Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-LP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W07

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne)

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi dotyczącymi słownego formułowania myśli i uzasadniania twierdzeń. Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Założenia i cele (szczegółowe):

Zrozumienie podstawowych terminów z zakresu logiki prawniczej i ćwiczenie zdolności posługiwania się nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Zainteresować studentów potrzebą posługiwania się terminami ostrymi i o wyraźnej treści językowej. Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami błędów logicznych. Wypowiedzi oceniające i normatywne. Wynajdywanie niezgodności norm i korzystanie z reguł kolizyjnych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Przedmiot logiki. Funkcje wypowiedzi. Pojęcie zdania w sensie logicznym.

Wyrażanie i stwierdzanie.

-Klasyczne spójniki logiczne

-Prawa klasycznego rachunku zdań. Zapisywanie zdań w języku klasycznego

rachunku zdań.

-Nazwy. Desygnat nazwy. Zakres i treść nazwy. Ostrość zakresu nazwy, wyraźność nazwy. Rodzaje nazw.

-Zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Prawa logiczne kwadratu logicznego

Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny, budowa i zasady poprawności trybów. Sylogizm prawniczy.

-Zaprzeczanie zdaniom złożonym

-Pojęcie relacji. Rodzaje relacji. Relacje porządkujące zbiór. Porządek

i całkowity porządek

-Relacje równoważnościowe i podział logiczny zbioru, klasyfikacja,

typologia i partycja

-Systemy świadomych przekonań. Oceny i normy.

-Pojęcie wnioskowania. Wnioskowania dedukcyjne , redukcyjne i inne.

-Uzasadnianie przekonań. Dowodzenie twierdzeń , sprawdzanie hipotez

i wyjaśnianie zjawisk.

-Pragmatyka logiczna: wypowiedzi okazjonalne, presupozycje, implikatury

i akty mowy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników,

Warszawa 2003.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2000.

2.Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2000.

3.Mieczysław Omyła, Zarys logiki, Warszawa, 1995.

4.Marek Tokarz, Wykłady z logiki, Tychy 1998.

5.Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa, PWN 2000.

2.Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa PWN 2000

3.Mieczysław Omyła, Zarys logiki, Warszawa, WSiP 1995.

4.Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

PR_W01- student zna i rozumie charakter oraz znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do logiki oraz zna sposoby definiowania pojęć właściwych dla prawa

PR_W07 - student zna metody i narzędzia logiczne służące tworzeniu norm w zakresie prawa.

Opis ECTS (zaoczni):

Udział w wykładzie: 16 h

Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 32 h

Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 25 h

Udział w konsultacjach: 3 h

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocenianie ciągłe, ocena prac pisemnych, egzamin

Kryteria oceniania efektu kształcenia PR_W01

na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie charakteru oraz znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do logiki i innych nauk . Nie zna sposobów definiowania pojęć właściwych dla prawa.

na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie w zakresie podstawowym charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do logiki. Zna podstawowe metody definiowania pojęć.

na ocenę 4, 4,5: student rozumie i ma dobrą wiedzę w zakresie charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do logiki i innych nauk. Ma wiedzę w zakresie definiowania pojęć wykraczającą poza podstawowe metody.

na ocenę 5: student rozumie i ma bardzo dobrą wiedzę w zakresie charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do logiki i innych nauk. Ma wiedzę w zakresie definiowania pojęć wykraczającą poza podstawowe metody, wie jak radzić sobie z trudnymi do zdefiniowania pojęciami.

Kryteria oceniania efektu kształcenia PR_W07

na ocenę 2: student nie zna metod i narzędzi logicznych służące tworzeniu norm w zakresie prawa.

na ocenę 3, 3,5: student zna dostatecznie podstawowe metody i narzędzia logiczne służące tworzeniu norm w zakresie prawa.

na ocenę 4, 4,5: student zna na poziomie dobrym podstawowe metody i narzędzia logiczne służące tworzeniu norm w zakresie prawa. Student zna niektóre bardziej zaawansowane metody i narzędzia logiczne.

na ocenę 5: student zna na poziomie bardzo dobrym podstawowe metody i narzędzia logiczne służące tworzeniu norm w zakresie prawa. Student zna dobrze niektóre bardziej zaawansowane metody i narzędzia logiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celami wykładu są:

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi dotyczącymi słownego formułowania myśli i uzasadniania twierdzeń.

- wprowadzenie różnych sposobów definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa.

- wprowadzenie odróżnienia poziomów języka, w tym odróżnienia języka prawnego od języka prawniczego

- zainteresowanie studentów potrzebą posługiwania się terminami ostrymi i o wyraźnej treści językowej.

- zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami błędów logicznych.

Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami błędów logicznych.

- Wprowadzenie odróżnienia wypowiedzi oceniających i normatywnych od innych wypowiedzi oraz wynajdywanie niezgodności norm i korzystanie z reguł kolizyjnych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Przedmiot logiki. Funkcje wypowiedzi. Pojęcie zdania w sensie logicznym.

Wyrażanie i stwierdzanie.

-Klasyczne spójniki logiczne

-Prawa klasycznego rachunku zdań. Zapisywanie zdań w języku klasycznego

rachunku zdań.

-Nazwy. Desygnat nazwy. Zakres i treść nazwy. Ostrość zakresu nazwy, wyraźność nazwy. Rodzaje nazw.

-Zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Prawa logiczne kwadratu logicznego

Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny, budowa i zasady poprawności trybów. Sylogizm prawniczy.

-Zaprzeczanie zdaniom złożonym

-Pojęcie relacji. Rodzaje relacji. Relacje porządkujące zbiór. Porządek

i całkowity porządek

-Relacje równoważnościowe i podział logiczny zbioru, klasyfikacja,

typologia i partycja

-Systemy świadomych przekonań. Oceny i normy.

-Pojęcie wnioskowania. Wnioskowania dedukcyjne , redukcyjne i inne.

-Uzasadnianie przekonań. Dowodzenie twierdzeń , sprawdzanie hipotez

i wyjaśnianie zjawisk.

-Pragmatyka logiczna: wypowiedzi okazjonalne, presupozycje, implikatury

i akty mowy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2000.

2.Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2000.

3.Mieczysław Omyła, Zarys logiki, Warszawa, 1995.

4.Marek Tokarz, Wykłady z logiki, Tychy 1998.

5.Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk 2006.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)