Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-LP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02

Skrócony opis:

Cele:

Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Ćwiczenie zdolności posługiwania się terminami z zakresu logiki prawniczej nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Rozpoznawanie podstawowych rodzajów błędów logicznych. Opis

Pełny opis:

Tematy:

-Kategorie syntaktyczne wyrażeń, poziomy języka

-Klasyczne spójniki logiczne. Zapisywanie zdań w języku klasycznego rachunku zdań.

- Rozumowania Błędy w rozumowaniach.

-Ustalanie związków logicznych zachodzących pomiędzy zdaniami. Prawa klasycznego rachunku zdań. Zaprzeczanie zdaniom złożonym

- Rachunek nazw. Prawa logiczne kwadratu logicznego, prawa konwersji, prawa obwersji, prawa kontrapozycji. Przekształcenia zdań kategorycznych. Błędy w rozumowaniach. Zaprzeczanie zdaniom kategorycznym.

-Definiowanie pojęć. Podziały definicji. Błędy w definicjach

-Pojęcie relacji. Formalne proste własności relacji.

- Formalne złożone własności relacji: relacje porządkujące zbiór. i relacje równoważnościowe. Podział logiczny zbioru.

Literatura:

Literatura

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2007;

2. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2008.

3. A.Malinowski, M.Pełka, R.Brzeski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2007;

4. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2005;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01 Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz stosować ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu logiki prawniczej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16 h

Samodzielne rozwiązywanie zadań: 20 h

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do sprawdzianów 10 h

Udział w konsultacjach: 5 h

Suma godzin: 56 = około 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium ustne i (kolokwium pisemne lub test)

Kryteria oceniania efektu PR_U01:

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz stosować ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych.

Na ocenę 3, 3,5: Student posiadł dostateczną umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4,5: Student posiadł na poziomie dobrym umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student posiadł na poziomie bardzo dobrym umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Kryteria oceniania PR_U02:

na ocenę 2: Student nie ma potrzebnej wiedzy teoretycznej z zakresu logiki prawniczej lub nie umie posiadanej wiedzy wykorzystać do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

na ocenę 3: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie w dostatecznym stopniu wykorzystywać ją do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

na ocenę 4: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie na poziomie dobrym wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie na poziomie bardzo dobrym wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wesserling
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wesserling
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)