Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne 1 semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-POK1-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne 1 semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01; PR_W02; PR_W04; PR_W05

Skrócony opis:

Przedmiot ma za cel przedstawienie studentom zasad funkcjonowania tzw. prawa karnego formalnego (procesowego / proceduralnego). Ma również na celu analizę zagadnień prawno procesowych na obszarze prawa karnego z punktu widzenia praktycznego (case study).

I. Generalia przedmiotu: istota, funkcje oraz cel procesu karnego.

II. Źródła prawa karnego procesowego.

III. Dorobek polskiej doktryny prawa karnego procesowego.

IV. Orzecznictwo sądowe w zakresie prawa karnego procesowego.

V. Model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad konstrukcyjnych.

VI. Ustawowy katalog przesłanek procesowych.

VII. Strony procesowe i inni uczestnicy postępowania karnego.

VIII. Czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

IX. Projektowanie orzeczeń sądowych i decyzji organu (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

X. Projektowanie pism procesowych strony procesowej (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

Pełny opis:

I. Generalia przedmiotu: istota, funkcje oraz cel procesu karnego. Realizacja norm prawa karnego. Dyrektywa trafnej represji karnej. Funkcje prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza. Paradygmat procesu karnego. Sprawiedliwość naprawcza (materialna i proceduralna). Historyczne konotacje procesu karnego. Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski.

II. Źródła prawa karnego procesowego. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa karnego procesowego. Katalog źródeł prawa karnego procesowego. Konstytucja. Kodeks postępowania karnego z 1997 r. Analiza konstrukcji kodeksu (działy i rozdziały). Przepisy uzupełniające.

1) Przepisy wykonawcze do kpk. Wykaz przepisów (załącznik).

2) Przepisy uzupełniające. Wykaz przepisów (załącznik).

III. Dorobek polskiej doktryny prawa karnego procesowego. Materiały do nauczania przedmiotu. Baza bibliograficzna przedmiotu. System prawa karnego procesowego (zbiorowe opracowanie procedury karnej przez profesorów wszystkich polskich uniwersytetów – osiemnaście tomów. Tom czternasty pt. „Tryby szczególne procesu karnego” przypisany UKSW). Podręczniki procedury karnej. Komentarze do kpk. Monograficzne opracowania. Przeglądy orzecznictwa sądowego. Węzłowe publikacje artykułowe.

1) Wykaz tematyczny poszczególnych tomów zbiorowego opracowania (System prawa karnego procesowego) – załącznik.

2) Wykaz podręczników procedury karnej – załącznik.

3) Wykaz komentarzy do kpk – załącznik.

IV. Orzecznictwo sądowe w zakresie prawa karnego procesowego. Rola orzecznictwa sądowego. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do przepisów kpk. Wykaz orzeczeń TK – załącznik. Orzeczenia strasburskie. Orzeczenia Sądu Najwyższego w odniesieniu do wykładni przepisów kpk. Zasady prawne. Wiodące Uchwały SN. Precedensowe Wyroki SN – załącznik.

V. Model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad konstrukcyjnych. Odstępstwa i wyjątki od zasad modelowych. Modernizm konstrukcji procesu ustalony według zmienionej w (2014 – 2015 r.) zasady kontradyktoryjności procesu. Egzemplifikacja orzecznictwa sądowego.

VI. Ustawowy katalog przesłanek procesowych. Przesłanki nienazwane. Skutki procesowe braku przesłanki procesowej. Znaczenie przesłanek materialnoprawnych dla określenia odpowiedzialności sprawcy. Egzemplifikacja orzecznictwa sądowego.

VII. Strony procesowe i inni uczestnicy postępowania karnego.

Strony szczególne i quasi – strony. Interwenient. Koncepcja Podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności. (Uchylona konstrukcja podmiotu określonego w art. 52 kk i w art. 416 kpk). Podmiot zbiorowy. Rodzice i opiekun nieletniego. Przedstawiciel ustawowy.

Reprezentanci stron procesowych. Obrońca oskarżonego. Pełnomocnik procesowy. Przedstawiciel ustawowy.

Rzecznicy interesu społecznego. Przedstawiciel społeczny. Prokurator jak rzecznik interesu społecznego. Rzecznik Praw Obywatelskich. Minister Sprawiedliwości. Prokurator Generalny. Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego.

Inni uczestnicy postępowania. Tłumacz. Biegły. Ekspert. Protokolant. Stenograf. Osoby przybrane do określonych czynności. Osoba przybrana do przeszukania. Osoba godna zaufania. Świadek.

VIII. Czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

Orzeczenia, zarządzenia i polecenia w procesie karnym. Wydanie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy i wydanie wyroku na posiedzeniu. Postanowienia organu procesowego. Zarządzenia organu procesowego. Postanowienia i zarządzenia wydawane przez referendarza sądowego.

Narada i głosowanie nad orzeczeniem. Przebieg narady i głosowania. Votum separatum. Procedury głosowania. Większość głosów naturalna i sztuczna.

Terminy w procesie karnym (materialnoprawne, prekluzyjne, zawite i instrukcyjne). Sposób obliczania terminów. Przywrócenie uchybionego terminu.

Doręczenia pism w procesie karnym. Uwierzytelnione odpisy. Wezwania i zawiadomienia. Organ i podmiot doręczający. Doręczenie pism osobiście adresatowi, doręczenia zastępcze. Pośrednictwo przełożonych. Sposoby wzywania do stawiennictwa lub zawiadamiania o czynności procesowej. Skutki procesowe odmowy przyjęcia pisma. Fikcja doręczenia. Protokoły doręczeń.

Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów. Udostępnienie uczestnikom procesowym akt postępowania. Uwierzytelniony odpis orzeczenia. Odmowa udostępnienia akt. Postępowanie w wypadku zaginięcia lub zniszczenia akt. Częściowe odtworzenie akt. Powtórzenie czynności procesowych.

IX. Projektowanie orzeczeń sądowych i decyzji organu (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

A. w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania (praca na formularzach urzędowych).

B. w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego (praca na formularzach urzędowych).

X. Projektowanie pism procesowych strony procesowej (Zajęcia praktyczne i warsztatowe) (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę)

(praca według opublikowanych wzorów pism procesowych).

Literatura:

LITERATURA PRZEDMIOTU:

M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984.

K. Marszał, Proces Karny, Katowice 1998.

K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2018

J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2019.

Jarosław Zagrodnik, Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek: Proces karny, Warszawa 2019

C. Kulesza, C. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa 2019

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1- Posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania podstawowych pojęć procesu karnego i prawa karnego procesowego. Rozpoznaje istotę dyrektywy trafnej represji karnej. Prawidłowo interpretuje funkcje prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza). Zna paradygmat procesu karnego i potrafi rozróżnić sprawiedliwość naprawczą (materialną i proceduralną). Ma wiedzę na temat historycznych konotacji procesu karnego (Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski). Potrafi rozpoznać zagadnienie tzw. uniwersalizmu przepisów procesu karnego (stosownie norm prawa karnego procesowego w innych postępowaniach prawnych (postępowanie dyscyplinarne, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed izbami morskimi, postępowanie lustracyjne, postępowanie przed sejmową komisją śledczą)). Zna pojęcie i rozróżnia rodzaje źródeł prawa karnego procesowego. Student rozpoznaje cele i zadania postępowania karnego.

EK2-Student posiada umiejętność praktycznego interpretowania polskiej doktryny prawa karnego procesowego oraz zasad postępowania karnego. Zna rolę orzecznictwa sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i potrafi przytoczyć odpowiednie przykłady z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów międzynarodowych.

EK3-Student orientuje się w katalogu przesłanek procesowych. Zna katalog i potrafi ocenić skutki procesowe braku przesłanki procesowej oraz znaczenie przesłanek materialnoprawnych dla określenia odpowiedzialności sprawcy. Potrafi określić pozycję stron procesowych i inni uczestników postępowania karnego poprzez wskazanie ich prerogatyw procesowych (Oskarżyciel publiczny, Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). Zna czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

EK4-Student potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student przyswaja sobie metodykę sporządzania pism procesowych. Przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania prawa karnego procesowego jest krytyczny w stosunku do istniejących przepisów oraz widzi potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy równocześnie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Student potrafi właściwie określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

EK5-Student pod kierunkiem prowadzącego ćwiczenia potrafi rozwiązywać kazusy proceduralne. Asystenci ułatwią studentom pracę aktową w oparciu o archiwalne akta i ocenią umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania problemów oraz wyboru adekwatnej decyzji.

Student potrafi samodzielnie sporządzić pisma procesowe dotyczące poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Sporządza prace projektowania decyzji procesowych i wniosków procesowych uczestników postępowania.

Potrafi projektować (posługując się formularzami urzędowymi oraz wzorami pism procesowych ) przykładowe orzeczenia sądowe i decyzje organu (a) w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania, b) w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego) oraz pisma procesowe strony procesowej (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę).

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach-32h

Lektura wskazanej literatury-30h

Przygotowanie do zajęć-38h

Suma godzin-100h

Liczba punktów ECTS-4

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego tj. z wykorzystaniem zakładki w programie MS Teams i stworzeniu w niej folderu "materiały dydaktyczne", gdzie zamieszczane będą materiały dydaktyczne wgrane przez wykładowców prowadzących zajęcia. Kod do zajęć został zamieszczony w sposób mailingowy poprzez wysłanie go przez USOS Mail do wszystkich studentów w obrębie danej grupy.

Metody dydaktyczne:

EK 1-5 osiągane zostana metodami w postaci przeprowadzenia wykładu informacyjno-problemowego połączonego - w niektórych przypadkach analizy konkretnego organu ochrony prawnej z tzw. case study. Metoda case study będzie miała za cel przedstawienie studentowi praktycznych zagadnień funkcjonowania i organizacji postępowania karnego.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-5: esej pisemny (wcześniej przygotowany zestaw zagadnień problemowych zachęcających studenta nie tylko do analizy problemu pod względem prawnym, lecz także do sformułowania swoich wniosków i propozycji), możliwy również egzamin ustny, po uprzednim zasygnalizowaniu (wykorzystanie platformy MS Teams).

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie zna i nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania podstawowych pojęć procesu karnego i prawa karnego procesowego. Rozpoznaje istotę dyrektywy trafnej represji karnej. Nie umie interpretować funkcji prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza). Zna paradygmat procesu karnego i potrafi rozróżnić sprawiedliwość naprawczą (materialną i proceduralną). Nie ma wiedzyna temat historycznych konotacji procesu karnego (Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski). NIe Ppotrafi rozpoznać zagadnienie tzw. uniwersalizmu przepisów procesu karnego (stosownie norm prawa karnego procesowego w innych postępowaniach prawnych (postępowanie dyscyplinarne, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed izbami morskimi, postępowanie lustracyjne, postępowanie przed sejmową komisją śledczą). Nie zna pojęć i nie rozróżnia rodzajów źródeł prawa karnego procesowego. Student nie potrafi rozpoznać celów i zadań postępowania karnego.

EK 2: Student nie posiada umiejętność praktycznego interpretowania polskiej doktryny prawa karnego procesowego oraz zasad postępowania karnego. Nie zna roli orzecznictwa sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i nie potrafi przytoczyć odpowiednich przykładów z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów międzynarodowych.

EK 3: nie zna i nie rozumie katalogu przesłanek procesowych. Nie zna katalogu i nie potrafi ocenić skutków procesowych braku przesłanki procesowej oraz znaczenie przesłanek materialnoprawnych dla określenia odpowiedzialności sprawcy. Nie potrafi określić pozycji stron procesowych i inni uczestników postępowania karnego poprzez wskazanie ich prerogatyw procesowych (Oskarżyciel publiczny, Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). Nie zna czynności procesowych organu procesowego i uczestników procesu.

EK 4: nie potrafi potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Nie chętnie podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student nie przyswaja sobie metodyki sporządzania pism procesowych. Nie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK 5: nie potrafi rozwiązywać kazusów proceduralnych. Student nie potrafi analizować akt sprawy karnej.

Student nie potrafi samodzielnie sporządzić pisma procesowego dotyczącego poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Nie jest w stanie sporządzić decyzji procesowych i wniosków procesowych uczestników postępowania.

Nie potrafi projektować (posługując się formularzami urzędowymi oraz wzorami pism procesowych ) przykładowych orzeczeń sądowych i decyzji organu (a) w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania, b) w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego) oraz pisma procesowe strony procesowej (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę).

Na ocenę dst. (3):

EK 1: Student w stopniu dostatecznym zna i umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania podstawowych pojęć procesu karnego i prawa karnego procesowego. Rozpoznaje istotę dyrektywy trafnej represji karnej. Średnio umie interpretować funkcji prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza). Zna paradygmat procesu karnego i potrafi rozróżnić sprawiedliwość naprawczą (materialną i proceduralną). Nie ma wiedzy na temat historycznych konotacji procesu karnego (Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski). Zasadniczo potrafi rozpoznać zagadnienie tzw. uniwersalizmu przepisów procesu karnego (stosownie norm prawa karnego procesowego w innych postępowaniach prawnych (postępowanie dyscyplinarne, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed izbami morskimi, postępowanie lustracyjne, postępowanie przed sejmową komisją śledczą). Nie zna pojęć i nie rozróżnia rodzajów źródeł prawa karnego procesowego. Student nie potrafi rozpoznać celów i zadań postępowania karnego.

EK 2: Student posiada dostateczną umiejętność praktycznego interpretowania polskiej doktryny prawa karnego procesowego oraz zasad postępowania karnego. W sposób dostateczny zna rolę orzecznictwa sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i potrafi przytoczyć odpowiednich przykładów z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów międzynarodowych.

EK 3: Student dostatecznie zna i rozumie katalog przesłanek procesowych. Zasadniczo zna katalog i potrafi ocenić skutki procesowe braku przesłanki procesowej oraz znaczenia przesłanek materialnoprawnych dla określenia odpowiedzialności sprawcy. Dostatecznie potrafi określić pozycję stron procesowych i inni uczestników postępowania karnego poprzez wskazać ich prerogatywy procesowe (Oskarżyciel publiczny, Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). W formie podstawowej zna czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

EK 4: Dostatecznie potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student przyswaja sobie metodyki sporządzania pism procesowych. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK 5: Student w zasadniczej płaszczyźnie potrafi rozwiązać kazus proceduralny dotyczący kwestii podstawowych dla postępowania karnego. Student zna podstawowe zasady analizy akt sprawy karnej.

Student potrafi w stopniu dostatecznym samodzielnie sporządzić pisma procesowego dotyczącego poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Nie jest jednak w stanie sporządzić decyzji procesowych i wniosków procesowych uczestników postępowania.

Zasadniczo potrafi projektować (posługując się formularzami urzędowymi oraz wzorami pism procesowych ) przykładowych orzeczeń sądowych i decyzji organu (a) w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania, b) w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego) oraz pisma procesowe strony procesowej (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę).

Na ocenę db. (4):

EK 1: W sposób dobry zna i nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania podstawowych pojęć procesu karnego i prawa karnego procesowego. Rozpoznaje istotę dyrektywy trafnej represji karnej. Umie interpretować funkcje prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza). Dobrze zna paradygmat procesu karnego i potrafi rozróżnić sprawiedliwość naprawczą (materialną i proceduralną). Ma wiedzę na temat historycznych konotacji procesu karnego (Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski). Potrafi rozpoznać zagadnienie tzw. uniwersalizmu przepisów procesu karnego (stosownie norm prawa karnego procesowego w innych postępowaniach prawnych (postępowanie dyscyplinarne, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed izbami morskimi, postępowanie lustracyjne, postępowanie przed sejmową komisją śledczą). Dobrze zna pojęcia i rozróżnia rodzaje źródeł prawa karnego procesowego. Student potrafi rozpoznać cele i zadań postępowania karnego.

EK 2: Student dobrze wykorzystuje praktyczną interpretacje polskiej doktryny prawa karnego procesowego oraz zasad postępowania karnego. Dobrze zna rolę orzecznictwa sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i potrafi przytoczyć odpowiednich przykładów z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów międzynarodowych.

EK 3: Student zna i nie rozumie katalogu przesłanek procesowych. Potrafi określić pozycję stron procesowych i inni uczestników postępowania karnego poprzez wskazanie ich prerogatyw procesowych (Oskarżyciel publiczny, Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). Zna rodzaje czynności procesowych organu procesowego i uczestników procesu.

EK 4: Student potrafi potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student przyswaja sobie metodyki sporządzania pism procesowych. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK 5: Potrafi rozwiązywać kazusy proceduralne . Student potrafi analizować akta sprawy karnej.

Student potrafi samodzielnie sporządzić pisma procesowego dotyczącego poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.Jest w stanie sporządzić decyzje procesowe i wnioski procesowe uczestników postępowania.

Potrafi projektować (posługując się formularzami urzędowymi oraz wzorami pism procesowych ) przykładowych orzeczeń sądowych i decyzji organu (a) w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania, b) w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego) oraz pisma procesowe strony procesowej (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę).

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: Student bardzo dobrze zna i umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania podstawowych pojęć procesu karnego i prawa karnego procesowego. Znakomicie rozpoznaje istotę dyrektywy trafnej represji karnej. Umie interpretować funkcji prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza). Zna paradygmat procesu karnego i potrafi rozróżnić sprawiedliwość naprawczą (materialną i proceduralną). Ma wiedzę na temat historycznych konotacji procesu karnego (Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski). Potrafi rozpoznać zagadnienie tzw. uniwersalizmu przepisów procesu karnego (stosownie norm prawa karnego procesowego w innych postępowaniach prawnych (postępowanie dyscyplinarne, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed izbami morskimi, postępowanie lustracyjne, postępowanie przed sejmową komisją śledczą). Zna pojęcia i rozróżnia rodzaje źródeł prawa karnego procesowego. Student potrafi rozpoznać cele i zadania postępowania karnego.

EK 2: Student znakomicie porusza się w zagadnieniach praktycznych co do interpretowania polskiej doktryny prawa karnego procesowego oraz w kwestii praktycznego zastosowania zasad postępowania karnego. Bardzo dobrze zna rolę orzecznictwa sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i potrafi przytoczyć odpowiednich przykładów z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów międzynarodowych.

EK 3: Student zna i rozumie bardzo dobrze katalog przesłanek procesowych. Zna bardzo dobrze kwestie zastosowania tego katalogu i potrafi znakomicie ocenić skutki procesowebraku przesłanki procesowej oraz znaczenia przesłanek materialnoprawnych dla określenia odpowiedzialności sprawcy. Potrafi określić pozycję stron procesowych i innych uczestników postępowania karnego poprzez wskazanie ich prerogatyw procesowych (Oskarżyciel publiczny, Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). Zna bardzo dobrze czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

EK 4: Student bardzo dobrze potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student przyswaja sobie metodyki sporządzania pism procesowych. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK 5: Potrafi bardzo dobrze rozwiązywać kazusy proceduralnych świetnie je argumentując merytorycznie . Student potrafi wzorcowo analizować akt sprawy karnej.

Student potrafi samodzielnie sporządzić pisma procesowe dotyczące m.in. poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Jest w tanie sporządzić decyzje procesowe i wnioski procesowe uczestników postępowania.

Znakomicie potrafi projektować (posługując się formularzami urzędowymi oraz wzorami pism procesowych ) przykładowe orzeczenia sądowe i decyzje organu: (a) w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania, b) w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego) oraz pisma procesowe strony procesowej (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę).

Praktyki zawodowe:

Nie wymaga się odbycia praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau, Roland Szymczykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)