Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-POKon Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W05

PR_W11

PR_W12

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, konstrukcjami i instytucjami prawa ochrony konkurencji.

Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie posługiwania się przepisami prawa ochrony konkurencji oraz kompetencji społecznych w zakresie rozumienia znaczenia prawnych mechanizmów ochrony konkurencji dla funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej.

Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie posługiwania się przepisami o pomocy publicznej oraz kompetencji społecznych w zakresie prawidłowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych poprzez podejmowanie działań zapewniających zgodność wsparcia publicznego z przepisami prawa UE.

Pełny opis:

1. Pojęcie i systematyka prawa konkurencji. Polskie i unijne prawo konkurencji, cele i funkcje prawa konkurencji, pojęcie i modele konkurencji. Prawo konkurencji a regulacja sektorowa.

2. Porozumienia ograniczające konkurencję. Zakaz, formy porozumień, rodzaje porozumień, wyłączenia zakazu.

3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej. Pojęcie pozycji dominującej, praktyki stanowiące nadużycie pozycji dominującej. Doktryna essential facilities.

4. Pomoc publiczna. Pojęcie – zasoby państwowe, korzyść, przedsiębiorstwo, selektywność, wpływ na konkurencję na rynku wewnętrznym UE i wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE, zakaz udzielania, wyłączenia zakazu udzielania pomocy publicznej, ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, procedura notyfikacji pomocy KE.

Literatura:

Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, tom 15, red. M. Kępiński, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014;

Banasiński C. (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018;

Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Ma wiedzę na temat pojęć z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i w ramach prawa Unii Europejskiej i potrafi je interpretować

EK2: Potrafi wymienić cele i funkcje prawa ochrony konkurencji oraz rozumie rolę państwa w gospodarce i w wymiarze ponadnarodowym

EK3: Zna instrumenty ochrony konkurencji i potrafi je zastosować do określonych stanów faktycznych

EK4: Zna organy ochrony konkurencji i potrafi wyjaśnić ich kompetencje oraz relacje do innych organów władzy publicznej

EK5: Ma świadomość znaczenia reguł ochrony konkurencji dla prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia przedsiębiorców i innych uczestników rynku

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 8 h

Przygotowanie do egzaminu: 67 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wynik egzaminu końcowego (test) - 100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Jarecki
Prowadzący grup: Stefan Jarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Jarecki
Prowadzący grup: Stefan Jarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.