Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-OPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład

PR_W05

PR_W02

PR_W06

PR_U03

PR_U05

PR_U06

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04


ćwiczenia

PR_U05;

PR_U06;

PR_U07;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04

Wymagania wstępne:

prawo konstytucyjne

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- Konstrukcji normatywnej praw człowieka

- Instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji ochrony praw człowieka w systemie wewnętrznym oraz systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego

- Relacji zachodzących między wewnętrznym systemem ochrony praw człowieka a system międzynarodowym, w szczególności systemem europejskim

Pełny opis:

Założenia i cele (szczegółowe):

Przedstawienie niżej wskazanych tematów szczegółowych:

- Pojęcie praw człowieka i systemu ich ochrony

- Zasady ogólne praw człowieka

- Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw

człowieka

- Granice wymagalności międzynarodowo chronionych praw

człowieka

- Omówienie poszczególnych praw człowieka:

- Prawo do życia

- Zakaz tortur

- Zakaz niewolnictwa, poddaństwa

- Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

- Prawo do słusznego procesu

- Prawo do prywatności

- zwięzłe omówienie najważniejszych pozostałych praw i wolności

- Klasyfikacje i katalogi praw człowieka

Zobowiązania międzynarodowe RP w dziedzinie praw człowieka a krajowych porządek prawny

- Zakres zobowiązań międzynarodowych RP w systemie Rady Europy

- Prawa człowieka w systemie Unii Europejskiej

- Pozytywizacja praw człowieka w sytemie Narodów Zjednoczonych. Zakres zobowiązań międzynarodowych RP w systemie NZ

- Instytucjonalne i proceduralne gwarancje ochron praw człowieka. System wewnętrzny

- Instytucjonalne i proceduralne gwarancje praw człowieka. System Rady Europy

- Instytucjonalne i proceduralne gwarancje ochrony praw podstawowych w systemie Unii Europejskiej

- Instytucjonalne i proceduralne gwarancje ochrony praw człowieka w systemie NZ

Lp. Tematyka zajęć:

1. Kształtowanie się koncepcji praw człowieka i systemów ich ochrony

2. Konstrukcja normatywnych zasad ogólnych prawa praw człowieka

3. Źródła aksjologiczne i normatywne praw człowieka

4. Konstytucjonalizacja praw człowieka w porządku prawnym RP

5. Gwarancje ustrojowe ochrony i poszanowania praw człowieka w RP

6. ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy.

7. Funkcjonowanie ETPC

8. Skarga do ETPC

9. Traktatowe umocowanie praw podstawowych UE

10. Prawa podstawowe w Karcie Praw Podstawowych

11. Międzynarodowa Karta Praw Człowieka NZ

Oczekiwane kompetencje studenta:

- umiejętność selektywnej (pod katem wskazanego zagadnienia) analizy tekstów normatywnych obowiązujących w systemie wewnętrznym i systemie międzynarodowym oraz wyroków sądowych (TK; ETPCZ; ETS)

- umiejętność syntetycznej prezentacji wyroków sądowych (TK; ETPCZ; ETS)

- umiejętność dokonywania interdyscyplinarnej analizy zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Dostęp studentów w Bibliotece WPiA UKSW do podręcznika przewodniego oraz w/w literatury uzupełniającej

dostęp studentów do internetowych baz, w szczególności do Human Rights Documentation Rady Europy (HUDOC)

dostęp studentów do publikowanych zbiorów orzeczeń TK; ETPCZ; ETS

możliwość korzystania podczas wykładów z rzutnika multimedialnego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin ma formę pisemną. Jest możliwość przystąpienia do egzaminu w tzw. terminie zerowym. Egzamin ma formę pisemną.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

M. Wiącek, W. Brzozowski, A. Krzywoń, Ochrona Praw Człowieka, Warszawa 2023

Literatura uzupełniająca:

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne Warszawa 2007, s. 82-90 (ONZ), s. 91-175 (Rada Europy), 177-268 (UE).

B. Banaszak i inni, Systemy ochrony praw człowieka, Wyd. Zakamycze, Wydanie II, Warszawa 2005: s. 57-116 (ONZ-owski system ochrony praw człowieka), s. 117-204 (Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy)

J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Wyd. II, s. I-405-440 (A. Wyrozumska, Jednostka w UE)

M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004. Zakamycze 2005

M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. Wydawnictwo C.H. Beck 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wiedza:

PR_W05 - wskazać, opisać wyjaśnić system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze

określonym przez prawo konstytucyjne oraz prawo międzynarodowe

PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat systemów ochrony praw człowieka i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego

Umiejętności: S2A_U01; S2A_U08; S2A_U07; S2A_U05; S2A_U09

PR_U05 - posiada wiedzę teoretyczną z zakresu działania praw człowieka, systemy ochrony praw człowieka oraz procesy ich powstawania

PR_U09- przedstawia w formie odpowiedzi ustnej poszczególne prawa człowieka gwarantowane przez systemy ochrony funkcjonujące na różnych szczeblach oraz organy odpowiedzialne za ochronę praw człowieka i podstawy prawne ich funkcjonowania

PR_U07- zastosować procedury ochrony praw człowieka obowiązujące w polskim porządku prawnym, poprzez oprzygotowanie skargi konstytucyjnej oraz wniosku do RPO

PR_U06- zastosować procedury ochrony praw człowieka obowiązujące w systemie: Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, w kontekście konretnego stanu faktycznego.

Kompetencje:

PR_K01 - student poprzez zadania domowe poszukuje samodzielnie orzecznictwa

PR_K03 - podczas zajęć student pracuje w grupach podczas analiz case study

PR_K04 -potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym sugerując odpowiednie rozwiązanie

..................................................................................

Opis ECTS - 2 punkty

udział w wykładzie - 16 h

praca samodzielna - 14 h

przygotowanie do egzaminu - 25 h

SUMA - 55 h - ok. 2 ECTS

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5

wykład - 2 ECTS

ćwiczenia - 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę niedostateczną (2,0)

student nie jest w stanie omówić podstawowych praw człowieka przysługujących jednostce, ani nie jest zorientowany w systemie instytucjonalnych gwarancji ochrony praw człowieka

na ocenę dostateczną (3,0)

student potrafi w stopniu dostatecznym omówić podstawowe prawa człowieka przysługujące jednostce; jest zorientowany w systemie instytucjonalnych gwarancji ochrony praw człowieka

na ocenę dobry (4,0)

student omawia podstawowe prawa człowieka przysługujące jednostce; orientuje się w podstawowym orzecznictwie ETPC jest zorientowany w systemie instytucjonalnych gwarancji ochrony praw człowieka; Potrafi omówić mechanizmy skargowe do organów międzynarodowej ochrony praw człowieka

na ocenę bardzo dobry (5,0)

student bardzo dobrze orientuje się w gwarancjach międzynarodowej ochrony praw człowieka w podstawowym orzecznictwie ETPC; jest zorientowany w systemie instytucjonalnych gwarancji ochrony praw człowieka; Potrafi omówić mechanizmy skargowe do organów międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz ich konsekwencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)