Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PGP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

PR_W12

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu (ogólne):

Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, konstrukcjami i instytucjami prawa publicznego gospodarczego

Założenia i cele przedmiotu (szczegółowe):

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej - Poj. gospodarki; Funkcje prawa w gospodarce; prawo gospodarcze: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze prywatne; Konstytucyjne i administracyjne prawo gospodarcze; Europejskie prawo gospodarcze; Europeizacja prawa gospodarczego państw członkowskich UE

2. Problematyka "konstytucji gospodarczej" - Otwartość (neutralność) konstytucji; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada sprawiedliwości społecznej; Zasada pomocniczości; Zasada proporcjonalności; Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Wolność gospodarcza jako zasada prawna oraz jako prawo podmiotowe; Ochrona własności jako zasada ustrojowa; Zasada równości; Zasada konkurencji

3. Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej - Społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej; Zasada otwartej gospodarki i wolnej konkurencji; Zasada rynku wewnętrznego i wolności rynku wewnętrznego; Zasada niedyskryminacji; Zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada neutralności traktatowej; Zasada usług w ogólnym interesie gospodarczym; Gospodarcze prawa zasadnicze prawa wspólnotowego

4. Administracja gospodarcza: Rządowa administracja gospodarcza, Agencje, Administracja gospodarcza terenowa, Samorządowe organy administracji gospodarczej, Europejska administracja gospodarcza

5. Funkcje organów administracji publicznej: Policja gospodarcza, Reglamentacja gospodarcza, Regulacja (gospodarcza), Kontrola gospodarcza, Nadzór gospodarczy, Kierownictwo gospodarcze, Planowanie gospodarcze, Wspieranie gospodarki

6. Prawne formy działania administracji gospodarczej

7. Prawo publicznej działalności gospodarczej - Działalność gospodarcza Skarbu Państwa, Zasady zarządzania mieniem państwowym, Pojęcie przedsiębiorcy publicznego, Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo, Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Gospodarka komunalna; Partnerstwo publiczno-prywatne; Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

9. Pomoc publiczna i prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020; 2. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017; 3. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 4. R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 5. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: 1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008; 2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011; 3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009; 4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011; 5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012; 6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008; 7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008; 8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010; 9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009; 11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010; 12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 13. Zięty J., Ustawa o gospodarcze komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012; 14. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008; 15. T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011; 16. W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 2009; 17. E. Norek, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009; 18. F. Grzegorczyk, Ustawa o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2011; 19. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; 20. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992; 21. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011; 22. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005; 23. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005; 24. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010; 25. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008; 26. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009; 27. F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, Warszawa 2012; 28. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.; 29. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: zna i posiada umiejętność zastosowania zasad i pojęć prawa gospodarczego publicznego

PR_W02: zna i potrafi omówić źródła prawa gospodarczego publicznego

PR_W04: ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego publicznego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

PR_W05: ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów w ramach prawa gospodarczego publicznego

PR_W06: zna i potrafi klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego

PR_W07: zna i rozumie metody i narzędzia służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego gospodarczego

PR_W08: zna i potrafi interpretować i stosować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej

PR_W09: zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych na gruncie prawa publicznego gospodarczego

PR_W12: zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 32h

Przygotowanie do egzaminu: 38

Suma godzin: 70

Liczba ECTS: 70h/35 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

PR_W01: zna i posiada umiejętność zastosowania zasad i pojęć prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi zdefiniować pojęć publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 3 (dst) - Student potrafi wskazać najważniejsze zasady i pojęcia publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 4 (db) - Student zna i potrafi zdefiniować najważniejsze zasady i pojęcia publicznego prawa gospodarczego oraz umie prawidłowo posługiwać się siatką pojęć tej gałęzi prawa

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i prawidłowo definiuje wszystkie zasady i pojęcia publicznego prawa gospodarczego i bezbłędnie umie posługiwać się siatką pojęć tej gałęzi prawa

PR_W02: zna i potrafi omówić źródła prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna źródeł publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 3 (dst) - Student umie jedynie wymienić źródła publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 4 (db) - Student umie wymienić i krótko scharakteryzować źródła publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna źródła publicznego prawa gospodarczego i potrafi w pełni je omówić

PR_W04: ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego publicznego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna instytucji publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 3 (dst) - Student wymienia podstawowe instytucje publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 4 (db) - Student wskazuje i identyfikuje instytucje publicznego prawa gospodarczego oraz potrafi je krótko scharakteryzować

Na ocenę 5 (bdb) - Student posiada pełną wiedzę o instytucjach publicznego prawa gospodarczego, definiuje je a także potrafi je zidentyfikować i rozpoznać ich wykorzystanie na gruncie odrębnych aktów prawnych i sytuacji faktycznych

PR_W05: ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów w ramach prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada wiedzy o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów administracji gospodarczej

Na ocenę 3 (dst) - Student ma podstawową wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów administracji gospodarczej

Na ocenę 4 (db) - Student ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów administracji gospodarczej, podaje przykłady poszczególnych rodzajów organów oraz osadza je w ogólnej strukturze organów państwa

Na ocenę 5 (bdb) - Student w pełni rozpoznaje organy administracji gospodarczej, osadza je w ogólnej strukturze organów państwa, wskazuje na relacje między poszczególnymi organami administracji gospodarczej oraz identyfikuje tendencje rozwojowe w zakresie funkcjonowania administracji gospodarczej

PR_W06: zna i potrafi klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi klasyfikować stosunków prawnych w ramach publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 3 (dst) - Student wskazuje i rozpoznaje stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego ale nie potrafi ich klasyfikować

Na ocenę 4 (db) - Student zna i w podstawowym zakresie klasyfikuje stosunki prawne w ramach publicznego prawa gospodarczego

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i bezbłędnie klasyfikuje stosunki prawne w ramach publicznego prawa gospodarczego

PR_W07: zna i rozumie metody i narzędzia służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego gospodarczego

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie rozumie metod i narzędzi służących tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego gospodarczego

Na ocenę 3 (dst) - Student wskazuje i rozpoznaje metody i narzędzia służących tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego gospodarczego ale nie potrafi ich prawidłowo opisać

Na ocenę 4 (db) - Student zna i w podstawowym zakresie rozumie metody i narzędzia służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego gospodarczego

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i bezbłędnie rozumie metody i narzędzia służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego gospodarczego

PR_W08: zna i potrafi interpretować i stosować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi interpretować norm prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 3 (dst) - Student zna podstawowe normy prawa gospodarczego publicznego i podejmuje próby ich interpretacji

Na ocenę 4 (db) - Student zna i potrafi interpretować normy prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i potrafi interpretować normy publicznego prawa gospodarczego, wykorzystując przy tym także odniesienia do orzecznictwa oraz poglądów doktryny prawnej

PR_W09: zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych na gruncie prawa publicznego gospodarczego

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie rozumie procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych na gruncie prawa publicznego gospodarczego

Na ocenę 3 (dst) - Student rozpoznaje proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych na gruncie prawa publicznego gospodarczego ale nie potrafi go prawidłowo opisać

Na ocenę 4 (db) - Student zna i w podstawowym zakresie rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych na gruncie prawa publicznego gospodarczego

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i bezbłędnie rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych na gruncie prawa publicznego gospodarczego

PR_W12: zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie rozumie ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych

Na ocenę 3 (dst) - Student rozpoznaje ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych, ale nie potrafi ich prawidłowo opisać

Na ocenę 4 (db) - Student zna i w podstawowym zakresie rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i bezbłędnie rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych

Sposób weryfikacji efektów uczenia się: egzamin pisemny testowy

W semestrze zimowym 2020/2021 egzamin będzie przeprowadzony w formie zdalnej na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e853910870d4d518b6e89a701da9dda%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea924f74-f343-458d-ba56-b021bf9f31f1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego.

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej - Poj. gospodarki; Funkcje prawa w gospodarce; prawo gospodarcze: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze prywatne; Konstytucyjne i administracyjne prawo gospodarcze; Europejskie prawo gospodarcze; Europeizacja prawa gospodarczego państw członkowskich UE

2. Problematyka "konstytucji gospodarczej" - Otwartość (neutralność) konstytucji; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada sprawiedliwości społecznej; Zasada pomocniczości; Zasada proporcjonalności; Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Wolność gospodarcza jako zasada prawna oraz jako prawo podmiotowe; Ochrona własności jako zasada ustrojowa; Zasada równości; Zasada konkurencji

3. Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej - Społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej; Zasada otwartej gospodarki i wolnej konkurencji; Zasada rynku wewnętrznego i wolności rynku wewnętrznego; Zasada niedyskryminacji; Zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada neutralności traktatowej; Zasada usług w ogólnym interesie gospodarczym; Gospodarcze prawa zasadnicze prawa wspólnotowego

4. Administracja gospodarcza: Rządowa administracja gospodarcza, Agencje, Administracja gospodarcza terenowa, Samorządowe organy administracji gospodarczej, Europejska administracja gospodarcza

5. Funkcje organów administracji publicznej: Policja gospodarcza, Reglamentacja gospodarcza, Regulacja (gospodarcza), Kontrola gospodarcza, Nadzór gospodarczy, Kierownictwo gospodarcze, Planowanie gospodarcze, Wspieranie gospodarki

6. Prawne formy działania administracji gospodarczej

7. Prawo publicznej działalności gospodarczej - Działalność gospodarcza Skarbu Państwa, Zasady zarządzania mieniem państwowym, Pojęcie przedsiębiorcy publicznego, Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo, Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Gospodarka komunalna; Partnerstwo publiczno-prywatne; Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

9. Pomoc publiczna i prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020; 2. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017; 3. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 4. R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 5. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: 1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008; 2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011; 3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009; 4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011; 5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012; 6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008; 7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008; 8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010; 9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009; 11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010; 12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 13. Zięty J., Ustawa o gospodarcze komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012; 14. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008; 15. T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011; 16. W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 2009; 17. E. Norek, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009; 18. F. Grzegorczyk, Ustawa o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2011; 19. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; 20. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992; 21. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011; 22. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005; 23. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005; 24. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010; 25. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008; 26. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009; 27. F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, Warszawa 2012; 28. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.; 29. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.