Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PK2-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01


PR_U02


PR_U03


PR_U04


PR_U05


PR_U07


PR_U09


PR_K01


PR_K02


PR_K03

PR_K04

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone nauce prawa karnego materialnego, a więc obejmującej czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności karnej za te czyny, kary oraz inne środki grożące za ich popełnienie, a także zasady ich wymierzania.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Prawo karne sensu largo a prawo karne sensu stricto.

Funkcje prawa karnego

a) funkcja ochronna;

b) funkcja gwarancyjna;

c) pozostałe funkcje.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

Ustawa karna i jej stosowanie. Temporalny i terytorialny zakres obowiązywania ustawy karnej. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą.

Zasada nullum crimen sine lege poenali anteriori i jej znaczenie we współczesnych systemach prawa karnego:

a) nullum crimen sine lege scripta,

b) nullum crimen sine lege stricta,

c) nullum crimen sine lege certa,

d) nullum crimen sine lege praevia.

Ogólne pojęcie przestępstwa.

Struktura przestępstwa: zachowanie się człowieka jako podstawa odpowiedzialności karnej, bezprawność, karalność, karygodność oraz wina.

Formy popełniania przestępstwa: formy stadialne (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie) oraz postacie zjawiskowe (sprawstwo i jego odmiany, podżeganie, pomocnictwo).

Kontratypy, w szczególności obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kolizja obowiązków.

Wyłączenie winy.

Znikoma społeczna szkodliwość

Zbieg przepisów ustawy.

Zbieg przestępstw.

Nauka o karze. System kar.

Środki karne.

Środki probacyjne.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

Sądowy wymiar kary: dyrektywy sądowego wymiaru kary, instytucje sądowego wymiaru kary, zwyczajny a nadzwyczajny wymiar kary. Zmiana kary orzeczonej.

Środki zabezpieczające.

Przedawnienie: przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary.

Zatarcie skazania.

Wybrane inne zagadnienia z prawa karnego materialnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak 2012

Literatura uzupełniająca:

G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J, Raglewski, W. Wróbel, A. Zoll(red.), M. Szewczyk, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k. Wydanie czwarte, Wolters Kluwer 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: posiada umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (2):

EK1: nie umie formułować opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych ani też dokonywać ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: nie potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisów karnych.

EK4: nie potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Na ocenę dostateczną (3):

EK1: ma zadowalająco rozwiniętą umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny na poziomie zadowalającym.

EK4: docenia pracę w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego.

Na ocenę dobrą (4):

EK1: ma dobrze rozwiniętą umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie tylko potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego, ale też czyni to względnie swobodnie.

EK3: potrafi samodzielnie interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi pracować i w współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

Na ocenę bardzo dobrą (5):

EK1: nie tylko bardzo dobrze umie formułować opis prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywać ich prawnokarnej oceny, ale też w wypadku okoliczności, które mogą być różnie interpretowane, potrafi zidentyfikować możliwe konkurencyjne interpretacje oraz wskazać mocne i słabe strony każdej z nich.

EK2: potrafi biegle posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: bardzo dobrze potrafi w sposób samodzielny interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi aktywnie i kreatywnie zarządzać grupą wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Grotowska, Aleksandra Młoczkowska, Weronika Stawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Grotowska, Julia Kosonoga-Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Julia Kosonoga-Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.