Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii- moduł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-MZE-pe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii- moduł
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł z zakresu zarządzania lub ekonomii
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W02

Umiejętności:

PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09

Kompetencje:

PR_K01, PR_K02, PR_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

PR_W02 Student zna i rozumie źródła i charakter podstaw ekonomii, w aspekcie historycznym i współczesnym.

Umiejętności:

PR_U02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw ekonomii do opisu, analizy i rozwiązywania spraw prawnych

PR_U07 Student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w ekonomii w ujęciu porównawczym.

PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie ekonomii, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

PR_U09 Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie podstaw ekonomii w aspekcie porównawczym.

Kompetencje:

PR_K01 Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu ekonomii oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PR_K02 Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z ekonomii.

PR_K04 Student potrafi określać priorytety w ekonomii - samodzielnie lub w grupie.

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 16

Przygotowanie do zajęć 16

Konsultacje 16

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 52

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna:

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie.

Stosowana jest aplikacja MS Teams oraz Umail.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a705f1836a36c410fa3ef92e1bf214d22%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2b532db3-4551-4cc7-b571-7255084002f3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

Wiedza:

PR_W02 Student zna i rozumie podstawy ekonomii, w aspekcie historycznym i współczesnym.

ndst Student nie zna i nie rozumie podstaw ekonomii, w aspekcie historycznym i współczesnym.

dst Student w sposób podstawowy zna i rozumie źródła i charakter podstaw ekonomii, w aspekcie historycznym i współczesnym

db Student dobrze zna i rozumie źródła i charakter podstaw ekonomii, w aspekcie historycznym i współczesnym

bdb Student w pełnym zakresie zna i rozumie źródła i charakter podstaw ekonomii, w aspekcie historycznym i współczesnym

Umiejętności:

PR_U02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw ekonomii

ndst Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw ekonomii do opisu i analizy konkretnych sytuacji prawno-ekonomicznych

dst Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw ekonomii do opisu i analizy konkretnych sytuacji prawno-ekonomicznych

db Student potrafi w stopniu zadowalającym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw ekonomii do opisu, analizy konkretnych sytuacji prawno-ekonomicznych

bdb Student potrafi swobodnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw ekonomii do opisu i analizy konkretnych sytuacji prawno-ekonomicznych

PR_U07 Student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w ekonomii w ujęciu porównawczym.

ndst Student nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku polskim i obcym stosowanych w ekonomii w ujęciu porównawczym.

dst Student potrafi w stopniu podstawowym projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w ekonomii w ujęciu porównawczym.

db Student potrafi w sposób zadowalający projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w ekonomii w ujęciu porównawczym.

bdb Student potrafi w pełnym zakresie projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w ekonomii w ujęciu porównawczym.

PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie podstaw ekonomii, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

ndst Student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie podstaw ekonomii, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

dst Student potrafi w stopniu podstawowym sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie podstaw ekonomii, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

db Student potrafi w sposób zadowalający sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie podstaw ekonomii, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

bdb Student potrafi bardzo dobrze sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie podstaw ekonomii, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

PR_U09 Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie ekonomii w aspekcie porównawczym.

ndst Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień w języku polskim i obcym w zakresie ekonomii w aspekcie porównawczym.

dst Student potrafi w stopniu podstawowym projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskim i obcym w zakresie ekonomii w aspekcie porównawczym.

db Student potrafi dobrze projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskim i obcym w zakresie ekonomii w ujęciu porównawczym.

bdb Student potrafi bardzo dobrze projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskim i obcym w zakresie ekonomii w ujęciu porównawczym.

Kompetencje:

PR_K01 Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzy z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

ndst Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić swojej wiedzy z zakresu ekonomii i nie jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

dst Student potrafi w stopniu podstawowym uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

db Student potrafi w sposób zadowalający uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

bdb Student potrafi bardzo dobrze uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PR_K02 Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z podstaw ekonomii

ndst Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów wynikających z podstaw ekonomii

dst Student potrafi w stopniu podstawowym identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z podstaw ekonomii

db Student dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z podstaw ekonomii

bdb Student potrafi bardzo dobrze identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z podstaw ekonomii

PR_K04 Student potrafi określać priorytety w ekonomii - samodzielnie lub w grupie.

ndst Student nie potrafi określać priorytetów w ekonomii - samodzielnie lub w grupie.

dst Student potrafi w sposób podstawowy określać priorytety w ekonomii - samodzielnie lub w grupie.

db Student potrafi określać priorytety w ekonomii - samodzielnie lub w grupie.

bdb Student potrafi bardzo dobrze określać priorytety w ekonomii - samodzielnie lub w grupie.

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna (grupy 3-osobowe). Trzy pytania otwarte. Objętość łączna wszystkich odpowiedzi ok. 16 str. A4 z bibliografią.

1 pytanie = 6 pkt

0-8 pkt ndst

9-10 pkt dst

11-12 pkt dst+

13-14 pkt db

15-16 pkt db+

17-18 pkt bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.