Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona danych osobowych (ODO)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-MIP-odo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych (ODO)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł z zakresu informatyczno-prawnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac55bd894628f47e48f175770e470cb9c%40thread.tacv2/conversations?groupId=82f782fa-e47c-4803-9ff9-d5f4e7668f50&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W06

PR_W07

PR_W09

PR_U02

PR_U03

PR_U05

PR_K01

PR_K04

Skrócony opis:

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które nimi dysponują. Obowiązek ochrony danych osobowych wynika z zapisu przepisów prawa, w szczególności z ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobnych tzw. RODO. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych na szczeblu unijnym jak i krajowym.

Także omówione zostaną przykładowe regulacje szczególne np. z zakresu prawa pracy.

Pełny opis:

W czasie wykładów omawiane są m.in zagadnienia:

Cel regulacji

Zakres stosowania

Podstawowe definicje

Zasady ochrony danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Zadani, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych

Środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka

Ochrona danych w czasie projektowania i domyślna ochrona danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych

Organ nadzorczy

Sankcje

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Literatura:

Akty prawne:

Konsytuacja RP

Rozporządzenie 2016/697

Dyrektywa 2016/680

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r.

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw z związku z zapewnieniem stosowania RODO

Kodeks pracy

Komentarze do RODO i DODO

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego

EK2. Zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego

EK3. Zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

EK 4. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z zakresu prawa publicznego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

EK5. Potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

EK6. Potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

EK7. Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

EK8. Potrafi określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach - 15 h

Lektura literatury i orzecznictwa - 20 h

Przygotowanie do zajęć - 20 h

Przygotowanie do kolokwium - 20 h

Liczba ECTS 75/25 (1 ECTS = 25 h pracy studenta) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie MS Teams

Typ oceniania: egzamin pisemny w formie testu zamieszczonego na

platformie Moodle

Kryteria oceniania:

EK1. Ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego

Na ocenę 2 (ndst) nie ma wiedzy na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego

Na ocenę 3 (dst) posiada bardzo ogólną wiedzą na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego

Na ocenę 4 (db) posiada ogólną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego

Na ocenę 5 (bdb) posiada wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego

EK2. Zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego

Na ocenę 2 (ndst) nie zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego

Na ocenę 3 (dst) Zna bardzo ogólnie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego

Na ocenę 4 (db) Zna ogólnie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego

Na ocenę 5 (bdb) Zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego

Ek3. Zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2 (ndst) nie zna procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3 (dst) zna bardzo ogólnie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4 (db) zna ogólnie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

informacyjnego w praktyce

Na ocenę 5 (bdb) zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

informacyjnego w praktyce

EK4. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z zakresu prawa publicznego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3 (dst) potrafi wykorzystywać bardzo ogólne wiedzę teoretyczna z zakresu prawa publicznego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4 (db) potrafi wykorzystać ogólne wiedzę teoretyczna z zakresu prawa publicznego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5 (bdb) potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

EK5. Potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 3 (dst) potrafi bardzo ogólne analizować rolę norm prawnych prawa publicznego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 4 (db) potrafi ogólne analizować rolę norm prawnych prawa publicznego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 5 (bdb) potrafi samodzielnie analizować rolę norm prawnych prawa publicznego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

EK6. Potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę 3 (dst) potrafi bardzo ogólne wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę 4 (db) potrafi ogólne wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę 5 (bdb) potrafi samodzielnie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

EK7. Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi uzupełniać i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 3 ( dst) potrafi bardzo ogólne uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 4 ( db) potrafi ogólne uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 5 ( bdb) potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

EK8. Potrafi określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi określać priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 3 (dst) potrafi bardzo ogólne określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 4 (db) potrafi ogólne określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 5 (bdb) potrafi samodzielnie określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Konieczna-Drzewiecka
Prowadzący grup: Beata Konieczna-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Konieczna-Drzewiecka
Prowadzący grup: Beata Konieczna-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które nimi dysponują. Obowiązek ochrony danych osobowych wynika z zapisu przepisów prawa, w szczególności z ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobnych tzw. RODO. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych na szczeblu unijnym jak i krajowym.

Także omówione zostaną przykładowe regulacje szczególne np. z zakresu prawa pracy.

Literatura:

Akty prawne:

Konsytuacja RP

Rozporządzenie 2016/697

Dyrektywa 2016/680

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r.

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw z związku z zapewnieniem stosowania RODO

Kodeks pracy

Komentarze do RODO i DODO

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drobek
Prowadzący grup: Piotr Drobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.