Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-OPC-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

PR_W05

PR_W07


Ćwiczenia

PR_U05;

PR_U06;

PR_U07;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do problematyki wolności i praw jednostek. Przedmiotem wykładu jest geneza regulacji krajowych i międzynarodowych określających relację jednostki do państwa, wyjaśnienie fundamentalnych pojęć z zakresu praw człowieka, a także zapoznanie studentów z podstawowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Celem przedmiotu jest ponadto omówienie wolności i praw, istotnych z punktu widzenia zawodów prawniczych – m.in. prawa do sądu i rzetelnego procesu, prawa do dobrej administracji, prawa do skutecznego środka odwoławczego, prawa do ochrony własności i innych praw majątkowych, wolności osobistej, wolności działalności gospodarczej, wolności słowa i prawa do prywatności.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do nauki o prawach człowieka

2. Prawa człowieka – podstawowe pojęcia

3. Krajowy system ochrony praw człowieka, Konstytucja RP

4. Europejski system ochrony praw człowieka

5. Ochrona praw i wolności w systemie Unii Europejskiej

6. Godność człowieka. Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Prawo do ochrony życia

7. Wolność osobista. Prawo do sądu i rzetelnego procesu. Zakaz karania bez podstawy prawnej. Zasada ne bis in idem

8. Prawo do prywatności i ochrony życia rodzinnego

9. Wolność myśli, sumienia i wyznania

10. Wolność wypowiedzi

11. Wolność zgromadzeń. Wolność zrzeszania się

12. Zasada równości i zakaz dyskryminacji

13. Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne

14. Sprawy polskie przed ETPC i wykonywanie orzeczeń ETPC

15. Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka

Literatura:

Literatura podstawowa

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Warszawa 2018

A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018

M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, Toruń 2017

Literatura uzupełniająca

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa Człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, Olsztyn 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wiedza:

PR_W05 - wskazać, opisać wyjaśnić system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze

określonym przez prawo konstytucyjne oraz prawo międzynarodowe

PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat systemów ochrony praw człowieka i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego

Umiejętności: S2A_U01; S2A_U08; S2A_U07; S2A_U05; S2A_U09

PR_U05 - posiada wiedzę teoretyczną z zakresu działania praw człowieka, systemy ochrony praw człowieka oraz procesy ich powstawania

PR_U09- przedstawia w formie odpowiedzi ustnej poszczególne prawa człowieka gwarantowane przez systemy ochrony funkcjonujące na różnych szczeblach oraz organy odpowiedzialne za ochronę praw człowieka i podstawy prawne ich funkcjonowania

PR_U07- zastosować procedury ochrony praw człowieka obowiązujące w polskim porządku prawnym, poprzez oprzygotowanie skargi konstytucyjnej oraz wniosku do RPO

PR_U06- zastosować procedury ochrony praw człowieka obowiązujące w systemie: Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, w kontekście konretnego stanu faktycznego.

Kompetencje:

PR_K01 - student poprzez zadania domowe poszukuje samodzielnie orzecznictwa

PR_K03 - podczas zajęć student pracuje w grupach podczas analiz case study

PR_K04 -potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym sugerując odpowiednie rozwiązanie

Opis ECTS - 3 punkty

udział w ćwiczeniach/wykładzie - 16h

prace pisemne samodzielne - 14 h

analiza materiałów źródłowych oraz case study - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 15 h

SUMA - 75 h - ok. 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę pisemną, rozwiązanie case study z zakresu praw człowieka

2. Wymagania egzaminacyjne:

Akty prawne:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdziały I i II

- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

- Protokoły nr 1, 6, 7, 12 i 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach, Bartłomiej Oręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu ochrony praw człowieka dotyczą podstawowych koncepcji i założeń dotyczących praw człowieka, ich zabezpieczeń oraz rozwoju ochrony krajowej i międzynarodowej. Koncentrują się również na budowie norm praw człowieka, w kontekście ich efektywności.

Pełny opis:

ćwiczenia z ochrony praw człowieka obejmują fundamentalne koncepcje i założenia związane z prawami człowieka, ich gwarancjami oraz ewolucją ochrony na poziomie krajowym i międzynarodowym. Skupia się także na strukturze norm praw człowieka. Ćwiczenia dotyczą również instytucji i procedur międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym szczególnie systemu EKPC. Głównym celem ćwiczeń jest rozwinięcie umiejętności studenta w samodzielnym i precyzyjnym analizowaniu aktów prawnych oraz orzecznictwa organów ochrony praw człowieka, wyborze odpowiednich instytucji i procedur ochrony na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz oceny ich efektywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)