Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne 2 semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-POK2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne 2 semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02, PR_U06, PR_U08, PR_K01, PR_K02, PR_K03, PR_K04

Skrócony opis:

I.POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

II.POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

III.POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

IV.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

V.NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA

VI.POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA

Pełny opis:

I. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

1. Formy postępowania przygotowawczego. Śledztwo. Dochodzenie. Rodzaje dochodzenia. Kryteria różnicujące śledztwo od dochodzenia. Dochodzenie rejestrowe. Tzw. Dochodzenie prokuratorskie.

2. Przebieg śledztwa i dochodzenia. Przypadki obligatoryjnego śledztwa. Postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zmiana i rozszerzenie zarzutów w toku postępowania przygotowawczego. Wniosek strony o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia. Udział w czynnościach niepowtarzalnych. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu przygotowawczym.

3. Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia. Umorzenie postępowania przygotowawczego. Umorzenie w trybie rejestrowym. Wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających.

4. Projektowanie pism i decyzji procesowych (praca warsztatowo – poznawcza)

A. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

B. Postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

C. Wniosek strony o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia

D. Protokoły z czynności postępowania przygotowawczego

E. Protokoły zaznajomienia się z materiałem śledztwa lub dochodzenia

F. Postanowienie o zamknięciu postępowania przygotowawczego

II. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE – c.d.

1. Akt oskarżenia. Termin sporządzenia aktu oskarżenia. Elementy treściowe aktu oskarżenia.. Rodzaje aktów oskarżenia. Akt oskarżenia w trybach szczególnych.

2. Możliwość cofnięcia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego (art. 14 § 2 k.p.k. oraz art. 32 ust. 2 ustawy o prokuraturze). Odpowiedź na akt oskarżenia.

3. Surogaty aktu oskarżenia. Wniosek prokuratora o skazanie bez rozprawy. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek o skazanie bez rozprawy (art. 335 § 1 k.p.k.)

4. Projektowanie pism i decyzji procesowych (praca warsztatowo – poznawcza)

A. Akt oskarżenia

B. Odpowiedź na akt oskarżenia

C. Wniosek o skazanie bez rozprawy

D. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

E. Skarga pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania przygotowawczego

III. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

1. Rozpoczęcie rozprawy głównej. Skutki niestawiennictwa oskarżonego. Otwarcie przewodu sądowego. Wyjaśnienia oskarżonego. Wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego. Ograniczenie postępowania dowodowego. Warunkowe odczytanie protokołów z wyjaśnień oskarżonego, zeznań świadka, innych protokołów i dokumentów. Obecność oskarżonego w toku czynności dowodowych.

2. Proces wpadkowy. Pomoc prawna. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Przerwa i odroczenie rozprawy. Zamknięcie przewodu sądowego.

3. Głosy stron. Kolejność udzielania głosu. Repliki sądowe. Uwarunkowania i następstwa procesowe. Dopuszczalność protokołowania.

1. Projektowanie pism i decyzji procesowych (praca warsztatowo – poznawcza)

A. Protokół z rozprawy głównej

B. Protokół z posiedzenia sądu

C. Wniosek oskarżonego lub jego obrońcy o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy

D. Wniosek o zawieszenie postępowania karnego

E. Wniosek o odroczenie rozprawy

IV. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI - c.d.

1. Elementy treściowe wyroku. Zasądzenie odszkodowania pieniężnego z urzędu.

2. Zaliczenie okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary lub środków karnych. Zasądzenie zwrotu korzyści majątkowej. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu.

V. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Istota i założenia materialnoprawne. Przesłanki dopuszczalności postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. Wszczęcie postępowania prywatno – skargowego. Posiedzenie pojednawcze i mediacja. Skierowanie sprawy na rozprawę. Odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia. Oskarżenie wzajemne. Ściganie przestępstwa prywatnoskargowego w trybie publiczno-skargowym.

2. Postępowanie nakazowe. Przesłanki postępowania nakazowego. Wyłączenie spraw z oskarżenia prywatnego. Zakres uproszczeń. Określone rodzaje kar i rozmiary. Wyrok nakazowy. Sprzeciw od wyroku nakazowego.

3. Postępowanie przyspieszone. Przesłanki postępowania przyspieszonego. Niemożliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym. Wniosek o rozpoznanie sprawy. Ograniczenia dowodowe w postępowaniu przyśpieszonym. Niemożliwość rozpoznania sprawy w trybie przyśpieszonym, uzupełnienie postępowania dowodowego.

VI. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1. Treść i forma środka odwoławczego. Kontrola warunków formalnych środka odwoławczego. Granice i kierunek środka odwoławczego. Przekroczenie podmiotowych granic zaskarżenia. Zakaz reformationis in peius. Konsekwencje cofnięcia wniesionego środka odwoławczego.

2. Względne przyczyny odwoławcze. Obraza prawa materialnego. Obraza przepisów postępowania. Błąd w ustaleniach faktycznych. Rażąca niewspółmierność kary. Niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka. Inne przyczyny odwoławcze. Nowe fakty i dowody jako podstawa środka odwoławczego.

3. Zmiany wprowadzone nowelą z 2013 r. dotyczące modyfikacji reguł dowodzenia (podstawa dla nowego modelu postępowania odwoławczego – art. 427 § 4 k.p.k., art. 437 § 2 k.p.k., art. 452 § 2 k.p.k.),

VII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE – c.d.

1. Apelacja i postępowanie apelacyjne. Istota apelacji. Charakter apelacji w postępowaniu karnym. Termin do wniesienia apelacji. Zakres przymusu adwokacko - radcowskiego. Zakres zaskarżenia. Udział stron w rozprawie. Sprowadzenia oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę apelacyjną. Zakres postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym. Rozpoczęcie przewodu sądowego. Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej przez sąd odwoławczy. Uzasadnienie wyroku.

2. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe. Istota zażalenia. Zakres zaskarżania. Termin do wniesienia zażalenia. Suspensywność i względna dewolutywność zażalenia. Prawo strony do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie.

3. Sporządzanie pism i decyzji procesowych:

A. Apelacja

B. Odpowiedź na apelację

C. Protokół z rozprawy apelacyjnej

D. Wyrok sądu II instancji

VIII. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA

1. Istota nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (Kasacja. Wniosek o wznowienie postępowania).

2. Podstawy kasacji. Ograniczenia we wniesieniu kasacji. Kasacja wnoszona przez strony. Kasacja nadzwyczajna.

3. Podstawy wznowienia postępowania. Fakultatywne podstawy wznowienia postępowania. Wznowienie na korzyść strony. Wznowienie na wniosek strony i wznowienie z urzędu. Wznowienie na wniosek oskarżonego. Właściwy sąd do orzekania w kwestii wznowienia postępowania. Rodzaje rozstrzygnięć będących przedmiotem wznowienia postępowania. Charakter postępowania wznowieniowego.

4. Sporządzanie pism i decyzji procesowych:

A. Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu II instancji

B. Kasacja.

C. Protokół z rozprawy kasacyjnej

D. Wyrok Sądu Najwyższego

E. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego

F. Wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

IX. POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA

1. Istota postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia.

2. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia (Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu. Ułaskawienie. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego).

3.Zmiany obowiązujące od 1.07.2015 r. dotyczące modyfikacja podstaw roszczenia odszkodowawczego z tytułu niesłusznego skazania i niesłusznego stosowania środków przymusu, a także modyfikacji zasad postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

3. Projektowanie pism i decyzji procesowych:

A. Prośba o ułaskawienie

B. Wniosek o wydanie wyroku łącznego i orzeczenia kary łącznej

C. Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

D. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2016.

K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2015.

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2011.

J. Grajewski, Prawo karne procesowe, Cz. ogólna, Warszawa 2011.

F. Prusak, Postępowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesowe, Warszawa 2001.

J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 – Student rozróżnia formy postępowania przygotowawczego. Zna kryteria różnicujące śledztwo od dochodzenia. Potrafi opisać przebieg śledztwa i dochodzenia oraz wskazać przypadki obligatoryjnego śledztwa. Rozróżnia elementy treściowe aktu oskarżenia, zna rodzaje aktów oskarżenia i surogaty aktu oskarżenia, wie również o możliwości cofnięcia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego.

EK2 – Student zna przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji. Umie sformułować elementy treściowe wyroku. Potrafi sformułować przesłanki kodeksowych trybów szczególnych (postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe i postępowanie przyspieszone).

EK3 - Student potrafi określić treść i formę środka odwoławczego, a także wskazać rodzaje środków odwoławczych. Potrafi również określić bezwzględne i względne przyczyny odwoławcze. Student zna istotę postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Student potrafi samodzielnie sporządzić pisma procesowe dotyczące poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Sporządza prace projektowania decyzji procesowych i wniosków procesowych uczestników postępowania.

EK4-Student potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student przyswaja sobie metodykę sporządzania pism procesowych. Przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania prawa karnego procesowego jest krytyczny w stosunku do istniejących przepisów oraz widzi potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy równocześnie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Student potrafi właściwie określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

EK5-Student pod kierunkiem prowadzącego ćwiczenia potrafi rozwiązywać kazusy proceduralne. Asystenci ułatwią studentom pracę aktową w oparciu o archiwalne akta i ocenią umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania problemów oraz wyboru adekwatnej decyzji.

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1,EK2,EK3,EK4,EK5 są: metoda ćwiczeniowa(ćwiczenia) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy teoretycznej oraz na analizie tekstów normatywnych, jak również przyswojeniu orzecznictwa TK i SN, a także omówienie studium poszczególnych przypadków.

Sposobem weryfikacji EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 jest: rozwiązywanie kazusów proceduralnych, sporządzanie pism procesowych, praca na formularzach urzędowych, wzory pism procesowych, praca warsztatowa, pisemne kolokwium, ustne zaliczenie przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie obejmuje praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau, Roland Szymczykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Bartłomiej Oręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)