Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PMPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60eaf0c9b9344865b6103e0da72b1c61%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fa2aef0-f2f2-4ae0-ad92-fbe6646926f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W02

PR_W04, PR_W06

PR_W07

Skrócony opis:

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60eaf0c9b9344865b6103e0da72b1c61%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fa2aef0-f2f2-4ae0-ad92-fbe6646926f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie

godzin:32

1.Zagadnienia wprowadzające. 3

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa. 3

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego. 3

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym. 3

5.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne. 3

6.Organizacje międzynarodowe. 3

7.Terytorium niepaństwowe. Prawo morza. 3

8.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci. 3

9.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie). 3

10.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów. 2

11. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni. 3

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny (pytanie otwarte) / w sytuacji niemożliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej odpowiedź ustna z wykorzystaniem platformy Ms Teams

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, opr. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2008

międzynarodowe bazy danych organizacji międzynarodowych, sądów międzynarodowych i arbitrażu międzynarodowego

R. Bierzanek, J Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawi międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014

A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 posiada wiedzę pozwalającą omówić charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk

EK 2 zna źródła i charakter norm prawa publicznego

międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w

odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK 3 zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych,

jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu

publicznego międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK 4 ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

publicznego międzynarodowego i stosunków prawnych w obrębie prawa i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich

temat

EK 5 zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 32

Praca własna studenta - lektura zadanej literatury: 30

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 32

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu: 50

SUMA GODZIN: 180

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU: 4

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego,

- na ocenę 3+ (dst +) student zna podstawowe pojęcie prawa międzynarodowego i swobodnie się nimi posługuje

- na ocenę 4 (db.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+) Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównywać.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi swobodnie je ze sobą porównywać.

EK2 zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 3+ (dst+.): Student większość umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 4 (db.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować, podejmuje próby oceny och znaczenia.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego, potrafi je dobrze scharakteryzować, oraz rzetelnie ocenić ich znaczenie.

EK3 zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych zasad prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4 (dst+): Student zna zasady prawa międzynarodowego i swobodnie się o nich wypowiada.

- na ocenę 4 (db.): Student zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je swobodnie ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

EK4 postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie postrzega relacji pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3 (dst.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3+ (dst+): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa i podejmuje próby wyciągnięcie wniosków.

- na ocenę 4 (db.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski.

- na ocenę 4+ (db+) Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami.

- na ocenę 5 (bdb.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami posiłkując się orzecznictwem.

EK5 opisuje rolą poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać roli poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie scharakteryzować.

_na ocenę 3+ (dst+.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie krótko scharakteryzować

- na ocenę 4 (db.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny (pytanie otwarte) / w sytuacji niemożliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej odpowiedź ustna z wykorzystaniem platformy Ms Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60eaf0c9b9344865b6103e0da72b1c61%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fa2aef0-f2f2-4ae0-ad92-fbe6646926f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60eaf0c9b9344865b6103e0da72b1c61%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fa2aef0-f2f2-4ae0-ad92-fbe6646926f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie

godzin:32

1.Zagadnienia wprowadzające. 3

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa. 3

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego. 3

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym. 3

5.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne. 3

6.Organizacje międzynarodowe. 3

7.Terytorium niepaństwowe. Prawo morza. 3

8.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci. 3

9.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie). 3

10.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów. 2

11. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni. 3

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Znajomość podstawowych konwencji, w tym szczególnie konwencji wiążących Polskę. Umiejętność odnoszenia zagadnień teoretycznych do praktyki. Znajomość relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny (pytanie otwarte) / w sytuacji niemożliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej odpowiedź ustna z wykorzystaniem platformy Ms Teams

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, opr. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2008

międzynarodowe bazy danych organizacji międzynarodowych, sądów międzynarodowych i arbitrażu międzynarodowego

R. Bierzanek, J Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawi międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014

A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.