Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PIUE-ćw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01 PR_U06 PR_K01, PR_K03 PR_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji UE.

Pełny opis:

1. system instytucjonalny UE w ogólności: pojęcie ram instytucjonalnych UE, rodzaje organów, zasady rządzące między organami UE i miedzy organami UE a państwami członkowskimi;

2. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Radę Europejską i Radę;

3. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski,

4. Trybunał Sprawiedliwości UE;

5. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny;

6. organy pomocnicze UE (Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów), agendy UE; organy krajowe jako organy o podwójnym charakterze;

7.współpraca sądów krajowych z TSUE w ramach procedury prejudycjalnej;

Literatura:

1. literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019;

2. literatura uzupełniająca:

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

- C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01 Absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

PR_U06 Absolwent potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej;

PR_K01 Absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR_K03 Absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

PR_K04 Absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach: 16 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 48 h

Przygotowanie do kolokwium: 36 h

Suma godzi: 100 h

ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w oparciu o aktywność studenta na zajęciach (podczas dyskusji) i w oparciu o test jednokrotnego wyboru na platformie Moodle

PR_U01 Absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

na ocenę 2: Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych;

na ocenę 3: Student częściowo potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,

na ocenę 4: Student dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,

na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,

PR_U06 Absolwent potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej;

na ocenę 2: Student nie potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej

na ocenę 3: Student częściowo potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej

na ocenę 4: Student dobrze potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej,

na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej.

PR_K01 Absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

na ocenę 2: Student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

na ocenę 3: Student częściowo jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

na ocenę 4: Student w dobrym stopniu jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

na ocenę 5: Student w bardzo dobrym stopniu jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR_K03 Absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

na ocenę 2: Student nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

na ocenę 3: Student tylko częściowo jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

na ocenę 4: Student w dobrym stopniu jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

na ocenę 5: Student w bardzo dobrym stopniu jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych;

PR_K04 Absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

na ocenę 2: Student nie jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

na ocenę 3: Student tylko częściowo jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

na ocenę 4: Student w dobrym stopniu jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

na ocenę 5: Student w bardzo dobrym stopniu jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło, Agnieszka Wicha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:zapoznanie studentów ze specyfiką porządku prawnego UE, przedstawienie instytucji UE, źródeł prawa UE, zasad stosowania prawa UE przez krajowe organy administracyjne i sądowe oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Pełny opis:

1. system instytucjonalny UE: instytucje (Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Parlament Europejski, TSUE, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny), organy pomocnicze (Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów), agendy UE; organy krajowe jako organy o podwójnym charakterze;

2.współpraca sądów krajowych z TSUE w ramach procedury prejudycjalnej;

Literatura:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2011

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.) Instytucje i porządek prawny UE. Vademecum, Warszawa 2013

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji UE.

Pełny opis:

1. system instytucjonalny UE w ogólności: pojęcie ram instytucjonalnych UE, rodzaje organów, zasady rządzące między organami UE i miedzy organami UE a państwami członkowskimi;

2. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Radę Europejską i Radę;

3. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski,

4. Trybunał Sprawiedliwości UE;

5. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny;

6. organy pomocnicze UE (Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów), agendy UE; organy krajowe jako organy o podwójnym charakterze;

7.współpraca sądów krajowych z TSUE w ramach procedury prejudycjalnej;

Literatura:

1. literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017

2. literatura uzupełniająca:

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

- C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji UE.

Pełny opis:

1. system instytucjonalny UE w ogólności: pojęcie ram instytucjonalnych UE, rodzaje organów, zasady rządzące między organami UE i miedzy organami UE a państwami członkowskimi;

2. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Radę Europejską i Radę;

3. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski,

4. Trybunał Sprawiedliwości UE;

5. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny;

6. organy pomocnicze UE (Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów), agendy UE; organy krajowe jako organy o podwójnym charakterze;

7.współpraca sądów krajowych z TSUE w ramach procedury prejudycjalnej;

Literatura:

1. literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019;

2. literatura uzupełniająca:

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

- C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.