (2 godziny)

5. Cechy charakterystyczne procesu w dawnej Polsce. Zasady procesowe. Procesy specjalne. Postępowanie dowodowe (zasada tzw. ustawowej teorii dowodowej, zasada bliższości do dowodu, ekscepcje dowodowe, środki dowodowe - ich podział i charakterystyka, ordalia, pojedynek sądowy w świetle relacji zawartej w Księdze elbląskiej. Odrębności w procesie miejskim. Odrębności w procesie wiejskim. (2 godziny)

6. Ziemie polskie w dobie porozbiorowej (1772/1795-1918). Księstwo Warszawskie (1807). Królestwo Polskie (1815). Konstytucja Księstwa Warszawskiego i Królestwo Polskiego. Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja sądownictwa. Wolne Miasto Kraków. Wielkie Księstwo Poznańskie. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (4 godziny)

7. Odzyskanie przez Polską niepodległości w 1918 r. II Rzeczpospolita. Konstytucja marcowa (1921). Nowela sierpniowa (1926). Konstytucja kwietniowa (1935). Parlamentaryzm. Administracja. Organizacja wymiaru sprawiedliwości (2 godziny)

8. Polska w okresie drugiej wojny światowej. Polska po zakończeniu drugiej wojny światowej. Konstytucja PRL (1952). Okres transformacji ustrojowej (2 godziny)

Oczekiwane kompetencje studenta:

Rozumienie pojęć historycznych i umiejętność posługiwania się nimi. Znajomość w/w zagadnień związanych z dawnym ustrojem Polski oraz treści prawa polskiego. Umiejętność analizy źródeł historycznych (źródeł prawa oraz poznania prawa).

Literatura:

Podręcznik przewodni: (1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2016; 1. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2019; 2. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008).

Literatura uzupełniająca: (1. M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000; 4. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008; 5. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 6. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X-XVIII w., Kraków 1997; 7. S. Płaza, Historia prawa w Polsce, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 1993).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)