Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 1 semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne 1 semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W08

PR_W09

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Założenia i cele (ogólne): Przedmiot służy przedstawieniu studentom zasad polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar i środków karnych, jak również zasad stosowania środków zabezpieczających.

Założenia i cele (szczegółowe):

Podstawowe cele przedmiotu są następujące:

1) stworzenie studentom możliwości opanowania zasad polskiego prawa karnego,

2) stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia siatki pojęciowej „języka prawa karnego” (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego), jak również w miarę swobodnego poruszania się po tej siatce.

Pełny opis:

Liczba godzin łącznie w semestrach zimowym i letnim: 32 (po 16 w semestrze)

Przedmiot: podstawowy

Założenia i cele (ogólne): Przedmiot służy przedstawieniu studentom zasad polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar i środków karnych, jak również zasad stosowania środków zabezpieczających.

Założenia i cele (szczegółowe):

Podstawowe cele przedmiotu są następujące:

1) stworzenie studentom możliwości opanowania zasad polskiego prawa karnego,

2) stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia siatki pojęciowej "języka prawa karnego" (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego), jak również w miarę swobodnego poruszania się po tej siatce.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. Zagadnienia wstępne. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa

2. Prawo karne sensu largo a prawo karne sensu stricto

3. Funkcje prawa karnego

4. Ustawa karna i jej stosowanie. Temporalny i terytorialny zakres obowiązywania ustawy karnej. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

5. Ogólne pojęcie przestępstwa

6. Struktura przestępstwa: zachowanie się człowieka jako podstawa odpowiedzialności karnej, bezprawność, karalność, karygodność oraz wina

7. Formy popełniania przestępstwa: formy stadialne (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie) oraz postacie zjawiskowe (sprawstwo i jego odmiany, podżeganie, pomocnictwo)

8. Kontratypy, w szczególności obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kolizja obowiązków

9. Wyłączenie winy

10. Znikoma społeczna szkodliwość

11. Zbieg przepisów ustawy

12. Zbieg przestępstw

13. Nauka o karze. System kar

14. Środki karne

15. Środki probacyjne

16. Sądowy wymiar kary: dyrektywy sądowego wymiaru kary, instytucje sądowego wymiaru kary, zwyczajny a nadzwyczajny wymiar kary.

17. Przedawnienie: przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary

18. Zatarcie skazania

Literatura:

Dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa.

EK2: Zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę jako forma reakcji na przestępstwo.

EK3: Zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego).

EK4: Potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK5: Posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

3 ECTS * 25 = 75 h

16 h - wykład

59 h - pozostała aktywność studenta (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, analiza orzecznictwa, przygotowanie się do egzaminu)

Metody i kryteria oceniania:

EK1-EK5: Metody oceniania: test jednokrotnego wyboru - forma zdalna.

Na ocenę niedostateczną (2):

EK1: Nie zna źródeł i instytucji polskiego prawa karnego, jak również funkcji prawa karnego.

EK2: Nie zna i rozumie przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę.

EK3: Nie zna "języka prawa karnego" (języka prawnego i język prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego).

EK4: Nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK5: Nie posiada umiejętności formułowania opisu prostych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych.

Na ocenę dostateczną (3):

EK1: Zna źródła i funkcje prawa karnego.

EK2: Zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę.

EK3: Zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego).

EK4: Potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK5: Posiada umiejętność formułowania opisu prostych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

Na ocenę dobrą (4):

EK1: Zna i rozumie źródła i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa.

EK2: Zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę.

EK3: Zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego).

EK4: Potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK5: Posiada umiejętność formułowania opisu prostych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

EK1: Zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego, jak również funkcje i miejsce prawa karnego w systemie prawa.

EK2: Zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawę.

EK3: Zna "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego).

EK4: Potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK5: Posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Założenia i cele (ogólne): Przedmiot służy przedstawieniu studentom zasad polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar i środków karnych, jak również zasad stosowania środków zabezpieczających.

Założenia i cele (szczegółowe):

Podstawowe cele przedmiotu są następujące:

1) stworzenie studentom możliwości opanowania zasad polskiego prawa karnego,

2) stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia siatki pojęciowej „języka prawa karnego” (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego), jak również w miarę swobodnego poruszania się po tej siatce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

PROGRAM ZAJĘĆ

1. Zagadnienia wstępne. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa

2. Prawo karne sensu largo a prawo karne sensu stricto

3. Funkcje prawa karnego

4. Ustawa karna i jej stosowanie. Temporalny i terytorialny zakres obowiązywania ustawy karnej. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

5. Ogólne pojęcie przestępstwa

6. Struktura przestępstwa: zachowanie się człowieka jako podstawa odpowiedzialności karnej, bezprawność, karalność, karygodność oraz wina

7. Formy popełniania przestępstwa: formy stadialne (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie) oraz postacie zjawiskowe (sprawstwo i jego odmiany, podżeganie, pomocnictwo)

8. Kontratypy, w szczególności obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kolizja obowiązków

9. Wyłączenie winy

10. Znikoma społeczna szkodliwość

11. Zbieg przepisów ustawy

12. Zbieg przestępstw

13. Nauka o karze. System kar

14. Środki karne

15. Środki probacyjne

16. Sądowy wymiar kary: dyrektywy sądowego wymiaru kary, instytucje sądowego wymiaru kary, zwyczajny a nadzwyczajny wymiar kary.

17. Przedawnienie: przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary

18. Zatarcie skazania

Literatura:

Dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.